Commissies op dinsdag 15 juni 2021Besluitpunten uitklappenBesluitpunten inklappen

 • Commissie voor Koninkrijksrelaties (KOREL)
  informeel overleg 9.00 uur
  (Geen besluitpunten)
 • Parlementaire onderzoekscommissie effectiviteit antidiscriminatiewetgeving
  deskundigenbijeenkomst 9.30 uur
  (Geen besluitpunten)
 • College van Senioren
  video-vergadering 12.30 uur
 • Commissies voor Financiën (FIN) en Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (EZK/LNV)
  video-vergadering 14.00 uur
   Besluitpunten tonen Besluitpunten sluiten

  1.
  CXLII - Europees Semester 2021

  Voorjaarspakket van de Europese Commissie

  De commissie besluit dit agendapunt aan te houden en opnieuw te agenderen op de vergadering van 22 juni 2021.

 • Commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)
  video-vergadering 14.00 uur
   Besluitpunten tonen Besluitpunten sluiten

  1.
  35667

  Vereenvoudiging uitvoering en reparatie Wvggz en Wzd

  De commissie stelt voor het voorbereidend onderzoek te houden op 22 juni 2021.

  2.
  Wet elektronische gegevensuitwisseling in de zorg

  De commissie stelt een technische briefing over het wetsvoorstel Wet elektronische gegevensuitwisseling in de zorg (35824) door het ministerie van VWS op prijs. Een schriftelijk verzoek hiertoe zal na ontvangst van het wetsvoorstel worden gedaan.

  3.
  Uitvoeringspraktijk wetgeving gegevensuitwisseling

  De commissie besluit in oktober 2021 een deskundigenbijeenkomst te houden over gegevensuitwisseling in de zorg in bredere zin. De leden De Bruijn-Wezeman (VVD), Verkerk (ChristenUnie) en Prast (PvdD) bereiden de bijeenkomst voor en komen met een voorstel, dat voor het zomerreces door de commissie zal worden besproken.

 • Commissie voor Koninkrijksrelaties (KOREL)
  video-vergadering 14.00 uur
   Besluitpunten tonen Besluitpunten sluiten

  1.
  T01222 / 31.568, P

  Brief van de staatssecretaris van BZK inzake aanbieding 40ste voortgangsrapportage Sint Maarten; Staatkundige vernieuwing van het Koninkrijk; Toezegging De Eerste Kamer zal tweemaal per jaar geïnformeerd worden over de voortgang van de uitvoering van de plannen van aanpak inzake de AMvRB 'Waarborging plannen van aanpak landstaken Curaçao en Sint-Maarten' (32.213 (R1903)

  De commissie besluit toezegging T01222 als openstaand te blijven beschouwen met als nieuwe deadline 1 januari 2022 en de 40ste voortgangsrapportage Sint Maarten (31.568, P) voor kennisgeving aan te nemen.

  2.
  Interparlementair Koninkrijksoverleg (IPKO) (33845)

  De commissie inventariseert mogelijke thema's die tijdens de gezamenlijke vergadering van de vaste commissies voor Koninkrijksrelaties van de Eerste Kamer en Tweede Kamer kunnen worden ingebracht als agendaonderwerpen en werkbezoeken tijdens en na het Interparlementair Koninkrijksoverleg (IPKO) van augustus 2021 te Bonaire.

 • Commissie voor Financiën (FIN)
  video-vergadering 14.05 uur
   Besluitpunten tonen Besluitpunten sluiten

  1.
  35306, E

  Brief van de staatssecretaris van Financiën - Fiscaliteit en Belastingdienst en de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over de inwerkingtreding van de Wet afschaffing fiscale aftrek scholingsuitgaven; Wet afschaffing fiscale aftrek scholingsuitgaven

  De commissie besluit dit agendapunt aan te houden en opnieuw te agenderen op de vergadering van 22 juni 2021.

  2.
  35572, W

  Brief van de staatssecretaris van Financiën - Fiscaliteit en Belastingdienst over de uitvoeringstoets met betrekking tot de aanpassing van de verliesverrekening in de vennootschapsbelasting; Belastingplan 2021

  De commissie besluit op 29 juni 2021 inbreng te leveren voor schriftelijk overleg.

