Commissies op dinsdag 18 mei 2021Besluitpunten uitklappenBesluitpunten inklappen

 • Commissie voor Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BiZa/AZ)
  informeel overleg 9.30 uur
  (Geen besluitpunten)
 • College van Senioren
  video-vergadering 12.30 uur
 • Commissies voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) en Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)
  video-vergadering 14.45 uur
   Besluitpunten tonen Besluitpunten sluiten

  1.
  35049

  Initiatiefvoorstel-Raemakers en Van Meenen Bevorderen keuzemogelijkheid tussen kindercentra die wel of niet kinderen toelaten die niet deelnemen aan het rijksvaccinatieprogramma

  De commissies besluiten de Kamervoorzitter te verzoeken het initiatiefwetsvoorstel 35049 opnieuw te agenderen voor plenaire behandeling. De commissies prefereren dit wetsvoorstel voor het zomerreces af te handelen.

 • Commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW)
  video-vergadering 14.50 uur
   Besluitpunten tonen Besluitpunten sluiten

  1.
  35483

  Brief van de minister van SZW over de definitieve inwerkingtredingsdatum van de nieuwe Wet inburgering; Wet inburgering 2021

  De commissie besluit de brief over de definitieve inwerkingtredingsdatum van de nieuwe Wet inburgering 2021 (35483, H) voor kennisgeving aan te nemen.

  2.
  32043, AO en 32043, AQ

  Brief van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over het rapport 'Nieuwe keuzemogelijkheden aanvullend pensioen'; Brief van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over de stand van zaken met betrekking tot de uitwerking van het pensioenakkoord; Toekomst pensioenstelsel

  De commissie besluit de brieven (32043, AO en 32043, AQ) te betrekken bij het reeds geplande mondelinge overleg met de minister van SZW d.d. 15 juni 2021 over de toekomst van het pensioenstelsel. De commissie inventariseert op 1 juni 2021 de thema's/gespreksonderwerpen ten behoeve van dit overleg. Desgewenst besluit de commissie na het mondeling overleg over het schriftelijk stellen van eventueel resterende vragen.

  3.
  35520 / 32043, E

  Brief van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid met de kabinetsreactie op het rapport over onderzoek naar vervroegde uittreding en dienstjaren; Toekomst pensioenstelsel

  De commissie besluit de brief (35520 / 32043, E) te betrekken bij het reeds geplande mondelinge overleg met de minister van SZW d.d. 15 juni 2021 over de toekomst van het pensioenstelsel. Desgewenst besluit de commissie na dat mondelinge overleg over het schriftelijk stellen van eventueel resterende vragen.

  4.
  35213, T

  Verslag van een schriftelijk overleg met de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over de uitvoering van de motie-Van Pareren inzake de compensatie van Wajongers van wie het inkomen achteruitgaat; Verdere activering participatie jonggehandicapten en harmonisatie Wajongregimes

  Inbreng voor nader schriftelijk overleg wordt heden geleverd door de leden van de Fractie-Nanninga (Van Pareren) en de PvdA-fractie (Sent). De commissie besluit op 25 mei 2021 de conceptbrief te agenderen ter vaststelling.

  5.
  Rondvraag

  Op verzoek van de leden van de VVD-fractie (De Bruijn-Wezeman) wordt voor de volgende vergadering een concept-rappelbrief ter vaststelling geagendeerd met betrekking tot de toezegging van de staatssecretaris van SZW de ministers van BZK en VWS te verzoeken de Kamer in het najaar van 2020 te informeren over de uitkomst van de principiële discussie om het College voor de Rechten van de Mens standaard op te nemen in de consultatierondes (T02928).

 • Commissie voor Koninkrijksrelaties (KOREL)
  informeel overleg 15.30 uur
  (Geen besluitpunten)
 • Commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)
  video-vergadering 16.00 uur
   Besluitpunten tonen Besluitpunten sluiten

  1.
  E210010 - EU-strategie over de rechten van kinderen, COM(2021)142

  Commissiemededeling: EU-strategie voor de rechten van het kind

  Inbreng voor schriftelijk overleg wordt geleverd door de leden van de Fractie-Nanninga (Van Pareren) en de leden van de fracties van PVV (Van Kesteren), SP (Gerkens; waarbij de leden van de GroenLinks-fractie zich aansluiten) en ChristenUnie (Verkerk).

