Stand van zaken wetgeving (ook) van toepassing in Caribisch Nederland (2019-2023)aanhangige wetsvoorstellen

De meest recente wetsvoorstellen staan boven in het overzicht.

Met een * gemarkeerde wetsvoorstellen staan voor het eerst in de lijst.

Wetsvoorstel

Behandeling

in de Tweede Kamer

Eerste

Kamercommissie(s)

Behandeling

in de Eerste Kamer

       

Wijziging van de Wet register onderwijsdeelnemers en enkele andere wetten in verband met het uitbreiden van de wettelijke grondslagen voor de verwerking van gegevens in het kader van het register onderwijsdeelnemers (35.963)*

Ingediend 11 november 2021

OCW

 

Inzet coronatoegangsbewijzen bij niet-essentiële detailhandel en niet-essentiële dienstverlening op publieke plaatsen (35.961)*

Ingediend 12 november 2021

J&V

VWS

BiZa/AZ

 

Intrekking Rijkswet op het Nederlanderschap in verband met het intrekken van het Nederlanderschap in het belang van de nationale veiligheid (35.934 (R2158))

ingediend 5 oktober 2021

I&A/JBZ

besluit 26 oktober 2021: spoedige behandeling van het wetsvoorstel en besluit de bespreking van de behandeling te agenderen wanneer een datum van stemming in de Tweede Kamer voorzien is.

Wet uitbreiding bestuurlijk instrumentarium onderwijs (35.920)

ingediend 29 september 2021, verslag 3 november 2021

OCW

 

Verzamelwet SZW 2022 (35.897)

ingediend 27 augustus 2021, nota van wijziging 7 september 2021, tweede nota van wijziging 1 oktober 2021, derde nota van wijziging 8 oktober 2021, plenaire behandeling 11 november 2021

SZW

 

Aanbieden onderwijs en examens van mbo-opleidingen op Bonaire in het Papiaments (35.893)

ingediend 15 juli 2021, verslag 27 september 2021, nota nav het verslag 12 november 2021

OCW

 

Implementatiewet tweede richtlijn havenontvangstvoorzieningen (35.886)

ingediend 12 juli 2021, verslag 6 oktober 2021, nota nav het verslag 29 oktober 2021

IWO

 

Verhoging wettelijk strafmaximum doodslag (35.871)

ingediend 22 juni 2021, verslag 16 september 2021

J&V

 

Wijziging van de Rijkswet op het Nederlanderschap om te voorzien in een grondslag voor toetsing aan het evenredigheidsbeginsel in gevallen waarin het Nederlanderschap van rechtswege verloren is gegaan en in verlenging van de termijn voor van rechtswege verlies (35.859 (R2157))

ingediend 8 juni 2021, verslag 15 juli 2021, nota nav het verslag 22 september 2021, hamerstuk 14 oktober 2021

I&A/JBZ

9 november 2021 blanco eindverslag, hamerstuk 16 november 2021

Sluitingsbevoegdheid publieke en besloten plaatsen wegens een uitbraak (35.817)

ingediend 22 april 2021, verslag 20 mei 2021

J&V

VWS

BiZa/AZ

 

Rijkswet dwanglicenties farmaceutische producten en medische hulpmiddelen (35.809 (R2152))

ingediend 19 april 2021

EZK/LNV

 

Toevoegen van decentrale loting als selectiemethode voor opleidingen met capaciteitsfixus in het hoger onderwijs (35.765)

ingediend 12 maart 2021

OCW

 

Initiatiefvoorstel-Ceder, Jasper van Dijk, Gijs van Dijk en Van der Lee Wet verantwoord en duurzaam internationaal ondernemen (35.761)

ingediend 11 maart 2021

BDO

 

Initiatiefvoorstel-Futselaar Wet invoering inkomensafhankelijke beurs hoger onderwijs (35.675)

ingediend 14 december 2020

OCW

 

Wijziging van een aantal onderwijswetten in verband met aanpassingen op het gebied van de doorstroom van het basisonderwijs naar het voortgezet onderwijs en wijziging van de stelselinrichting van doorstroomtoetsen en toetsen verbonden aan leerling- en onderwijsvolgsystemen in het basisonderwijs (35.671)

ingediend 9 december 2020, verslag 4 februari 2021, nota nav het verslag 17 mei 2021, 2e nota van wijziging 22 juni 2021. Aangenomen op 14 september 2021

Voor: SP, GroenLinks, PvdD, ChristenUnie, VVD, SGP, CDA, JA21 en BBB.

