34.574

Wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 en de Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften betreffende de implementatie van de derde rijbewijsrichtlijnHet belangrijkste onderdeel van dit wetsvoorstel is de erkenning van EU-rijbewijzen van groep 1 met een geldigheidsduur tussen de tien en de vijftien jaar, waarvan de houder zich in Nederland heeft gevestigd.

Verder staat de limitatieve opsomming van gevallen waarin het rijbewijs kan worden vervangen niet langer in de wet, maar is in de wet een basis opgenomen om deze bij algemene maatregel van bestuur uit te werken en zijn in diverse artikelen wijzigingen opgenomen van redactionele aard.

Dit wetsvoorstel betreft de implementatie van richtlijn 2006/126/EG van het Europees Parlement en de Raad van 20 december 2006 betreffende het rijbewijs (PbEG L 403PDF-document).

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Het voorstel (EK, A) is op 11 april 2017 met algemene stemmen aangenomen door de Tweede Kamer.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 9 mei 2017 als hamerstuk afgedaan.


Kerngegevens

ingediend

13 oktober 2016

titel

Wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 en de Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften in verband met aanvullende implementatie van richtlijn 2006/126/EG en enkele aanpassingen van redactionele aard en in verband met aangepaste termijnen inzake het opleggen van beschikkingen naar aanleiding van gedragingen die op kenteken zijn geconstateerd

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

inwerkingtreding

Met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin de wet wordt geplaatst


Documenten

14