  2.
  E210002 - Commissiemededeling: Een farmaceutische strategie voor Europa

  Brief van de minister voor Medische Zorg en Sport inzake rondetafelgesprekken leveringszekerheid; EU-voorstel: Een farmaceutische strategie voor Europa

  Inbreng voor nader schriftelijk overleg wordt geleverd door de leden van de Fractie-Nanninga (Van Pareren) en de leden van de PVV-fractie (Van Kesteren).

 • Commissie voor Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (EZK/LNV)
  video-vergadering 16.30 uur
  (Geen besluitpunten)
 • Commissie voor Justitie en Veiligheid (J&V)
  video-vergadering 16.30 uur
   Besluitpunten tonen Besluitpunten sluiten

  1.
  35300 VI, BB

  Brief van de minister voor Rechtsbescherming, d.d. 10 december 2020, met beantwoording van nadere vragen over het jaarplan Rechtspraak 2020

  De commissie besluit de brief van 10 december 2020 voor kennisgeving aan te nemen.

  2.
  34641, J

  Verslag van een nader schriftelijk overleg over het advies van de Raad van State bij het ontwerpbesluit over de wijziging van de Ambtsinstructie; Geweldsaanwending opsporingsambtenaar

  De commissie besluit op 8 juni 2021 inbreng te leveren voor nader schriftelijk overleg.

  Voorts besluit de commissie de minister van Justitie en Veiligheid een brief te sturen inzake de Motie-Dittrich (D66) c.s. over een systeem van onderzoek naar en beoordeling van de wijze waarop de politieambtenaar in concrete situaties onjuist heeft gehandeld (34.641, M).

  3.
  35125, G

  Strafbaarstelling verblijf in een door een terroristische organisatie gecontroleerd gebied

  Naar aanleiding van de brief van de minister van Justitie en Veiligheid van 12 mei 2021 (35125, G) besluit de commissie de verdere behandeling van het wetsvoorstel Strafbaarstelling verblijf in een door een terroristische organisatie gecontroleerd gebied (35 125) aan te houden in afwachting van het aangekondigde afzonderlijke wetsvoorstel waarmee een strafuitsluitingsgrond in artikel 134b van het Wetboek van Strafrecht wordt geïntroduceerd. De commissie besluit de minister hierover een brief te sturen. De conceptbrief zal per e-mail aan de leden van de commissie worden voorgelegd.

  4.
  32 735, M

  Brief van de minister van Buitenlandse Zaken ter aanbieding van de Rapportage 2020 - Internationale Mensenrechtenprocedures; Mensenrechten in het buitenlands beleid

  De commissie besluit dit agendapunt aan te houden en opnieuw te agenderen op 1 juni 2021.

 • Commissie voor Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BiZa/AZ)
  video-vergadering 17.20 uur
   Besluitpunten tonen Besluitpunten sluiten

  1.
  35620

  Samenvoeging van de gemeenten Boxmeer, Cuijk, Mill en Sint Hubert en Sint Anthonis

  De commissie brengt eindverslag uit. Zij streeft ernaar het wetsvoorstel voor het zomerreces plenair af te handelen tezamen met een door de regering in het vooruitzicht gestelde novelle.

  2.
  35619

  Samenvoeging van de gemeenten Landerd en Uden

  Op 1 juni 2021 is er gelegenheid voor het leveren van inbreng voor het verslag.

  3.
  35621

  Samenvoeging van de gemeenten Heerhugowaard en Langedijk

  Op 1 juni 2021 is er gelegenheid voor het leveren van inbreng voor het verslag.

  4.
  35622

  Herindeling van de gemeenten Beemster en Purmerend

  De commissie stelt eindverslag vast teneinde het wetsvoorstel als hamerstuk af te kunnen doen.

  5.
  35623

  Herindeling van de gemeenten Amsterdam en Weesp

  De commissie stelt eindverslag vast onder voorbehoud van plenaire behandeling.