Tegen: D66, PVV, PvdA, FVD, Volt, Denk, Groep Van Haga, Fractie Den Haan, Bij1.

OCW

voorlopig verslag 21 oktober 2021

Wijziging van de Kieswet in verband met de definitieve invoering van het nieuwe stembiljet voor kiezers buiten Nederland (35.670)

ingediend 9 december 2020, verslag 21 januari 2021, 16 juni 2021 nota van wijziging, nader verslag 2 juli 2021, nota nav het verslag 11 augustus 2021. Aangenomen op 12 oktober 2021.

Voor: SP, GroenLinks, BIJ1, Volt, PvdA, PvdD, Fractie Den Haan, D66, ChristenUnie, VVD, SGP en CDA.

Tegen: DENK, Ja21, Lid Omtzigt, BBB, FVD, Groep Van Haga en PVV.

BiZa/AZ

voorbereidend onderzoek 9 november 2021, voorlopig verslag is in bewerking

Gemeentelijke taak voor aanbieden prenataal huisbezoek (35.593)

ingediend 6 oktober 2020, verslag 5 november 2020, nota nav het verslag op 17 december 2020, plenaire behandeling 10 juni 2021. Aangenomen op 22 juni 2021:

Voor: SP, GroenLinks, BIJ1, Volt, DENK, PvdA, PvdD, Fractie Den Haan, D66, ChristenUnie, VVD, SGP, CDA, JA21, BBB, FVD en Groep Van Haga.

Tegen: PVV.

VWS

verslag 9 november 2021

Wet bevorderen integriteit en functioneren decentraal bestuur) (35.546)

ingediend 31 augustus 2020, verslag 5 oktober 2020, nota nav het verslag 16 februari 2021

BiZa/AZ

 

Versterken van de democratische legitimatie van gemeenschappelijke regelingen (35.513)

ingediend 1 juli 2020, verslag 2 november 2020, nota nav het verslag en nota van wijziging 17 december 2020, tweede nota van wijziging 7 april 2021.

Op 1 juni 2021 aangenenomen.

Voor: GroenLinks, Volt, DENK, PvdA, D66, ChristenUnie, VVD, SGP, CDA, BBB, JA21, FVD, Groep Van Haga en PVV.

Tegen: SP, BIJ1 en PvdD.

De Fractie Den Haan was afwezig bij de stemmingen over dit wetsvoorstel.

BiZa/AZ

nader voorlopig verslag 19 oktober 2021

Wet vereenvoudiging en modernisering bewijsrecht (35.498)

ingediend 17 juni 2020, verslag 1 oktober 2020, op 2 februari 2021 controversieel verklaard.

J&V

 

Wet nieuwe procedure vaststelling verkiezingsuitslagen (35.489)

ingediend 10 juni 2020, verslag 16 juli 2020, uitstel nota nav het verslag 30 juni 2021

BZK/AZ

 

Initiatiefvoorstel-Van den Bosch en Van der Molen Vervallen verplicht voorzitterschap door raadsleden, statenleden en eilandsraadsleden van raads-, staten- en eilandsraadscommissies (35.397)

ingediend 18 februari 2020, verslag 4 juni 2020, nota nav het verslag 27 augustus 2020, aangenomen 3 november 2020.

SGP, CDA, ChristenUnie, FVD en Van Haga.

Tegen: PVV, SP en PvdD.

BiZa/AZ

De plenaire behandeling (eerste termijn van de kant van de Kamer) van het voorstel door de Eerste Kamer vond plaats op 23 maart 2021.