  3.
  32013, J

  Verslag van een nader schriftelijk overleg met de minister van Financiën over bankenresolutie; Toekomst financiële sector

  De commissie besluit op 29 juni 2021 inbreng te leveren voor nader schriftelijk overleg.

  4.
  35572, U

  Brief van de staatssecretaris van Financiën - Fiscaliteit en Belastingdienst over fiscale moties en toezeggingen Eerste Kamer; Belastingplan 2021

  In reactie op de brief van de staatssecretaris van Financiën van 23 april 2021 over fiscale moties en toezeggingen besluit de commissie over de status van een aantal toezeggingen.

  De commissie besluit de toezeggingen met betrekking tot de Baangerelateerde Investeringskorting (BIK) af te voeren op het moment dat het (nog te ontvangen) wetsvoorstel leidt tot intrekking van de BIK.

  Op verzoek van het lid Geerdink (VVD) worden drie toezeggingen met betrekking tot de ATAD1 en ATAD2 geregistreerd en als openstaand aangemerkt.

  De commissie besluit de volgende toezeggingen als voldaan te beschouwen: T02921, concepttoezegging 2, concepttoezegging 4, concepttoezegging 8, concepttoezegging 10, concepttoezegging 17.

  De commissie besluit de volgende toezeggingen als openstaand te beschouwen en de deadline te verschuiven naar 1 juli 2021: T02264, T02259, T02775, concepttoezegging 3.

  De commissie besluit de volgende toezeggingen als openstaand te beschouwen en de deadline te verschuiven naar 1 januari 2022: T02966, T02957, T02964, concepttoezegging 5, concepttoezegging 6, concepttoezegging 9, concepttoezegging 11, concepttoezegging 12, concepttoezegging 13, concepttoezegging 15.

  De commissie besluit de volgende toezeggingen als doorlopend te beschouwen: T02668 en T02262.

  De commissie gaat akkoord met de concepttoezeggingen uit het Pakket Belastingplan 2021.

  De commissie besluit de volgende moties aan te merken als uitgevoerd: Motie-Crone (PvdA) c.s. over de doenvermogentoets (35 572, N) en de Motie-Sent (PvdA) over het niet meer koppelen van eigenstandige onderwerpen in wetsvoorstellen (35 570, W).

  De commissie besluit de volgende moties te handhaven als niet uitgevoerd: Motie-Otten (Fractie-Otten) c.s. over onderzoek naar vereenvoudiging van het belastingstelsel (35302, N) en de Motie-Essers (CDA) en Geerdink (VVD) c.s. over onderzoek naar een neutrale behandeling van ondernemers in de inkomstenbelasting en de vennootschapsbelasting (35572, O) .

  5.
  Nabespreking (besloten) gesprek met de Algemene Rekenkamer inzake Uitkomsten peer review Algemene Rekenkamer

  De commissie besluit om in gesprek te gaan met de rapporteurs van de Tweede Kamer. Een delegatie zal nog bepaald worden. De commissie verzoekt de griffie om het verslag van het verantwoordingsdebat over het jaar 2020 in de Tweede Kamer van 9 juni 2021 op te zoeken en aan te bieden. Dit agendapunt kan volgende week nogmaals aan de orde komen.

  6.
  21.501-07 EK, CY

  Brief van de minister van Financiën inzake verslag Eurogroep en informele Ecofinraad van 21 en 22 mei 2021; Raad voor Economische en Financiële Zaken

  De commissie besluit de brief van 7 juni 2021 van de minister van Financiën (21 501-07, CY) voor kennisgeving aan te nemen.

  7.
  21.501-07, CZ

  Brief van de minister van Financiën inzake geannoteerde agenda Eurogroep en Ecofinraad van 17 en 18 juni 2021; Raad voor Economische en Financiële Zaken

  De commissie besluit de geannoteerde agenda van de Eurogroep en Ecofinraad van 17 en 18 juni 2021(21 501-07, CZ) voor kennisgeving aan te nemen.

