Nieuws uit de commissies: dinsdag 26 juni 2018Hieronder treft u een selectie aan van de besluiten van de commissies van de Eerste Kamer op dinsdag 26 juni 2018 over de voortgang in de behandeling van wetsvoorstellen en andere zaken. De volledige besluitenlijst staat in de korte aantekeningen van de commissies.

Handelingenkamer
Grotere versie foto

Intrekking van de Wet raadgevend referendum

Inbreng voor het verslag wordt geleverd door de fracties van PVV (Van Hattem), PvdD (Koffeman) en 50PLUS (Nagel). Bij ontvangst van de nota naar aanleiding van het verslag uiterlijk vrijdagmiddag 29 juni 2018, 17.00 uur acht de commissie het wetsvoorstel gereed voor plenaire behandeling op 3 juli 2018.

34.854

Samenwerking met Oekraïne vanwege misdrijven die verband houden met het neerhalen van vlucht MH17

De commissies Justitie en Veiligheid en Buitenlandse Zaken, Defensie en Ontwikkelingssamenwerking brengen eindverslag uit over het wetsvoorstel Goedkeuring Verdrag met Oekraïne inzake internationale juridische samenwerking met betrekking tot misdrijven die verband houden met het neerhalen van vlucht MH17, onder voorbehoud van plenaire behandeling en stellen voor het plenaire debat over het wetsvoorstel te houden, tezamen met het wetsvoorstel 34916, op 9 en/of 10 juli 2018.

34.915

Vervolging en berechting in Nederland van strafbare feiten die verband houden met het neerhalen van vlucht MH17

De commissies brengen eindverslag uit over het wetsvoorstel Vervolging en berechting in Nederland van strafbare feiten die verband houden met het neerhalen van vlucht MH17 onder voorbehoud van plenaire behandeling en stellen voor het plenaire debat over het wetsvoorstel te houden, tezamen met het wetsvoorstel 34915, op 9 en/of 10 juli 2018.

34.916

Schriftelijke inbreng

Verhouding sanctiestelsels in bestuursrecht en strafrecht

Inbreng voor schriftelijk overleg naar aanleiding van de brief van de ministers van Justitie en Veiligheid en voor Rechtsbescherming over het nader rapport over de verhouding tussen de sanctiestelsels in het bestuursrecht en het strafrecht wordt geleverd door de fracties van VVD (Van de Ven), SP (Wezel) en PvdA (Vlietstra). De conceptbrief zal per e-mail aan de leden van de commissie worden voorgelegd.

34.775 VI. W

Uitvoering Europese migratieagenda

Inbreng voor schriftelijk overleg naar aanleiding van de Commissiemededeling en aanbevelingen over de uitvoering van de Europese migratieagenda wordt op 26 juni geleverd door de leden van de PVV-fractie.

E170030

Evaluatie Wet Aanpassing Financieel Toetsingskader

Inbreng voor nader schriftelijk overleg in verband met het Verslag van een schriftelijk overleg over de evaluatie van de Wet Aanpassing Financieel Toetsingskader wordt geleverd door het lid Kok (PVV). De conceptbrief zal onder de leden van de commissie worden verspreid.

33.972, AD

Armoede onder kinderen

De commissie besluit op 3 juli 2018 een nadere schriftelijke reactie vast te stellen naar aanleiding van het verslag van een schriftelijk overleg over de kabinetsreactie op rapporten over armoede onder kinderen.  Het lid Rombouts (CDA) levert hiervoor een concepttekst aan.

34.775, AD

Hamerstuk

Wet uitvoering verordening effectenfinancieringstransacties

De commissie Financiën brengt (blanco) eindverslag uit teneinde het wetsvoorstel af te kunnen doen als hamerstuk.

34.847

Bronbescherming in strafzaken

De commissie Justitie en Veiligheid brengt eindverslag uit en stelt voor het wetsvoorstel af te doen als hamerstuk.

34.032

Voorbereidend onderzoek

Wet terugkeer en vreemdelingenbewaring

De commissie Justitie en Veiligheid stelt voor het voorbereidend onderzoek te houden op 11 september 2018.

34.309

Incidentele suppletoire begroting BZK 'Klimaatenveloppe regeerakkoord

De commissie Binnenlandse Zaken/Algemene Zaken stelt voor het voorbereidend onderzoek op 11 september 2018 te houden.

34.902

Wet herstel en afwikkeling van verzekeraars

De commissie Financiën stelt voor het voorbereidend onderzoek te houden op 10 juli 2018.

34.842

Verwerking persoonsgegevens ter voorkoming, het onderzoek, de opsporing en vervolging van strafbare feiten of de tenuitvoerlegging van straffen

De commissie stelt voor het voorbereidend onderzoek op 3 juli 2018 te houden.

34.889

Wet bekostiging financieel toezicht 2019

De commissie Financiën stelt voor het voorbereidend onderzoek te houden op 10 juli 2018.

34.870

Ongewijzigd laten verplicht eigen risico voor de zorgverzekering tot en met het jaar 2021

De commissie Volksgezondheid, Welzijn en Sport stelt voor het voorbereidend onderzoek te houden op 10 juli 2018.

34.929

Derde mobiliteitspakket

De commissies IWO/EZK/LNV besluiten in ieder geval de voorstellen COM(2018)284, COM(2018)293 en COM(2018)330 in behandeling te nemen. Zij besluiten op 11 september 2018 inbreng te leveren voor schriftelijk overleg over deze voorstellen en - mede gelet op de nog te ontvangen BNC-fiches - mogelijk ook over andere voorstellen uit het Derde mobiliteitspakket.

COM(2018)284

COM(2018)293

COM(2018)330


Deel dit item:
Begin van een dialoog venster. Het bevat 1 afbeelding. Escape sluit dit venster.
Handelingenkamer
Afbeelding 1 - Handelingenkamer