De voortzetting van de plenaire behandeling, die voorzien was voor 30 maart 2021, is op verzoek van de initiatiefnemers van 29 maart 2021 aangehouden tot na 11 mei 2021.

De Eerste Kamercommissie voor Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BiZa/AZ) beraadt zich op voortzetting van het plenaire debat. De commissievoorzitter zal daartoe contact opnemen met de initiatiefnemer.

Wijziging van de Participatiewet in verband met het uitsluiten van fraudevorderingen bij de vermogenstoets (35.374)

ingediend 15 januari 2020, verslag 17 februari 2020, nota nav het verslag 9 april 2020

aangenomen 8 september 2020:

Voor: 50PLUS, Krol, VVD, SGP, CDA, ChristenUnie, PVV, FVD en Van Haga.

Tegen: SP, PvdA, GroenLinks, PvdD, DENK, Van Kooten-Arissen en D66

SZW

eindverslag 3 november 2020, De voor 19 januari 2021 voorziene plenaire behandeling van het voorstel door de Eerste Kamer is op verzoek van de staatssecretaris van SZW aangehouden.

De commissie heeft bij brief van 10 november 2021 (EK 35.897 / 35.374, B) gereageerd op de brief van de staatssecretaris van SZW van 4 november 2021 over het opnemen van de inhoud van het aangenomen gewijzigd amendement van de leden Peters en Bruins over het beperken van het verbod tot medewerking aan een schuldregeling bij een fraudevordering tot gevallen van opzet of grove schuld (TK 35.374, 11) in het voorstel Verzamelwet SZW 2022 (35.897).

Initiatiefvoorstel-Bosman Rijkswet inzake zelfstandige beëindiging van Curaçao en Sint Maarten van de in het Statuut neergelegde rechtsorde en wijziging Grondwet in verband met een mogelijke beëindiging deelname staatsbestel van Nederland door Bonaire, Sint Eustatius of Saba (35.119 (R2116)

ingediend 15 januari 2019

Koninkrijksrelaties

 

Aanpassingswet Rijkswet nationaliteit zeeschepen (34.836)

ingediend 21 november 2017, verslag 17 januari 2018, brief regering nav het verslag 19 december 2019, nota van wijziging 26 november 2020, op 2 februari 2021 controversieel verklaard.

IWO

 

Initiatiefvoorstel-Van Veldhoven Rijkswet afkondigings- en kennisgevingsformulieren (34.380 (R2096)

ingediend 8 januari 2016

J&V

 

Rijkswet nationaliteit zeeschepen (33.134 (R1972))

ingediend op 30 december 2011 / nota van wijziging 27 mei 2013 / nota naar aanleiding van het verslag ontvangen op 3 februari 2016 / brief van 9 februari 2018 ontvangst nader verslag en in afwachting van de nota van wijziging. Brief regering nav het verslag 19 december 2019, 2e nota van wijziging 3 december 2020

Op 2 februari 2021 controversieel verklaard.

IWO

 

Overzicht afgehandelde wetgeving (ook) van toepassing in Caribisch Nederland (zittingsperiode 2011-2015)


aangenomen / ingetrokken wetsvoorstellen huidige zittingsperiode (met ingang van 9 juni 2015)

Wetsvoorstel

Behandeling

in de Tweede Kamer

Eerste

Kamercommissie(s)

Behandeling

in de Eerste Kamer

Afschaling van bijzondere maatregelen vanwege covid-19 bij verkiezingen (35.887)

ingediend 12 juli 2021.

Op 7 september 2021 aangenomen.

Voor: SP, GroenLinks, Volt, DENK, PvdA, PvdD, Fractie Den Haan, D66, ChristenUnie, VVD, SGP, CDA, BBB, PVV en Groep Van Haga.

Tegen: BIJ1, JA21 en FVD

BiZa/AZ

hamerstuk 28 september 2021

Verlengingsprocedures Tijdelijke wet maatregelen covid-19 (35.874)

ingediend 25 juni 2021, verslag 1 juli 2021. Aangenomen op 8 juli 2021

Voor: SP, GroenLinks, BIJ1, Volt, DENK, PvdA, PvdD, Fractie Den Haan, ChristenUnie, SGP, CDA, JA21, BBB, PVV, FVD en Groep Van Haga.