  6.
  33328 en 35112

  Initiatiefvoorstel-Snels en Van Weyenberg Wet open overheid; Novelle Initiatiefvoorstel-Snels en Van Weyenberg Wet open overheid

  Inbreng voor het nader voorlopig verslag wordt geleverd op 1 juni 2021.

  7.
  Voorstel voor beleidslijn actieve openbaarmaking nota's

  De commissie besluit het agendapunt aan te houden tot de commissievergadering van 25 mei 2021.

  8.
  35397

  Initiatiefvoorstel-Van den Bosch en Van der Molen Vervallen verplicht voorzitterschap commissies door raadsleden, statenleden en eilandsraadsleden

  De commissie beraadt zich op voortzetting van het plenaire debat. De commissievoorzitter zal daartoe contact opnemen met de initiatiefnemer.

  9.
  35517, D

  Brief van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties ter aanbieding van het ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit toegelaten instellingen volkshuisvesting 2015 naar aanleiding van de evaluatie van de herziene Woningwet

  De commissie besluit het agendapunt aan te houden tot de commissievergadering 25 mei 2021.

  10.
  34430, AB

  Verslag van een schriftelijk overleg met de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over Democratie en Jongeren; Staatscommissie Parlementair Stelsel

  De commissie neemt kennis van de brief over Democratie en Jongeren van het toezichtsignaal van 30 april 2021.

  11.
  33797, Y

  Verslag van een schriftelijk overleg met de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over het besluit op de aanvraag van de gemeente Rotterdam tot aanwijzing van gebieden voor selectieve woningtoewijzing; Wet uitbreiding Wet bijzondere maatregelen grootstedelijke problematiek

  Inbreng voor nader schriftelijk overleg wordt geleverd op 8 juni 2021.

  12.
  Evaluatie Wiv 2017

  De commissie besluit met oog op een aangekondigd wijzigingsvoorstel van de Wiv2017, samenhangend met de evaluatie van deze wet, om op een later te besluiten over het aanbod van de CTIVD voor een kennissessie. De commissie besluit het rapport van de Algemene Rekenkamer te betrekken bij de nadere behandeling van de evaluatie van de Wiv2017.

  13.
  Mededelingen en informatie

  Sofie Wolf wordt verwelkomd als stafmedewerker van de commissie. De commissie dankt Ilse Van de Driessche voor haar werkzaamheden voor de commissie.

 • Commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW)
  video-vergadering 17.30 uur
   Besluitpunten tonen Besluitpunten sluiten

  1.
  Gesprek met de Onderwijsraad op 1 juni 2021

  De commissie bespreekt het gesprek met de Onderwijsraad op 1 juni 2021 voor. Bij deze bespreking zijn onderwerpen geïnventariseerd en is de opzet van het gesprek besproken. Deze informatie zal aan de Onderwijsraad doorgeleid worden.

  2.
  34650

  Initiatiefvoorstel-Bergkamp, Van den Hul en Özütok Wet verduidelijking rechtspositie transgender personen en intersekse personen

  De commissie besluit op 25 mei 2021 inbreng te leveren voor nader schriftelijk overleg naar aanleiding van de brief van de staatssecretaris van BZK van 16 oktober 2020 (34650, K). Inbreng voor dit overleg is reeds geleverd door het lid Schalk (SGP).

  3.
  Mededelingen en informatie

  De commissie besluit het jaarverslag 2020 van de Inspectie van het Onderwijs voor de vergadering van 25 mei 2021 ter bespreking te agenderen.

 • Commissies voor Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (EZK/LNV) en voor Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BiZa/AZ)
  video-vergadering 17.30 uur
   Besluitpunten tonen Besluitpunten sluiten

  1.
  35603

  Versterking gebouwen in de provincie Groningen

  Naar aanleiding van de memorie van antwoord en de daarin opgenomen uiteenzetting over twee aangenomen amendementen (35603, nrs. 38 en 68), besluiten de commissies op 1 juni 2021 inbreng te leveren voor nader voorlopig verslag. Zij verzoeken ambtelijk na te gaan wat mogelijke gevolgen zouden zijn indien het wetsvoorstel niet voor de beoogde datum van inwerkingtreding, 1 juli 2021, in stemming wordt gebracht.