  8.
  Mededelingen en informatie

  De commissie besluit de brief van 28 mei van de staatssecretaris van Financiën inzake de intrekking van de Baangerelateerde Investeringskorting (BIK) opnieuw te agenderen op 22 juni 2021. De commissie verzoekt de griffie na te gaan welke stappen de Tweede Kamer heeft genomen naar aanleiding van de brief van 9 juni 2021 (aan de Tweede Kamer) inzake het tijdpad van het wetsvoorstel tot intrekking van de BIK.

 • Commissie voor Europese Zaken (EUZA)
  14.15 uur
   Besluitpunten tonen Besluitpunten sluiten

  1.
  LXV Plenaire COSAC, 31 mei-1 juni 2021

  De delegatieleden, Oomen-Ruijten (CDA) en Van Apeldoorn (SP), brengen mondeling verslag uit van hun deelname aan de LXV Plenaire COSAC op 31 mei en 1 juni 2021.

  2.
  Conferentie over de Toekomst van Europa

  Plenaire vergadering van 19 juni 2021

  In de commissie wordt de eerste plenaire vergadering van de Conferentie over de Toekomst van Europa (CoFE) op 19 juni a.s. voorbesproken, alsmede de praktische invulling ervan. De commissie verzoekt de delegatie om waar mogelijk tijdens de CoFE te benadrukken dat de inbreng van burgers in deze conferentie leidend moet zijn.

  3.
  22.112, IN

  Brief van de minister van Buitenlandse Zaken inzake kabinetsappreciatie voortgang op hervormingsterrein in Albanië; Nieuwe Commissievoorstellen en initiatieven van de lidstaten van de Europese Unie

  De commissie bespreekt de kabinetsappreciatie inzake de voortgang op het hervormingsterrein in Albanië en besluit vooralsnog geen schriftelijk overleg te voeren over het onderwerp.

  4.
  21.501-02, CZ

  Brief van de minister van Buitenlandse Zaken inzake de geannoteerde agenda voor de Raad Algemene Zaken van 22 juni 2021; Raad Algemene Zaken en Raad Buitenlandse Zaken

  De commissie neemt kennis van de geannoteerde agenda van de Raad Algemene Zaken van 22 juni 2021.

 • Commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW)
  mondeling overleg 14.30 uur
  (Geen besluitpunten)
 • Commissies voor Buitenlandse Zaken, Defensie en Ontwikkelingssamenwerking (BDO) en voor Immigratie & Asiel / JBZ-Raad (I&A/JBZ)
  video-vergadering 14.30 uur
   Besluitpunten tonen Besluitpunten sluiten

  1.
  E210008

  Gezamenlijke Mededeling: Stand van de politieke, economische en handelsbetrekkingen tussen de EU en Turkije

  Inbreng voor schriftelijk overleg wordt geleverd door de fracties van GroenLinks (Karimi) en D66 (Stienen). De conceptbrief zal per e-mail aan de leden van de commissies worden voorgelegd.

 • Commissie voor Buitenlandse Zaken, Defensie en Ontwikkelingssamenwerking (BDO)
  video-vergadering 14.35 uur
   Besluitpunten tonen Besluitpunten sluiten

  1.
  E210004

  Gezamenlijke Mededeling: Naar een brede strategie met Afrika

  Op verzoek van het lid Karimi (GroenLinks) besluit de commissie dit agendapunt aan te houden tot 29 juni 2021.

  2.
  Terugkoppeling 142ste IPU Assemblee en 12 Plus Groep

  Het lid Gerkens (SP) geeft een mondelinge terugkoppeling van de 142ste IPU Assemblee van 24-27 mei 2021 en de bijeenkomsten van de 12 Plus Groep die plaatsvonden op 17 en 21 mei 2021.

 • Commissie voor Infrastructuur, Waterstaat en Omgeving (IWO)
  video-vergadering 15.00 uur
  (Geen besluitpunten)
 • Commissie voor Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (EZK/LNV)
  video-vergadering 16.00 uur
   Besluitpunten tonen Besluitpunten sluiten

  1.
  35677

  Incidentele suppletoire begroting Economische Zaken en Klimaat 2021 inzake de aanpassingen in het economische steun- en herstelpakket als gevolg van de ontwikkeling in de bestrijding van het coronavirus

  De commissie brengt blanco eindverslag uit teneinde het voorstel af te doen als hamerstuk.