Tegen: VVD en D66.

J&V

VWS

BiZa/AZ

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 13 juli 2021 na stemming bij zitten en opstaan aangenomen.

Voor: SGP, CDA, Fractie-Nanninga, FVD, Fractie-Otten, GroenLinks, SP, 50PLUS, PvdA, OSF, D66, PVV, PvdD en ChristenUnie.

Tegen: VVD.

Uitvoeringswet Handels- en Samenwerkingsovereenkomst EU – VK Justitie en Veiligheid (35.852)

ingediend 1 juni 2021 - hamerstuk 8 juli 2021

J&V

Hamerstuk 13 juli 2021

Invoering aanvullende maatregelen internationaal personenverkeer in verband met bestrijding covid-19 epidemie (35.808)

ingediend 16 april 2021

Aangenomen op 11 mei 2021

Voor: GroenLinks, Volt, PvdA, D66, ChristenUnie, VVD en CDA.

Tegen: PVV, SP, PvdD, Den Haan, SGP, DENK, FVD, JA21, BBB en BIJ1.

J&V

VWS

BiZa/AZ

IWO

op 25 mei 2021 na stemming bij zitten en opstaan aangenomen.

Voor: CDA, VVD, GroenLinks, 50PLUS, PvdA, OSF, D66 en ChristenUnie.

Tegen: SGP, Fractie-Nanninga, FVD, Fractie-Otten, SP, PVV en PvdD

Tijdelijke wet testbewijzen covid-19 (35.807)

ingediend 16 april 2021

Aangenomen op 11 mei 2021

Voor: GroenLinks, Volt, D66, ChristenUnie, VVD en CDA.

Tegen: PVV, SP, PvdA, PvdD, Den Haan, SGP, DENK, FVD, JA21, BBB en BIJ1.

J&V

op 25 mei 2021 na stemming bij zitten en opstaan aangenomen.

Voor: CDA, VVD, GroenLinks, OSF, D66 en ChristenUnie.

Tegen: SGP, Fractie-Nanninga, FVD, Fractie-Otten, SP, 50PLUS, PvdA, PVV en PvdD.

Tegengaan geweld bij verzorging en opvoeding kinderen in Caribisch Nederland (35.791)

ingediend 30 maart 2021, verslag 4 juni 2021, nota nav het verslag 8 september 2021, hamerstuk 23 september 2021

J&V

Hamerstuk 12 oktober 2021

Verzamelwet OCW 20.. (35.725)

ingediend 8 februari 2021, hamerstuk 1 juli 2021

OCW

Hamerstuk 13 juli 2021

Tijdelijke wet Tweede-Kamerverkiezing covid-19 (35.654)

Ingediend 30 november 2020

Aangenomen op 17 december 2020.

Voor: SP, PvdA, Krol, GroenLinks, PvdD, 50PLUS, Van Kooten-Arissen, DENK, D66, VVD, SGP, CDA, ChristenUnie en PVV.

Tegen: FVD.

BiZa/AZ

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 26 januari 2021 na stemming bij zitten en opstaan aangenomen.

Voor: SGP, CDA, Fractie-Van Pareren, VVD, Fractie-Otten, GroenLinks, SP, 50PLUS, PvdA, OSF, D66, PVV en ChristenUnie.

Tegen: PvdD.

De FVD-fractie was niet aanwezig bij de stemming.

Wijziging Wet basisregistratie personen en Wet basisadministraties persoonsgegevens BES (35.648)

Ingediend 24 november 2020, verslag 18 december 2020, nota nav het verslag 3 februari 2021, nota van wijziging 3 februari 2021, tweede nota van wijziging 16 april 2021, plenaire behandeling 10 juni 2021, op 29 juni 2021 met algemene stemmen aangenomen

BiZa/AZ

Hamerstuk 13 juli 2021

Wijziging Wet VROM BES in verband met reguleren milieuaspecten van inrichtingen en enkele reparaties (35.629)

ingediend 6 november 2020, verslag 16 december 2020, nota nav het veslag 2 februari 2021, met algemene stemmen aangenomen op 11 februari 2021

IWO

Hamerstuk 2 maart 2021

Uitvoering Verdrag wettelijke aansprakelijkheid schade door verontreiniging door bunkerolie voor Caribisch Nederland (35.618)

Ingediend 2 november 2020, verslag 8 december 2020, nota nav het verslag 17 maart 2021.

