Verslag van de vergadering van 15 december 2015 (2015/2016 nr. 13)

Aanvang: 13.36 uur

Status: gecorrigeerd


Aan de orde is de behandeling van:

het wetsvoorstel Vaststelling van de begrotingsstaat van de Koning (I) voor het jaar 2016 (34300-I);

het wetsvoorstel Vaststelling van de begrotingsstaat van de Staten-Generaal (IIA) voor het jaar 2016 (34300-IIA);

het wetsvoorstel Vaststelling van de begrotingsstaat van de overige Hoge Colleges van Staat en de Kabinetten van de Gouverneurs (IIB) voor het jaar 2016 (34300-IIB);

het wetsvoorstel Vaststelling van de begrotingsstaat van het Ministerie van Algemene Zaken (IIIA), de begrotingsstaat van het Kabinet van de Koning (IIIB) en de begrotingsstaat van de Commissie van Toezicht betreffende de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (IIIC) voor het jaar 2016 (34300-III);

het wetsvoorstel Vaststelling van de begrotingsstaten van Koninkrijksrelaties (IV) en het BES-fonds (H) voor het jaar 2016 (34300-IV);

het wetsvoorstel Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 2016 (34300-V);

het wetsvoorstel Vaststelling van de begrotingsstaat van het Ministerie van Financiën (IXB) en de begrotingsstaat van Nationale Schuld (IXA) voor het jaar 2016 (34300-IX);

het wetsvoorstel Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Defensie (X) voor het jaar 2016 (34300-X);

het wetsvoorstel Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu (XII) voor het jaar 2016 (34300-XII);

het wetsvoorstel Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2016 (34300-XV);

het wetsvoorstel Vaststelling van de begrotingsstaten van Wonen en Rijksdienst (XVIII) voor het jaar 2016 (34300-XVIII);

het wetsvoorstel Vaststelling van de begrotingsstaat van het Infrastructuurfonds voor het jaar 2016 (34300-A);

het wetsvoorstel Vaststelling van de begrotingsstaat van het provinciefonds voor het jaar 2016 (34300-C);

het wetsvoorstel Vaststelling van de begrotingsstaat van het Deltafonds voor het jaar 2016 (34300-J).

Deze wetsvoorstellen worden zonder beraadslaging en zonder stemming aangenomen.


Bekijk de video van deze spreekbeurt

De voorzitter:

Ik geef gelegenheid tot het afleggen van een korte verklaring, omdat het gaat om hamerstukken.


Bekijk de video van deze spreekbeurt

Mevrouw Martens (CDA):

Voorzitter. Ik wil een korte verklaring afleggen bij de begrotingsstaat Defensie (34300-X). Het thema veiligheid staat terecht hoog op de agenda's. Met de situatie in het oosten van Europa en het Midden-Oosten en na "Parijs" is de urgentie ervan alleen maar groter geworden. Defensie heeft een belangrijke taak als het gaat om veiligheid. Er wordt dan ook een steeds groter beroep gedaan op de krijgsmacht. Maar materieel, personeel en inzetbaarheid van Defensie hebben sterk geleden onder de bezuinigingen van de laatste jaren. Die situatie baart de CDA-fractie grote zorgen. Zij constateert dat er geen meerderheid in de Kamer is voor een hogere Defensiebegroting. Maar vanwege de teleurstelling en de zorg dat van de 5 miljard die er te verdelen is voor Defensie, slechts een marginaal bedrag extra wordt gereserveerd, zal de CDA-fractie tegen de Defensiebegroting stemmen.

De voorzitter:

Zijn er nog anderen die een korte verklaring wensen af te leggen? Mijnheer Kox.


Bekijk de video van deze spreekbeurt

De heer Kox (SP):

Mijn fractie wil om geheel andere redenen aantekening tegen de Defensiebegroting te hebben gestemd.

De voorzitter:

Zijn er nog andere aantekeningen tegen de Defensiebegroting? Mijnheer Koffeman.


Bekijk de video van deze spreekbeurt

De heer Koffeman (PvdD):

De Partij voor de Dieren wil ook graag aantekening tegen de Defensiebegroting.

De voorzitter:

Ik zie dat mevrouw Faber van de PVV ook aantekening vraagt tegen de Defensiebegroting. Sla ik niemand over? De wetsvoorstellen waren al aanvaard. De aantekeningen zijn van de CDA-fractie, de Partij voor de Dieren, de SP en de PVV. Ik denk dat ik ze nu voldoende heb opgenoemd.

Mevrouw Faber, neem me niet kwalijk. De fractie van de PVV vraagt ook aantekening bij het wetsvoorstel Vaststelling begrotingsstaten Koninkrijksrelaties (34300-IV) en het BES-fonds (H) en het wetsvoorstel Vaststelling begrotingsstaten Wonen en Rijksdienst (34300-XVIII). Ben ik daarmee compleet?


Bekijk de video van deze spreekbeurt

Mevrouw Faber-van de Klashorst (PVV):

Ja.


Bekijk de video van deze spreekbeurt

De voorzitter:

Nog andere fracties die aantekening wensen bij een van de wetsvoorstellen, behalve Defensie, want dat voorstel is al helemaal afgehandeld? Dat is niet het geval.

De aanwezige leden van de fracties van het CDA, de PvdD en de SP wordt conform artikel 121 van het Reglement van Orde aantekening verleend dat zij geacht willen worden zich niet met het wetsvoorstel Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Defensie (X) voor het jaar 2016 (34300-X) te hebben kunnen verenigen.

De aanwezige leden van de fractie van de PVV wordt conform artikel 121 van het Reglement van Orde aantekening verleend dat zij geacht willen worden zich niet met de wetsvoorstellen Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Defensie (X) voor het jaar 2016 (34300-X), Vaststelling van de begrotingsstaten van Koninkrijksrelaties (IV) en het BES-fonds (H) voor het jaar 2016 (34300-IV) en Vaststelling van de begrotingsstaten van Wonen en Rijksdienst (XVIII) voor het jaar 2016 (34300-XVIII) te hebben kunnen verenigen.