  2.
  35685

  Tweede incidentele suppletoire begroting Economische Zaken en Klimaat 2021 inzake specifieke aanpassingen in economisch steun- en herstelpakket

  De commissie brengt blanco eindverslag uit teneinde het voorstel af te doen als hamerstuk.

  3.
  35723

  Derde incidentele suppletoire begroting Economische Zaken en Klimaat 2021 inzake uitbreiding economisch steun- en herstelpakket

  De commissie brengt blanco eindverslag uit teneinde het voorstel af te doen als hamerstuk.

  4.
  Toetsingskaders risicoregelingen Rijksoverheid inzake de regeling Garantie Ondernemingsfinanciering Corona, Klein Krediet Corona en Qredits (35420, AQ)

  Brief van de staatssecretaris van EZK van 30 april 2021 (35420, AQ)

  De commissie besluit de brief van 30 april 2021 van de staatssecretaris van EZK (35420, AQ) voor kennisgeving aan te nemen.

  5.
  E210007 - Voorstel voor een Verordening betreffende roaming (herschikking)

  Verslag schriftelijk overleg (35821, C)

  De commissie besluit de beantwoording van de staatssecretaris van EZK van 11 juni 2021 (35821, C) voor kennisgeving aan te nemen.

 • Commissie voor Immigratie & Asiel / JBZ-Raad (I&A/JBZ)
  video-vergadering 16.15 uur
   Besluitpunten tonen Besluitpunten sluiten

  1.
  COM(2021)120

  Mededeling van de Europese commissie over een nieuwe strategie inzake vrijwillige terugkeer en re-integratie

  De commissie besluit het voorstel COM(2021)120 in behandeling te nemen en om op 6 juli 2021 gelegenheid te geven voor het leveren van inbreng voor schriftelijk overleg.

  2.
  Terugkoppeling High level conference on Migration and Asylum

  Het lid Keunen (VVD) geeft een mondelinge terugkoppeling van de interparlementaire conferentie inzake migratie en asiel, die op 14 juni 2021 via videoverbinding plaats heeft gevonden en waarvan een schriftelijk verslag nog met de leden van deze commissie zal worden gedeeld.

  3.
  Mededelingen en informatie

  De commissie neemt kennis van een speciaal verslag van de Europese Rekenkamer getiteld 'Ondersteuning van het beheer van de buitengrenzen door Frontex: tot nog toe onvoldoende doeltreffend', dat ter kennisneming aan de agenda was toegevoegd, en wenst dit ter bespreking te agenderen voor de vergadering van 22 juni 2021.

 • Commissie voor Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BiZa/AZ)
  video-vergadering 16.25 uur
   Besluitpunten tonen Besluitpunten sluiten

  1.
  35530

  Wet adviescollege rechtspositie politieke ambtsdragers

  De commissie stelt voor het voorbereidend onderzoek te houden op 6 juli 2021.

  2.
  35548

  Wet aanpassing Appa en enkele andere wetten 2021

  De commissie brengt blanco eindverslag uit. Het wetsvoorstel kan in stemming worden gebracht, gelet op artikel 63 Gw.

  3.
  T02995

  Toezegging Hoofdlijnen uitvoeringswet (35.418)

  De commissie besluit het agendapunt aan te houden en bij de volgende vergadering opnieuw te agenderen.

 • Commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW)
  video-vergadering 16.45 uur
   Besluitpunten tonen Besluitpunten sluiten

  1.
  35836

  Wijziging van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek en de Wet studiefinanciering 2000 betreffende tijdelijke voorzieningen voor het studiejaar 2021-2022 in verband met COVID-19

  De commissie brengt blanco eindverslag uit teneinde het wetsvoorstel af te doen als hamerstuk.

