34.578

Verplichte aanbieding van beschut werk en verdere vereenvoudiging van de Participatiewet en de Wet banenafspraak en quotum arbeidsbeperktenDit voorstel wijzigt de Participatiewet en enkele andere wetten waarmee gemeenten worden verplicht beschut werk aan te bieden aan personen van wie is vastgesteld dat zij alleen in een beschutte omgeving mogelijkheden tot arbeidsparticipatie hebben. Aanleiding voor het verplichten van gemeenten om beschut werkplekken te realiseren is dat uit een rapport van de Inspectie SZWPDF-document blijkt dat het aantal gerealiseerde beschut werkplekken achterblijft bij de verwachtingen.

Aanleiding voor andere voorgestelde wijzigingen zijn signalen van verschillende organisaties uit de praktijk en vanuit de Tweede Kamer, waaruit naar voren kwam dat onderdelen van de Wet banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten verbeterd kunnen worden voor een goede uitvoering van de banenafspraak.


Stand van zaken

Het voorstel (EK, A) is op 29 november 2016 aangenomen door de Tweede Kamer. De fractie van de SGP stemde tegen.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 13 december 2016 als hamerstuk afgedaan.

De Eerste Kamercommissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) heeft op 10 en 24 november 2020 besloten de volgende brieven te betrekken bij de behandeling van het wetsvoorstel Verbetering regeling loonkostensubsidie en andere wijzigingen ter uitvoering van het breed offensief om arbeidsbeperkten aan werk te helpen (35.394) nadat dat wetsvoorstel door de Tweede Kamer is aanvaard:

  • de brief van de staatssecretaris van SZW (EK 34.352 / 33.981 / 34.578, H) over de evaluaties van de Participatiewet, van de Wet banenafspraak en van beschut werk;
  • de brief van de staatssecretaris van SZW (EK 34.352, I met bijlagen) over de eindevaluatie van de Participatiewet;
  • de brief van de staatssecretaris van SZW (EK 33.981 / 34.352, O met bijlage) over de evaluatie van de Wet banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten;
  • de brief van de staatssecretaris van SZW (EK 34.578 / 34.352, D met bijlage) ter aanbieding van (de reactie op) het eindrapport evaluatie beschut werk;
  • de brief van de staatssecretaris van SZW (EK 33.981 / 34.352, P) met een reactie op het onderzoek voor Cedris over de tellingen van de banenafspraak.

Kerngegevens

ingediend

17 oktober 2016

titel

Wijziging van Participatiewet en enkele andere wetten in verband met het verplichten van beschut werk en met betrekking tot het quotum van arbeidsbeperkten en het openstellen van de Praktijkroute

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

inwerkingtreding

Deze wet treedt in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip, dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld. In dat besluit wordt zo nodig toepassing gegeven aan artikel 12 van de Wet raadgevend referendum.


Documenten

37