34.197

Exploitatie van de luchthaven SchipholHet wetsvoorstel strekt er onder meer toe om de bevordering door Schiphol van de netwerkkwaliteit wettelijk te verankeren en in het licht daarvan luchthaventarieven te kunnen differentiëren.

Het gaat daarbij met name om het belang, het behoud en de mogelijke versterking van de kwaliteit van het netwerk van luchtverbindingen en daarmee samenhangend de noodzaak van een concurrerend kosten- en prijs/kwaliteitsniveau. In de Luchtvaartnota (31.936) is de continuïteit, kwaliteit en netwerkontwikkeling van de luchthaven Schiphol als vitale schakel in de Nederlandse economie aangemerkt als een publiek belang.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Het wetsvoorstel (EK 34.197, A) is op 7 juni 2016 aangenomenPDF-document door de Tweede Kamer. SP, PvdA, D66, Van Vliet, 50PLUS, Klein, de Groep Kuzu/Öztürk, Houwers, VVD, SGP, ChristenUnie, CDA, de Groep Bontes/Van Klaveren en de PVV stemden voor.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 21 juni 2016 als hamerstuk afgedaan. Groenlinks en PvdD is hierbij aantekening verleend.


Kerngegevens

ingediend

4 mei 2015

titel

Wijziging van de Wet luchtvaart in verband met de evaluatie van de Wet van 29 juni 2006 tot wijziging van de Wet luchtvaart inzake de exploitatie van de luchthaven Schiphol

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

 • minister van Economische Zaken

inwerkingtreding

 • 1. 
  Deze wet treedt in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip, dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld, met dien verstande dat het recht zoals dat gold voor het tijdstip van inwerkingtreding van deze wet van toepassing blijft ten aanzien van:
 • a. 
  een voorstel als bedoeld in artikel 8.25e, eerste lid, zoals dit artikel luidde voor inwerkingtreding van artikel I, onderdeel F, van deze wet, waarvan voor de inwerkingtreding van artikel I, onderdeel F, aan de gebruikers van de luchthaven en representatieve organisaties mededeling is gedaan;
 • b. 
  een aanvraag als bedoeld in artikel 8.25f, eerste lid, zoals dit artikel luidde voor inwerkingtreding van artikel I, onderdeel G, van deze wet, welke voor de inwerkingtreding van artikel I, onderdeel G, is ingediend;
 • c. 
  de vaststelling van tarieven en voorwaarden als bedoeld in artikel 8.25f, vierde lid, zoals dit artikel luidde voor het tijdstip van inwerkingtreding van artikel I, onderdeel G, van deze wet, welke voor de inwerkingtreding van artikel I, onderdeel G, heeft plaatsgevonden.
 • d. 
  Een procedure die op grond van artikel 11.24, zoals dit artikel luidde voor inwerkingtreding van artikel I onderdeel M van deze wet, is aangevangen.
 • 2. 
  De verrekeningen, als bedoeld in artikel 8.25d, tiende en elfde lid, zoals dit artikel luidde voor de inwerkingtreding van artikel I, onderdeel D, van deze wet, welke zijn opgenomen in de financiële verantwoordingen voorafgaand aan het moment van inwerkingtreding van artikel I, onderdeel D, van deze wet, worden vanaf het moment van inwerkingtreding van artikel I, onderdeel D, van deze wet, verrekend op de wijze zoals bepaald bij of krachtens artikel 8.25d, vierde en vijfde lid, artikel 8.25dg en artikel 8.25di, onderdeel p, zoals deze artikelen komen te luiden na inwerkingtreding van artikel I, onderdeel D, van deze wet.
 • 3. 
  De tarieven en voorwaarden voor de activiteiten van de exploitant van de luchthaven ten behoeve van het gebruik van de luchthaven door gebruikers, welke zijn vastgesteld door de exploitant van de luchthaven op grond van de artikelen 8.25d tot en met artikel 8.25j van de Wet luchtvaart, zoals deze luidden voor het tijdstip van inwerkingtreding van deze wet, behouden hun geldigheid tot het moment dat de in artikel I, onderdeel C, bedoelde tarieven en voorwaarden, voor de eerste keer van kracht worden.
 • 4. 
  In afwijking van het eerste lid, treedt artikel 8.25d, eerste lid, opgenomen in artikel I, onderdeel C, in werking uiterlijk vijftien maanden na inwerkingtreding van deze wet, mits op dat tijdstip het toerekeningssysteem voor de kosten en opbrengsten is vastgesteld en goedgekeurd door de Autoriteit Consument en Markt, overeenkomstig het bepaalde in artikel 8.25g. Indien binnen de termijn bedoeld in de vorige volzin niet is voldaan aan deze voorwaarde met betrekking tot het toerekeningssysteem, treedt artikel 8.25d, eerste lid, opgenomen in artikel I, onderdeel C, in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip.
 • 5. 
  In afwijking van het eerste lid is artikel 8.25df, opgenomen in artikel I, onderdeel D, slechts van toepassing op investeringsprojecten of elk afzonderlijk onderdeel daarvan, waarvan de in artikel 8.25df, derde lid, opgenomen in artikel I, onderdeel D, bedoelde vaststelling van de raming en functionele specificaties heeft plaatsgevonden tenminste drie maanden na inwerkingtreding van deze wet.
 • 6. 
  Op het in het tweede tot en met vijfde lid van dit artikel bepaalde is artikel 11.24 onverkort van toepassing.

Hoofdlijnen

De wetswijziging bevat de volgende hoofdthema's:

 • een verbetering van de raadpleging;
 • de invoering van een meerjarige vaststelling van tarieven en voorwaarden;
 • beperking van tariefschommelingen met behulp van de verrekeningsegalisatie;
 • invoering van efficiëntieprikkels;
 • een verplichte financiële bijdrage vanuit de niet-luchtvaartactiviteiten aan de luchtvaartactiviteiten;
 • de effecten op de netwerkkwaliteit;
 • de handhaving van de bestaande boekhoudregels;
 • het behalen van een redelijk rendement op het geïnvesteerd vermogen (WACC).

Documenten

23