  2.
  Toezegging T02942

  Toezegging Aanbevelingen commissie-Dijkgraaf (35.104); Brief van de minister voor BVOM over de derde voortgangsbrief uitwerking adviezen commissie-Dijkgraaf; Afschaffen van de fusietoets in het funderend onderwijs

  De commissie besluit in schriftelijk overleg te treden naar aanleiding van de brief van de minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media (35104, I). Daartoe wordt heden, 15 juni 2021, inbreng geleverd door de fractie van GroenLinks (Ganzevoort). De conceptbrief zal per e-mail aan de leden van de commissie worden voorgelegd.

  Tevens besluit de commissie de toezegging als voldaan te beschouwen.

  3.
  Rondvraag

  Op verzoek van het lid Veldhoen (GroenLinks) zal de griffie navraag doen bij het ministerie van OCW naar de stand van zaken met betrekking tot de toezegging over onafhankelijk onderzoek naar duurzame versterking van de publieke omroep (T03060).

 • Commissie voor Koninkrijksrelaties (KOREL)
  video-vergadering 17.00 uur
  (Geen besluitpunten)
 • Commissies voor Justitie en Veiligheid (J&V), voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), voor Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BiZa/AZ), voor Koninkrijksrelaties (KOREL), voor Infrastructuur, Waterstaat en Omgeving (IWO), voor Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (EZK/LNV) en voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW)
  video-vergadering 17.20 uur
   Besluitpunten tonen Besluitpunten sluiten

  1.
  35853, A (betrokken commissies: J&V, VWS, BiZa/AZ en IWO)

  Brief van de minister van VWS met verzoek tot spoedige behandeling van dit wetsvoorstel; Tijdelijke regels voor inzet coronatoegangsbewijzen

  De commissies bespreken de procedure van het vandaag door de Tweede Kamer aangenomen wetsvoorstel 35853. De commissies brengen blanco eindverslag uit teneinde het wetsvoorstel af te doen als hamerstuk.

  2.
  Tijdpad wetswijzigingen covid-19-maatregelen (betrokken commissies: J&V, VWS, BiZa/AZ en IWO)

  Brief van de minister van VWS van 14 juni 2021 in reactie op de brief van 4 juni 2021 (verslag schriftelijk overleg is nog niet gepubliceerd)

  Het verslag schriftelijk overleg (35526/25295, BO) wordt op 22 juni 2021 opnieuw ter bespreking geagendeerd. Ambtelijk zal worden nagevraagd of de brief op enkele punten verhelderd kan worden.
  De commissies zien uit naar het wetsvoorstel ter uitvoering van de moties Janssen (35526, L) en De Boer (35526, AK) en stellen de Voorzitter voor het volgende debat over verlenging van de Twm te plannen op 13 juli 2021.

  3.
  35538, U (betrokken commissies: J&V, VWS en BiZa/AZ)

  Verslag van een schriftelijk overleg met de minister van VWS over het incident Google en Apple Framework CoronaMelder; Tijdelijke wet notificatieapplicatie covid-19

  De commissies nemen de brief van 7 juni 2021 in reactie op de vragen van de commissies van 19 mei jl. (verslag schriftelijk overleg; 35538, U) voor kennisgeving aan.

  4.
  35538, V (betrokken commissies: J&V, VWS en BiZa/AZ)

  Ontwerpbesluit inzake verlenging van de Tijdelijke wet notificatieapplicatie covid-19

  De commissies nemen het bij brief van 8 juni 2021 aangeboden ontwerpbesluit houdende verlenging van de Tijdelijke wet notificatieapplicatie covid-19, voor kennisgeving aan. Het onderzoek van de Erasmus Universiteit over de CoronaMelder zal worden verspreid onder de leden van de commissies.

 • College van Senioren
  informeel overleg 17.30 uur
 • Commissie voor Justitie en Veiligheid (J&V)
  video-vergadering 17.35 uur
   Besluitpunten tonen Besluitpunten sluiten

  1.
  34165

  Initiatiefvoorstel-Bergkamp Wet gesloten coffeeshopketen

  De commissie besluit de nadere procedure aan te houden in afwachting van informatie van de nieuwe initiatiefnemers over hoe zij de verdere behandeling voor zich zien wat betreft het tijdpad.