  2.
  Openbaarmaking verslagen Klimaatakkoord

  Verslag nader schriftelijk overleg (34902, Q)

  De commissies besluiten, op verzoek van het lid Van Hattem (PVV), eerst de beantwoording van de vragen uit het nog vast te stellen nader voorlopig verslag inzake de Wet open overheid (33328) en de daarmee verbonden novelle (35112), alsook de besluitvorming inzake eventuele behandeling van de brief van de minister van BZK van 10 mei 2021 (28362, A) over een beleidslijn voor actieve openbaarmaking van departementale nota's af te wachten, alvorens dit agendapunt opnieuw te agenderen.

 • Commissies voor Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en voor Financiën
  video-vergadering 17.35 uur
   Besluitpunten tonen Besluitpunten sluiten

  1.
  Bekostiging investeringsvoorstellen uit Nationaal Groeifonds

  Brief van de ministers van EZK en FIN van 9 april 2021 (35570 XIX, I)

  Inbreng voor schriftelijk overleg wordt geleverd door de fracties van de Partij voor de Dieren (Prast) en OSF (Raven). De conceptbrief zal per e-mail aan de leden van de commissies worden voorgelegd.

 • Commissie voor Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (EZK/LNV)
  video-vergadering 17.40 uur
   Besluitpunten tonen Besluitpunten sluiten

  1.
  35398

  Uitvoering herziene Europese diergezondheidswetgeving

  De commissie brengt blanco eindverslag uit teneinde het voorstel af te doen als hamerstuk.

  2.
  'Contouren toekomstig mestbeleid'en 'Mestbeleid: plan van aanpak, derogatie en waterkwaliteit onder derogatiebedrijven'

  Brief 9 september 2020 (33037/35233, U) en Verslag schriftelijk overleg 22 oktober 2020 (33037/35233, V)

  De commissie besluit op 25 mei 2021 inbreng te leveren voor (nader) schriftelijk overleg.

  3.
  Rapport ‘Kiezen én delen - Advies van de Studiegroep Ruimtelijke inrichting landelijk gebied’

  Brief van de minister van LNV van 12 mei 2021 (35600 / 35334 / 33576, X)

  De commissie besluit de brief van 12 mei 2021 voor kennisgeving aan te nemen. Voorts besluit zij de voorliggende concept-toezegging vast te stellen en deze als voldaan aan te merken.

  4.
  E200010 - Mededeling EU-biodiversiteitsstrategie voor 2030

  Brief Europese Commissie van 21 april 2021 (35710, B)

  Inbreng voor nader schriftelijk overleg met de Europese Commissie wordt geleverd door de fracties van GroenLinks (Kluit) en PvdD (Prast). De conceptbrief zal per e-mail aan de leden van de commissie worden voorgelegd.

  5.
  Uitnodiging digitale IPC Rural Development, Agriculture and Territorial Cohesion - 16 juni 2021

  Er hebben zich nog geen leden aangemeld voor de digitale interparlementaire conferentie.

 • Commissies voor Justitie en Veiligheid (J&V), voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), voor Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BiZa/AZ), voor Koninkrijksrelaties (KOREL), voor Infrastructuur, Waterstaat en Omgeving (IWO), voor Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (EZK/LNV) en voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW)
  video-vergadering 17.45 uur
   Besluitpunten tonen Besluitpunten sluiten

  1.
  35807 (betrokken commissies: J&V, VWS en BiZa/AZ)

  Tijdelijke wet coronatoegangsbewijzen

  Inbreng voor het verslag wordt geleverd door de leden van de fracties van VVD (Keunen), CDA (Prins), GroenLinks (Kluit), D66 (Van der Voort), Fractie-Nanninga (Nanninga), PvdA (Karakus), SP (Janssen), ChristenUnie (Verkerk), PvdD (Nicolaï), 50PLUS (Baay-Timmerman) en SGP (Van Dijk).
  Onder voorbehoud van ontvangst van de nota naar aanleiding van het verslag op vrijdag 21 mei 2021 kan het plenaire debat op 25 mei plaatsvinden. De commissies verzoeken voorts om tijdige ontvangst van relevante documenten ten behoeve van het plenaire debat op 25 mei 2021.

