34.265

Wet pleziervaartuigen 2016Met dit wetsvoorstel worden essentiële eisen gesteld aan pleziervaartuigen als voorwaarde voor het in de handel brengen ervan, markttoezicht, controles op producten die de markt van de Unie binnenkomen, algemene verplichtingen voor marktdeelnemers, bepalingen betreffende het vermoeden van conformiteit, voorschriften voor de CE-markering, eisen voor keuringsinstanties, aanmeldingsprocedures voor keuringsinstanties en procedures voor producten die een risico opleveren.

Dit wetsvoorstel strekt tot implementatie van richtlijn 2013/53/EUPDF-document.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

De Tweede Kamer heeft het wetsvoorstel (EK 34.265, A) op 17 december 2015 als hamerstuk afgedaan.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 22 december 2015 als hamerstuk afgedaan.


Kerngegevens

ingediend

24 augustus 2015

titel

Regels met betrekking tot de veiligheid en het in handel brengen van pleziervaartuigen (Wet pleziervaartuigen 2016)

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

inwerkingtreding

Deze wet treedt in werking met ingang van 18 januari 2016. Indien het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst wordt uitgegeven na 17 januari 2016, treedt deze wet in werking met ingang van de dag, volgende op die van plaatsing van deze wet in het Staatsblad.


Documenten

13