Hamerstuk 22 april 2021

IWO

Hamerstukl 25 mei 2021

Invoerings- en aanpassingswet Wet Voortgezet Onderwijs 2020 (35.611)

Ingediend 26 oktober 2020, verslag 18 november 2020, nota nav het verslag 27 november 2020.

Hamerstuk 17 december 2020

OCW

Hamerstuk 26 januari 2021

Vereenvoudiging bekostiging primair onderwijs en samenwerkingsverbanden (35.605)

ingediend 15 oktober 2020, verslag 20 november 2020, nota nav het verslag en de nota van wijziging op 16 december 2020, met algemene stemmen aangenomen op 26 januari 2021

OCW

hamerstuk 23 februari 2021

Variawet hoger onderwijs (35.582)

Ingediend 18 september 2020, aangenomen 24 november 2020:

Voor: SP, PvdA, Krol, GroenLinks, PvdD, 50PLUS, Van Kooten-Arissen, DENK, D66, VVD, SGP, CDA, ChristenUnie, PVV en Van Haga.

Niet deelgenomen: FVD.

OCW

hamerstuk 6 april 2021

Belastingplan 2021 (35.572)

Ingediend 15 september 2020, nota nav het verslag 20 oktober 2020, 4e nota van wijziging 9 november 2020

Aangenomen op 12 november 2020

Voor: PvdA, Krol, GroenLinks, 50PLUS, DENK, D66, VVD, SGP, CDA, ChristenUnie, PVV, FVD en Van Haga.

Tegen: PvdD, SP en Van Kooten-Arissen.

FIN

Aangenomen op 15 december 2020.

Voor: CDA, Fractie-Van Pareren, FVD, VVD, Fractie-Otten, GroenLinks, 50PLUS, PvdA, OSF, D66, PVV en ChristenUnie.

Tegen: SGP, SP en PvdD.

Groenlinks en PvdA wensen geacht te worden tegengestemd te hebben op die onderdelen die betrekking hebben op de Baangerelateerde Investeringskorting.

Wijziging van diverse onderwijswetten in verband met het uitreiken van een schooldiploma aan leerlingen in het praktijkonderwijs en in het voortgezet speciaal onderwijs (35.580)

ingediend 16 september 2020, verslag 7 oktober 2020, nota nav het verslag op 11 december 2020, hamerstuk 21 januari 202

OCW

Hamerstuk 2 februari 2021

Tweede incidentele suppletoire begroting Volksgezondheid, Welzijn en Sport 2020 inzake Coronamaatregelen (35.567)

ingediend 15 september 2020, nota van wijziging 26 oktober 2020, aangenomen met algemene stemmen op 8 december 2020

VWS

Hamerstuk 15 december 2020

Vierde incidentele suppletoire begroting Sociale Zaken en Werkgelegenheid inzake steun- en herstelpakket (35.542)

Ingediend 31 augustus 2020, aangenomen 29 september 2020.

Voor: SP, PvdA, Krol, GroenLinks, PvdD, 50PLUS, DENK, D66, VVD, SGP, CDA, ChristenUnie, FVD, PVV en Van Haga.

Tegen: PvdD.

SZW

Op 10 november 2020 zonder stemming aangenomen

Vijfde incidentele suppletoire begroting Economische Zaken en Klimaat 2020 inzake het Steun-en herstel-pakket (35.541)

Ingediend 28 augustus 2020, hamerstuk 12 november 2020

EZK/LNV

Hamerstuk 1 december 2020

Zevende incidentele suppletoire begroting Financiën inzake de verlenging verlaagde tarieven Belasting- en Invorderingsrente (BIR) en steunmaatregelen voor medeoverheden (35.540)

ingediend 28 augustus 2020, aangenomen 29 september 2020.

Voor: SP, PvdA, Krol, GroenLinks, PvdD, 50PLUS, DENK, D66, VVD, SGP, CDA, ChristenUnie, PVV en Van Haga.

Tegen: FVD.

FIN

Hamerstuk 13 oktober 2020

Machtigingswet oprichting Invest International (35.529)

ingediend 14 juli 2020, verslag 30 september 2020, nota van wijziging 8 december 2020. Aangenomen op 17 december 2020.

Voor: PvdA, Krol, GroenLinks, 50PLUS, DENK, D66, VVD, SGP, CDA en ChristenUnie.

Tegen: SP, Van Kooten-Arissen, PVV, FVD en PvdD

BDO

op 13 juli 2021 na stemming bij zitten en opstaan aangenomen.

Voor: SGP, CDA, VVD, GroenLinks, 50PLUS, PvdA, OSF, D66, en ChristenUnie.

Tegen: Fractie-Nanninga, FVD, Fractie-Otten, SP, PVV en PvdD

Tijdelijke wet maatregelen covid-19 (35.526)

Ingediend 13 juli 2020, verslag 24 augustus 2020, nota van wijziging 29 september 2020, aangenomen 13 oktober 2020

Voor: PvdA, GL, 50PLUS, D66, VVD, SGP, CDA, ChristenUnie (met uitzondering van het lid Voordewind)

J&V

VWS

BiZa/AZ

Op 27 oktober 2020 na hoofdelijke stemming met 48 stemmen voor (CDA, D66, VVD, ChristenUnie, GroenLinks, PvdA, SGP, OSF en 50PLUS) en 24 stemmen tegen Fractie-Otten FVD, PVV, PvdD en SP) aangenomen.

Vierde incidentele suppletoire begroting inzake intensivering aanpak tekorten in het onderwijs en de lerarenopleidingen (35.499)

Ingediend 19 juni 2020, 30 juni met algemene stemmen aangenomen

OCW

Hamerstuk 7 juli 2020

Tweede Verzamelspoedwet COVID-19 (35.497)

Ingediend 17 juni 2020, stemming 2 juli 2020, met algemene stemmen op 2 juli 2020

OCW (voortouw)

Volgcommissies:

J&V

IWO

VWS

Hamerstuk 7 juli 2020

Verzamelwet SZW 2021 (35.494)

Ingediend 17 juni 2020, nota van wijziging 27 augustus 2020, verslag 9 september 2020, nota van wijziging 28 september 2020, nota nav het verslag 29 september 2020, hamerstuk 12 november 2020

SZW

Hamerstuk 24 november 2020

Incidentele suppletoire begroting Volksgezondheid, Welzijn en Sport 2020 inzake Coronamaatregelen (35.493)

Ingediend 15 juni 2020, aangenomen op 2 juli 2020

VWS

Hamerstuk 7 juli 2020

Vierde incidentele suppletoire begroting Financiën 2020 inzake steunmaatregelen voor gemeenten (35.485)

Ingediend 5 juni 2020, aangenomen met algemene stemmen op 2 juli 2020

FIN

Hamerstuk 7 juli 2020

Derde incidentele suppletoire begroting inzake noodpakket banen en economie 2.0 (35.473)

Ingediend 26 mei 2020, nota van wijziging 3 juni 2020, plenaire behandeling 24 juni 2020, met algemene stemmen aangenomen op 30 juni 2020

SZW

Op 7 juli 2020 met algemene stemmen aangenomen

Vierde incidentele suppletoire begroting Economische Zaken en Klimaat 2020 inzake noodpakket banen en economie 2.0 (35.472)

Ingediend 26 mei 2020, nota van wijziging 3 juni 2020, aangenomen 29 september 2020

Voor: SP, PvdA, Krol, GroenLinks, PvdD, 50PLUS, DENK, D66, VVD, SGP, CDA, ChristenUnie, PVV, FVD en Van Haga.