  2.
  35808 (betrokken commissies: J&V, VWS, BiZa/AZ en IWO)

  Quarantaineplicht voor inreizigers uit hoogrisicogebieden

  Inbreng voor het verslag wordt geleverd door de leden van de fracties van VVD (Keunen), CDA (Prins), GroenLinks (De Boer), Fractie-Nanninga (Nanninga), PvdA (Karakus), SP (Janssen), ChristenUnie (Verkerk), PvdD (Nicolaï), 50PLUS (Baay-Timmerman) en SGP (Van Dijk).
  Onder voorbehoud van ontvangst van de nota naar aanleiding van het verslag op vrijdag 21 mei 2021 kan het plenaire debat op 25 mei plaatsvinden. De commissies verzoeken voorts om tijdige ontvangst van relevante documenten ten behoeve van het plenaire debat op 25 mei 2021.

  3.
  35526 / 25295, AW (betrokken commissies: J&V, VWS en BiZa/AZ)

  Verslag van een schriftelijk overleg met de minister van VWS over de stand van zaken COVID-19 en over gewetensbezwaren en vaccinatie; Infectieziektenbestrijding

  De leden van de fractie van GroenLinks (De Boer) leveren inbreng voor nader schriftelijk overleg.

  4.
  35526 / 25295, BB (betrokken commissies: J&V, VWS, BiZa/AZ, EZK/LNV en OCW)

  Regeling van 11 mei 2021 houdende wijziging van de Tijdelijke regeling maatregelen covid-19 in verband met het doorvoeren van stap 2 uit het openingsplan (24 p.)

  De commissies zien af van schriftelijk overleg over de bij brief van 11 mei 2021 aangeboden ministeriële regeling houdende wijziging van de Tijdelijke regeling maatregelen covid-19 in verband met het doorvoeren van stap 2 uit het openingsplan (bijlage bij 35526/25295, BB) en nemen deze voor kennisgeving aan.

  5.
  35526 / 25295, BB (betrokken commissies: J&V, VWS, BiZa/AZ, KOREL en IWO)

  Regeling van 11 mei 2021 houdende wijziging van de Tijdelijke regeling maatregelen covid-19 in verband met het niet langer beschouwen van Bonaire als hoogrisicogebied voor Europees Nederland (4 p.)

  De commissies nemen de bij brief van 11 mei 2021 aangeboden ministeriële regeling houdende wijziging van de Tijdelijke regeling maatregelen covid-19 in verband met het niet langer beschouwen van Bonaire als hoogrisicogebied voor Europees Nederland (bijlage bij 35526/25295, BB) voor kennisgeving aan.

  6.
  35526 / 25295, BB en T03138 (betrokken commissies: J&V, VWS, BiZa/AZ en IWO)

  Stand van zakenbrief van 11 mei 2021 en toezegging T03138

  Naar aanleiding van de stand van zakenbrief van 11 mei 2021 besluiten de commissies schriftelijk te informeren naar de de stand van zaken van toezegging T03138.

  7.
  35526 / 25295, BC (betrokken commissies: J&V, VWS, BiZa/AZ en OCW)

  Regeling van 12 mei 2021 houdende wijziging van de Tijdelijke regeling maatregelen covid-19 in verband met het onder voorwaarden openen van bibliotheken (7 p.)

  De commissies nemen de bij brief van 12 mei 2021 aangeboden ministeriële regeling houdende wijziging van de Tijdelijke regeling maatregelen covid-19 in verband met het onder voorwaarden openen van bibliotheken (bijlage bij 35526/25295, BC) voor kennisgeving aan.

  8.
  Verlengingsmomenten van de Tijdelijke wet maatregelen covid-19.

  Diverse fracties geven te kennen dit onderwerp te betrekken bij het debat van 25 mei 2021. De commissies besluiten op 1 juni 2021 terug te kijken op het debat en dit onderwerp dan terug te laten komen.