Nieuws uit de commissiesHieronder treft u een selectie aan van de besluiten van de commissies van de Eerste Kamer op dinsdag 6 juni 2017 over de voortgang in de behandeling van wetsvoorstellen, alsmede ander nieuws uit commissies. De volledige besluitenlijst staat in de korte aantekeningen van de commissies.

Goedkeuring Overeenkomst van Parijs betreffende klimaatverandering

De commissie brengt eindverslag uit en stelt voor het plenaire debat over het wetsvoorstel te houden op 27 juni 2017.

Europees Openbaar Ministerie

De commissies bespreken de brief van de minister van Veiligheid en Justitie van 2 juni 2017 inzake besluitvorming over Europees OM. De commissies achten het op dit moment nog niet opportuun zich uit te spreken over de voorgelegde eindtekst die - naar verwachting - door 17 lidstaten vastgesteld zal worden in het kader van de procedure van versterkte samenwerking. Zij besluiten hierover in schriftelijk overleg te treden met de regering.

Wet gedeeltelijk verbod gezichtsbedekkende kleding

Inbreng voor het nader voorlopig verslag wordt geleverd op 27 juni 2017.

Initiatiefwetsvoorstel Van Laar zorgplicht kinderarbeid

De commissie besluit op 20 juni 2017 inbreng te leveren voor het nader voorlopig verslag. De fracties van CDA, D66 en PvdA geven aan inbreng te willen leveren. Na ontvangst van de nadere memorie van antwoord zal de commissie bezien of plenaire behandeling vóór het zomerreces nog haalbaar is.

Herziening richtlijn detachering van medewerkers

De commissie besluit voorafgaand aan de Raad van 15 juni 2017 in schriftelijk overleg te treden met de minister van SZW naar aanleiding van de aangepaste ontwerprichtlijn over de detachering van medewerkers (COM(2016)128) en de brief van de regering van 29 mei 2017. De fractie van SP (Don en Köhler) zal op vrijdag 9 juni 2017 schriftelijke inbreng leveren. De fractie van PVV (Kok) verwacht zich hierbij te zullen aansluiten. De conceptbrief wordt ter vaststelling geagendeerd op dinsdag 13 juni 2017. De commissie zal de minister van SZW verzoeken zijn reactie nog voorafgaand aan de Raad van 15 juni 2017 aan de Eerste Kamer te zenden.

Evaluatie Natuurpact

De commissie besluit op 13 juni 2017 inbreng te leveren voor nader schriftelijk overleg.

Gezamenlijke mededeling: Elementen EU-strategie Syrië

De fractie van D66 levert inbreng voor een schriftelijk overleg.

Opnemen bepaling over recht op een eerlijk proces in Grondwet

De commissie stelt voor het voorbereidend onderzoek op 4 juli 2017 te houden.

Discussienota verdieping Economische Monetaire Unie (EMU)

De commissies besluiten de discussienota in behandeling te nemen en op 20 juni 2017 inbreng te leveren voor schriftelijk overleg met de regering of voor politieke dialoog met de Europese Commissie. De fracties van SP (Van Apeldoorn) en PvdA (Postema) zijn voornemens inbreng te leveren. De fracties van CDA (Knapen) en GroenLinks (Strik) geven aan de discussienota mogelijk te willen behandelen tijdens de Algemene Europese Beschouwingen op 7 november 2017.

Juridische redenering transparantie kosten programmering

Inbreng voor nader schriftelijk overleg wordt geleverd door: de fractie van de PvdA (Sent) namens alle overige fracties behalve VVD en PVV, en de fractie van de PVV (Van Kesteren).

Wet continuïteit ondernemingen I

De commissie stelt de geagendeerde conceptbrief met nadere vragen over het wetsvoorstel Wet continuïteit ondernemingen I vast, en besluit deze aldus te verzenden.


Deel dit item: