Commissies op dinsdag 25 mei 2021Besluitpunten uitklappenBesluitpunten inklappen

 • College van Senioren
  video-vergadering 12.30 uur
 • Commissie voor Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (EZK/LNV)
  video-vergadering 15.00 uur
   Besluitpunten tonen Besluitpunten sluiten

  1.
  35668

  Verbod op kolen bij elektriciteitsproductie in verband met beperking van CO2-emissie

  De commissie besluit inbreng te leveren voor verslag op 1 juni 2021. Gelet op het hedenmiddag ontvangen verzoek van de bewindslieden van EZK (35603 / 35668 / 35092 / 35522, E) stelt zij voor, onder voorbehoud van tijdige beantwoording van de in het verslag gestelde vragen, het wetsvoorstel plenair te behandelen op 29 juni of 6 juli 2021. De commissie verzoekt om spreiding van de diverse nog te plannen plenaire debatten in de beschikbare periode tot het zomerreces.

  2.
  35092

  Ondersteunen opgave windenergie op zee

  De commissie brengt eindverslag uit en stelt voor, gelet op het hedenmiddag ontvangen verzoek van de bewindslieden van EZK (35603 / 35668 / 35092 / 35522, E), het wetsvoorstel plenair te behandelen op een nader te bepalen datum voor het komende zomerreces. De commissie verzoekt om spreiding van de diverse nog te plannen plenaire debatten in de beschikbare periode tot het zomerreces.

  3.
  'Contouren toekomstig mestbeleid'en 'Mestbeleid: plan van aanpak, derogatie en waterkwaliteit onder derogatiebedrijven'

  Brief 9 september 2020 (33037/35233, U) en Verslag schriftelijk overleg 22 oktober 2020 (33037/35233, V)

  Inbreng voor (nader) schriftelijk overleg wordt geleverd door de fractie van de PvdD (Koffeman).
  De conceptbrief zal per e-mail aan de leden van de commissie worden voorgelegd.

  4.
  Toezegging T03117 - Toesturen SDF's

  Toezegging Toesturen standaardgegevensformulieren (SDF’s) en Nederlandse invulling hiervan (35.600)

  De commissie besluit toezegging T03117 als voldaan te beschouwen.

  5.
  Toekomstperspectief landbouwsector

  Verslag schriftelijk overleg 21 mei 2021 (35600, Y)

  De commissie besluit de beantwoording van de minister van LNV van 21 mei 2021 voor kennisgeving aan te nemen.

  6.
  Toetsingskader TOA-krediet

  Brief van de minister van EZK van 21 mei 2021 (35420, AV)

  De commissie besluit de brief van 21 mei 2021 voor kennisgeving aan te nemen.

  7.
  Uitvoering Referentiesystematiek TVL

  Brief van de staatssecretaris van EZK van 17 mei 2021 (35420 / 35677 / 25295, AU)

  De commissie besluit de brief van 17 mei 2021 voor kennisgeving aan te nemen.

  8.
  Mededelingen en informatie

  De commissies EZK/LNV en BiZa/AZ hebben op 18 mei jl. besloten om op 1 juni 2021 inbreng te leveren voor nader voorlopig verslag inzake het wetsvoorstel Wijziging van de Tijdelijke wet Groningen inzake versterking gebouwen (35603). Naar aanleiding van het hedenmiddag ontvangen verzoek van de bewindslieden van EZK en BZK inzake de behandeling van dit wetsvoorstel (35603, D) spreken de leden van de commissie EZK/LNV de bereidheid uit zich te willen inspannen dit wetsvoorstel nog vóór het zomerreces plenair te behandelen; een en ander onder voorbehoud van tijdige afronding van de schriftelijke behandeling. Gezien de thans bekende plenaire planning overweegt de commissie de volgende data voor plenair debat: 29 juni of 6 juli 2021. De commissie benadrukt het belang van spreiding van de diverse nog te plannen debatten in de beschikbare periode tot het zomerreces. Op 1 juni a.s. kunnen de leden van de commissies EZK/LNV en BiZa/AZ zich in een gecombineerde commissievergadering ten principale uitspreken over de voorkeursdatum.

  De commissie verzoekt de griffie om een conceptplanning op te stellen inzake de wetsvoorstellen, waarvan de regering de Kamer heden per brief (35603 / 35668 / 35092 / 35522, E) heeft verzocht deze nog vóór het zomerreces te behandelen.

  De commissie besluit de technische briefing van het Adviescollege Toetsing Regeldruk (ATR) inzake het Jaarverslag 2020 (29515, O) te verplaatsen naar eind september 2021.

 • Parlementaire onderzoekscommissie effectiviteit antidiscriminatiewetgeving
  deskundigenbijeenkomst 15.30 uur
  (Geen besluitpunten)
 • Commissies voor Buitenlandse Zaken, Defensie en Ontwikkelingssamenwerking (BDO) en voor Immigratie & Asiel / JBZ-Raad (I&A/JBZ)
  video-vergadering 15.30 uur
   Besluitpunten tonen Besluitpunten sluiten

  1.
  JOIN(2021)8 - Gezamenlijke Mededeling: Stand van de politieke, economische en handelsbetrekkingen tussen de EU en Turkije

  De commissies besluiten de kabinetsappreciatie af te wachten die wordt meegestuurd met de geannoteerde agenda van de Europese Raad van 24-25 juni as. en besluit in de daaropvolgende commissievergadering inbreng voor schriftelijk overleg aangaande deze mededeling te agenderen, zodat de regering deze vragen ontvangt voordat de minister-president deelneemt aan de Europese Raad.

 • Commissie voor Buitenlandse Zaken, Defensie en Ontwikkelingssamenwerking (BDO)
  video-vergadering 15.35 uur
   Besluitpunten tonen Besluitpunten sluiten

  1.
  E210006

  Commissiemededeling: Evaluatie van het handelsbeleid

  De commissie besluit inbreng voor schriftelijk overleg aan te houden totdat het conceptverslag van het commissiedebat Raad Buitenlandse Zaken Handel, dat op 18 mei 2021 plaatsvond in de Tweede Kamer, beschikbaar is.

  2.
  27.925, AG

  Brief van de ministers van BuZa, van Defensie en voor BHenO inzake voortgangsrapportage over de Nederlandse bijdrage aan de anti-ISIS coalitie en brede veiligheidsinzet Irak; Bestrijding internationaal terrorisme

  De commissie besluit de behandeling van de brief in de Tweede Kamer af te wachten, alvorens dit agendapunt opnieuw te agenderen.

 • Commissie voor Koninkrijksrelaties (KOREL)
  video-vergadering 16.00 uur
   Besluitpunten tonen Besluitpunten sluiten

  1.
  Rijkswet Koninkrijksgeschillen

  Rijkswet Koninkrijksgeschillen

  De commissie bespreekt de voorbereidingen van de plenaire behandeling van het voorstel van Rijkswet Koninkrijksgeschillen en neemt de orde van het debat voor kennisgeving aan.

  2.
  Rondvraag

  De commissie besluit naar aanleiding van een verzoek namens de eilandsraad Bonaire tot een informeel gesprek op 15 juni 2021, bij voorkeur van 9 tot 10 uur in de plenaire zaal van de Eerste Kamer.

 • Commissie voor Financiën (FIN)
  video-vergadering 16.30 uur
   Besluitpunten tonen Besluitpunten sluiten

  1.
  Behandelschema Belastingplan 2022 en Algemene Financiële Beschouwingen

  De commissie stelt - na kennisneming van het tijdpad van de Tweede Kamercommissie Financiën - voor om op maandagavond 15 november 2021 een technische briefing te houden. Tevens stelt de commissie voor om op 23 november 2021 inbreng te leveren voor het voorlopig verslag en op 30 november 2021 inbreng voor het verslag te leveren m.b.t. de wetsvoorstellen van het pakket Belastingplan 2022. De beoogde data van plenaire behandeling zijn dan 13 en 14 december 2021.

  De commissie stelt voor om de Algemene financiële beschouwingen (onder voorbehoud) te houden op dinsdag 16 november 2021.

  2.
  T03139

  Toezegging Voortgangsrapportage over €30.000-regeling voor gedupeerde ouders die zich na 15 februari 2021 melden (35.704)

  De commissie besluit de conceptbrief - na het doorvoeren van een kleine wijziging - vast te stellen en te versturen naar de staatssecretaris van Financiën.

  3.
  35570 IX, C

  Verslag van een schriftelijk overleg met de minister van Financiën over (deels) openstaande toezeggingen; Begrotingsstaten Financiën en Nationale Schuld 2021

  De commissie besluit naar aanleiding van de reactie op de rappelbrief van 16 juli 2020 de volgende toezeggingen als voldaan aan te merken: T02240, T02518, T02698, T02799, T02800 en T02806.

  4.
  21.501-07, CX

  Geannoteerde agenda Eurogroep en Ecofinraad 21 en 22 mei 2021

  De commissie besluit de geannoteerde agenda van de Eurogroep en Ecofinraad van 21 en 22 mei 2021(21 501-07, CX) voor kennisgeving aan te nemen.

  5.
  21501-07, CW

  De commissie besluit geen inbreng te leveren voor schriftelijk overleg en de brief van 23 april 2021 (21 501-07, CW) voor kennisgeving aan te nemen.

  6.
  COM(2021)251 - Communication from the Commission: Business Taxation for the 21st Century

  De commissie besluit om de Europese mededeling COM(2021)251 opnieuw te agenderen wanneer het BNC-fiche de Kamer is toegezonden.

 • Commissie voor Europese Zaken (EUZA)
  18.15 uur
   Besluitpunten tonen Besluitpunten sluiten

  1.
  Verkiezingswaarneming Albanië

  Het lid Karimi (GroenLinks) nam op 25 april jl. vanuit de OVSE deel aan een verkiezingswaarneming in Albanië. Zij doet hiervan mondeling verslag in de commissie.

  2.
  LXV plenaire COSAC, 31 mei en 1 juni 2021

  De commissie stemt in met de ambtelijk voorbereide annotaties van de LXV plenaire COSAC. Mede op verzoek van de commissie zullen de delegatieleden sonderen welke evenementen in de lidstaten worden georganiseerd in het kader van de Conferentie en hoe het brede publiek daarbij zal worden betrokken.

  3.
  21.501-02 EK, CV

  Brief van de minister van Buitenlandse Zaken inzake Toezegging de Kamer te informeren over juridische kaders overgaan van unanimiteit naar gekwalificeerde meerderheid, zonder verdragswijziging bij EU-besluitvorming; Raad Algemene Zaken en Raad Buitenlandse Zaken

  De commissie bespreekt de brief van 17 mei van de minister van Buitenlandse Zaken inzake de juridische kaders om over te gaan van unanimiteit naar gekwalificeerde meerderheid bij EU-besluitvorming, zonder verdragswijziging, en neemt deze voor kennisgeving aan. Desgewenst kan de inhoud van de brief worden betrokken bij de Conferentie over de Toekomst van Europa.

  4.
  Conferentie over de Toekomst van Europa

  Brief van de minister van Buitenlandse Zaken inzake reglement van orde voor de Conferentie over de Toekomst van Europa; Conferentie over de Toekomst van Europa

  De commissie neemt kennis van de brief van de minister van Buitenlandse Zaken van 11 mei 2021 inzake het reglement van orde voor de Conferentie over de toekomst van Europa. De commissie bespreekt verder de betrokkenheid van de burger bij de Conferentie en wacht in dezen de beantwoording van de commissiebrief d.d. 26 april 2021 over de uitvoering van de motie-Koole c.s. (35.403, G) af. De commissievoorzitter signaleert dat de Kamervoorzitters een uitnodiging hebben ontvangen voor het nomineren van vier leden voor de Conferentie. De commissie herhaalt haar advies om twee leden vanuit de Eerste Kamer te laten deelnemen, en buigt zich binnenkort over een voorstel voor de personele invulling.

  5.
  21.501-02 / 21.501-20

  Brief van de minister van Buitenlandse Zaken inzake verslag van de informele Europese Raad van 7 en 8 mei 2021; Brief van de minister van Buitenlandse Zaken inzake geannoteerde agenda van de buitengewone Europese Raad van 24 en 25 mei 2021; Europese Raad; Brief van de minister van Buitenlandse Zaken inzake verslag Raad Algemene Zaken van 11 mei 2021; Raad Algemene Zaken en Raad Buitenlandse Zaken

  De commissie bespreekt het verslag van de Raad Algemene Zaken van 11 mei 2021 en besluit gelegenheid voor schriftelijk overleg te bieden, in het bijzonder ten aanzien van het gedeelte in het verslag over de uitbreiding en het stabilisatie- en associatieproces . De inbrengdatum wordt gesteld op 1 juni.

 • Commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW)
  video-vergadering 18.30 uur
   Besluitpunten tonen Besluitpunten sluiten

  1.
  35613

  Wet betaald ouderschapsverlof

  Inbreng voor het voorlopig verslag wordt heden geleverd door de fracties van VVD (De Blécourt-Wouterse), CDA (Oomen-Ruijten), GroenLinks (Van Gurp), D66 (Stienen), PvdA (Sent), ChristenUnie (Ester), PvdD (Prast) en SGP (Schalk)

  2.
  35555, I

  Brief van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over de stand van zaken met betrekking tot het keuzerecht voor een gedeeltelijke afkoop van het ouderdomspensioen (“bedrag ineens”); Wet bedrag ineens, RVU en verlofsparen

  De commissie besluit de motie-Oomen-Ruijten (35.555, H) als niet uitgevoerd te blijven beschouwen en de brief van de minister van SZW (35.555, I) te betrekken bij het reeds geplande mondelinge overleg met de minister van SZW d.d. 15 juni 2021.

  3.
  35213, T

  Verslag van een schriftelijk overleg met de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over de uitvoering van de motie-Van Pareren inzake de compensatie van Wajongers van wie het inkomen achteruitgaat; Verdere activering participatie jonggehandicapten en harmonisatie Wajongregimes

  De commissie besluit tot het vaststellen van een commissiebrede brief met nadere vragen naar aanleiding van de beantwoording van vragen over de uitvoering van de motie-Van Pareren inzake de compensatie van Wajongers van wie het inkomen achteruitgaat (35213, T).

  4.
  T02928

  Toezegging De ministers van BZK en VWS te verzoeken de Kamer in het najaar van 2020 te informeren over de uitkomst van de principiële discussie om het College voor de Rechten van de Mens standaard op te nemen in de consultatierondes (35.213)

  De commissie stelt een brief vast teneinde toezegging T02928 te rappelleren bij de betreffende bewindspersonen van de ministeries van VWS, BZK en SZW.

  5.
  35803, B

  Verslag van een schriftelijk overleg met de minister van SZW inzake kabinetsappreciatie groenboek vergrijzing; EU-voorstel: Groenboek over de vergrijzing

  De commissie besluit de brief (35803, B) voor kennisgeving aan te nemen.

 • Commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)
  video-vergadering 19.15 uur
   Besluitpunten tonen Besluitpunten sluiten

  1.
  Transgenderzorg

  Brief van de minister voor MZS van 30 april 2021 (31016 / 34650, I)

  Inbreng voor schriftelijk overleg wordt geleverd door de leden van de GroenLinks-fractie (Van Gurp) en van de fracties van SP (Gerkens) en SGP (Van Dijk).

  2.
  Jaarverslag 2020 van de Regionale Toetsingscommissies Euthanasie (RTE)

  Brief van de minister van VWS van 20 april 2021 (32647, C)

  Inbreng voor schriftelijk overleg wordt geleverd door de leden van de Fractie-Nanninga (Van Pareren) en de leden van de fracties van de ChristenUnie (Verkerk) en SGP (Van Dijk).

 • Commissies voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) en voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW)
  video-vergadering 19.15 uur
   Besluitpunten tonen Besluitpunten sluiten

  1.
  E210001

  Verslag van een nader schriftelijk overleg met de minister van SZW inzake de Commissiemededeling over het actieplan voor integratie en inclusie 2021-2027; EU-voorstel: Actieplan voor integratie en inclusie 2021-2027

  De commissies besluiten de brief van de minister van SZW van 18 mei 2021 (35760, B) voor kennisgeving aan te nemen.

 • Commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW)
  video-vergadering 19.20 uur
   Besluitpunten tonen Besluitpunten sluiten

  1.
  COM(2021)252 - Communication from the Commission on the Global Approach to Research and Innovation

  De commissie besluit het voorstel COM(2021)252 van de Europese Commissie in behandeling te nemen en dit voorstel voor bespreking van de wijze van behandeling opnieuw te agenderen na ontvangst van het BNC-fiche.

  2.
  34650, K

  Brief van de staatssecretaris van BZK over onnodige sekseregistratie; Initiatiefvoorstel-Bergkamp, Van den Hul en Özütok Wet verduidelijking rechtspositie transgender personen en intersekse personen

  Naast de inbreng van de fractie van de SGP (Schalk) die reeds op 18 mei 2021 is geleverd, zijn er geen andere fracties die inbreng leveren voor nader schriftelijk overleg met betrekking tot de brief van de staatssecretaris van BZK van 16 oktober 2020 (34650, K). De conceptbrief zal per e-mail aan de leden van de commissie worden voorgelegd.

  3.
  35570 VIII, D

  Brief van de minister van OCW inzake Jaarverslag 2020 Inspectie van het Onderwijs; Begrotingsstaten Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 2021

  Bij afwezigheid van het lid Prast (PvdD) besluit de commissie de bespreking van het jaarverslag 2020 van de Inspectie van het Onderwijs (35570 VIII, D) aan te houden tot 1 juni 2021.

 • Commissie voor Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BiZa/AZ)
  video-vergadering 19.30 uur
   Besluitpunten tonen Besluitpunten sluiten

  1.
  35517, D

  Brief van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties ter aanbieding van het ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit toegelaten instellingen volkshuisvesting 2015 naar aanleiding van de evaluatie van de herziene Woningwet; Wijziging van de Woningwet naar aanleiding van de evaluatie van de wet en aanpassing van enkele andere wetten

  De commissie besluit de voorhang van het ontwerpbesluit te stuiten tot en met de plenaire behandeling van het voorstel van de Wijziging van de Woningwet naar aanleiding van de evaluatie van de wet en aanpassing van enkele andere wetten de wijziging van de Woningwet (35.517) in de Eerste Kamer.

  2.
  28362, A

  De commissie besluit de brief van de minister van BZK over de concept-beleidslijn actieve openbaarmaking (28.362, A) te betrekken bij de behandeling van de Woo en alle ontwikkelingen omtrent het actieve openbaarmakingsbeleid, waaronder de gevolgen voor de Eerste Kamer, te blijven volgen.

  3.
  Terugblik op de evaluatie Wiv2017

  De commissie besluit de beleidsreactie van de minister van BZK, als ook het toezichtsrapport nr. 72 en de gesprekken met de toezichthouders en de AIVD en MIVD te betrekken bij de behandeling van de toekomstige wetswijziging naar aanleiding van de evaluatie van de Wiv2017.

  4.
  T02845 en vaststelling commissiebrief

  Toezegging Verlenging wet (35.424); Tijdelijke wet digitale beraadslaging en besluitvorming provincies, gemeenten, waterschappen en de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba

  De commissie neemt kennis van de brief van 21 mei 2021 van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over de zesde verlenging van de werkingsduur van de Tijdelijke wet digitale beraadslaging en besluitvorming (EK 35.424, Q ) en besluit om de status van toezegging T02845 (openstaand) ongewijzigd te laten.

  De conceptcommissiebrief inzake een mogelijk permanente regeling wordt ongewijzigd vastgesteld.

  5.
  35590 / 35654, G

  Brief van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties ter aanbieding van het ontwerpbesluit houdende verlenging van de geldingsduur van de Tijdelijke wet verkiezingen covid-19; Tijdelijke wet verkiezingen covid-19

  De commissie besluit de brief van de minister van BZK (35.590 / 35.654, G) voor kennisgeving aan te nemen.

  6.
  Mededelingen en informatie

  De commissie neemt kennis van het door de Kiesraad aangeboden afschrift van het evaluatieadvies over de Tweede Kamerverkiezingen in 2021 en zal deze betrekken wanneer de minister van BZK de Kamer informeert over de evaluatie van deze verkiezingen.