 • Commissie voor Infrastructuur, Waterstaat en Omgeving (IWO)
  video-vergadering 17.45 uur
   Besluitpunten tonen Besluitpunten sluiten

  1.
  35626

  Implementatie Richtlijn ter bevordering gebruik van energie uit hernieuwbare bronnen en ter uitvoering van het Klimaatakkoord

  De commissie bespreekt de technische briefing na die heden door ambtenaren van het ministerie van I&W en de Emissieautoriteit over het wetsvoorstel is verzorgd. De commissie besluit het in bewerking zijnde voorlopig verslag om te werken tot een verslag waarvoor uiterlijk vrijdag 18 juni 2021, 12:00 uur, aanvullende vragen kunnen worden ingeleverd bij de griffie. Het verslag wordt dezelfde dag vastgesteld. Bij ontvangst van de nota naar aanleiding van het verslag acht de commissie het wetsvoorstel gereed voor plenaire behandeling, bij voorkeur voor het zomerreces, op een door de Voorzitter te bepalen datum.

  2.
  Voorhang wijziging van het Besluit omgevingsrecht in verband met de verruiming van de mogelijkheden van de omgevingsvergunning voor de bewoning van recreatiewoningen

  Verslag van een schriftelijk overleg met de minister van BZK over de mogelijkheden van de omgevingsvergunning voor de bewoning van recreatiewoningen; Omgevingsrecht

  De commissie besluit naar aanleiding van de brief van de minister van BZK van 9 juni 2021 (33118, CG) op 22 juni 2021 gelegenheid te geven voor inbreng voor nader schriftelijk overleg.

  3.
  Geborgde zetels in waterschapsbesturen

  Brief van de minister van I&W over de consultatie van het Overlegorgaan Fysieke Leefomgeving (OFL) over de rapportage geborgde zetels in waterschapsbesturen; Waterschapsbestel

  De commissie besluit naar aanleiding van de brief van de minister van I&W van 7 januari 2021 (31986, C) op 22 juni 2021 gelegenheid te geven voor inbreng voor schriftelijk overleg. De griffie wordt verzocht om de commissie BIZA te informeren over de behandeling van dit dossier. De commissie besluit voorts na het aanstaande zomerreces de stand van zaken ten aanzien van de geborgde zetels te bespreken, waarbij ook gekeken wordt hoe het met de behandeling van het initiatiefvoorstel-Bromet (35608) staat.

  4.
  Mededelingen en informatie

  Het lid Dessing (FVD) verzoekt de griffie om toezending, zodra beschikbaar, van een brief inzake het dossier RCR Herwijnen. De commissie BDO heeft het voortouw bij dit dossier.

  Het lid Dessing (FVD) vraagt tevens om beschikbaarstelling van de presentatie over het wetsvoorstel implementatie Richtlijn hernieuwbare energie (35626). De griffie deelt mee dat de presentatie al per mail is verspreid en bij de IWO-agenda's is gevoegd.

 • Commissies voor Infrastructuur, Waterstaat en Omgeving (IWO) en voor Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (EZK/LNV)
  video-vergadering 17.55 uur
   Besluitpunten tonen Besluitpunten sluiten

  1.
  Nationale Omgevingsvisie / toezegging T03063

  Brief van de minister van BZK over de voortgang van de Nationale Omgevingsvisie (NOVI); Nationale Omgevingsvisie

  De brief van de minister van BZK over de voortgang van de Nationale Omgevingsvisie (NOVI) (34.682, I) wordt voor kennisgeving aangenomen. De commissies besluiten toezegging T03063 als openstaand te blijven beschouwen.

  2.
  Maandrapportage mei 2021 Aansluiten op het Digitaal Stelsel Omgevingswet

  Brief van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over de maandrapportage mei 2021 aansluiten op het Digitaal Stelsel Omgevingswet; Omgevingsrecht

  De commissies besluiten het voortgangsoverzicht betreffende het aansluiten op het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) voor de maand mei 2021 (33118/34986, CH) te betrekken bij de bespreking van de stand van zaken Omgevingswet op 22 juni 2021.