28.994 / 29.379, I

Motie-Schouw (D66) c.s. inzake een evaluatiekader voor invoering van Diagnose Behandel Combinaties (DBC's)In deze motie wordt de regering verzocht binnen twee maanden een uitgewerkt evaluatiekader aan de Eerste en Tweede Kamer te overleggen.

In het evaluatiekader moeten tenminste de volgende elementen opgenomen worden:

  • de evaluatiecriteria (onder andere criteria voor de wijze waarop de kosten zullen worden gemeten, evenwichtige verdeling van marktmacht van zorgaanbieders en -verzekeraars en beschikbaarheid van voldoende informatie voor patiënten)
  • omschrijving van de nul-situatie
  • de momenten waarop wordt gemeten en de wijze van meten
  • welke resultaten behaald moeten zijn om vervolgstappen te zetten.


Kerngegevens

nummer 28.994 / 29.379, I
ingediend 30 november 2004
behandelstatus aangenomen
toelichting behandelstatus Op 7 december 2004 aangenomen met algemene stemmen na stemming bij zitten en opstaan.
indiener(s) A.G. Schouw
mede ondertekend door G. van den Berg
J. Hamel
H. ten Hoeve
J.J.M. van der Lans
J. van Leeuwen
T.M. Slagter-Roukema (SP)
dossier(s) WTG ExPres (29.379)
Wet herziening overeenkomstenstelsel zorg (28.994)
behandelende commissie(s) commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Bijzonderheden

  • Op 13 maart 2007 heeft de commissie besloten de minister verduidelijking te vragen over de argumenten die hebben geleid tot de uitbreiding van 10% tot 20% in het Regeerakkoord in relatie tot de motie-Schouw;
  • De Eerste Kamercommissie voor VWS/JG besprak op 11 september 2007 de brief van de minister van VWS van 11 juli 2007 inzake de uitbreiding van vrije prijsvorming en de criteria uit deze motie. De commissie vindt het besluit tot uitbreiding over te gaan zonder tevoren met de Kamer te overleggen in de brief niet bevredigend beargumenteerd;
  • De commissie heeft op 2 oktober 2007 ingestemd met een concept-antwoord op de brief van 11 juli 2007 waarin ook is opgenomen de vraag hoe de minister de Kamer in de toekomst over wijzigingen denkt te informeren.
  • De motie komt aan de orde tijdens het kennismakingsgesprek op 22 januari 2008 met de minister van VWS