Dinsdag 13 september 2016, commissie Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW)Aanvang: 14:45 uur

Agenda

1.Vaststellen agenda

4.T02225

Toezegging Indiening regiowetsvoorstel (34.264)

Bespreking brief van de staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 2 september 2016 inzake stand van zaken wetsvoorstel modernisering regionale publieke omroep (34264, T)

7.T02244

Toezegging Inventarisatie deugdelijkheidseisen (33.862)

Bespreking van de brief van de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 18 augustus 2016 inzake evaluatie van de deugdelijkheidseisen (33862, H)

8.T02202

Toezegging Onderzoek uitzonderlijke vondsten (34.109)

Bespreking van de brief van de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 29 augustus 2016 inzake beantwoording vragen uitzonderlijke vondsten (34109, I)

10.33157, I

Motie-Bruijn (VVD) c.s. over het moment van afnemen van de centrale eindtoets; Centrale eindtoets en leerling- en onderwijsvolgsysteem primair onderwijs

Inbreng (desgewenst) voor schriftelijk overleg

12.Rondvraag


Korte aantekeningen