Afwezig: Van Kooten-Arissen.

EZK/LNV

Hamerstuk 27 oktober 2020

Derde incidentele suppletoire begroting inzake noodpakket banen en economie 2.0 en COVID-19 crisismaatregel SURE (35.466)

ingediend 20 mei 2020, aangenomen op 30 juni.

Voor: SP, PvdA, GroenLinks, PvdD, DENK, 50PLUS, Krol/Van Kooten-Arissen, D66, VVD, CDA, ChristenUnie en Van Haga.

Tegen: SGP, FVD en PVV

FIN

Aangenomen op 7 juli 2020.

Voor: CDA, GroenLinks, D66, SP, PvdD. PvdA, ChristenUnie, OSF, VVD, 50PLUS.

Tegen: PVV, SGP, FVD en Fractie-Otten.

gezamenlijk met het wetsvoorstel 35.492.

Incidentele suppletoire begroting Infrastructuur en Waterstaat inzake extra maatregelen Caribisch Nederland in verband met COVID-19 (35.460)

Ingediend 14 mei 2020, hamerstuk 25 juni 2020

IWO

Hamersuk 7 juli 2020

Aanpak van geconstateerde risico’s op witwassen en financieren van terrorisme op de BES (35.458)

Ingediend 13 mei 2020, verslag 4 juni 2020, hamerstuk 1 oktober 2020

FIN

Hamerstuk 27 oktober 2020

Verzamelspoedwet COVID-19 (35.457)

Ingediend 12 mei 2020, verslag 18 mei 2020, nota nav het verslag 20 mei 2020, 26 mei met algemene stemmen aangenomen

IWO

Aangenomen met algemene stemmen op 16 juni 2020

Tijdelijke voorzieningen voor de Rijksoctrooiwet 1995 in verband met de uitbraak van COVID-19 (Tijdelijke rijkswet voorziening Rijksoctrooiwet 1995 COVID-19) (35.449 (R2147)

ingediend 6 mei 2020, verslag 19 mei 2020, nota nav het verslag op 27 mei 2020, plenaire behandeling 23 juni 2020, met algemene stemmen aangenomen op 30 juni 2020

EZK/LNV

Hamerstuk 7 juli 2020

Incidentele suppletoire begroting Koninkrijksrelaties 2020 inzake liquiditeitssteun Aruba, Curaçao en Sint Maarten (35.443)

ingediend 21 april 2020, behandeling 20 mei 2020, op 26 mei 2020 met algemene stemmen aangenomen

Koninkrijksrelaties

Hamerstuk 9 juni 2020

Fiscale verzamelwet 2021 (35.437)

Ingediend 14 april, verslag 13 mei 2020, nota van wijziging 25 mei 2020, nota nav het verslag op 8 juni 2020, stemming 13 oktober 2020

FIN

Hamerstuk 10 november 2020

Tweede incidentele suppletoire begroting Sociale Zaken en Werkgelegenheid 2020 inzake Noodpakket banen en economie (35.430)

ingediend 2 april 2020, aangenomen op 16 april 2020 met algemene stemmen

SZW

Aangenomen op 21 april 2020

Tijdelijke wet digitale beraadslaging en besluitvorming provincies, gemeenten, waterschappen en de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba (35.424)

Ingediend 31 maart 2020

Aangenomen met algemene stemmen op 1 april 2020

BZK/AZ

Koninkrijksrelaties

Aangenomen met algemene stemmen op 7 april 2020

Door niet-ingezetenen gekozen kiescollege voor de verkiezing van de Eerste Kamer (35.418)

Ingediend 20 maart 2020, verslag 23 april 2020, nota nav het verslag 12 mei 2020, aangenomen op 2 juni 2020.

Voor: PvdA, GroenLinks, DENK, 50PLUS, D66, VVD, CDA, ChristenUnie, FVD en Van Haga.

Tegen: SP, PvdD, SGP, PVV en Krol/Van Kooten-Arissen.

BZK/AZ

plenaire behandeling van het wetsvoorstel door de Eerste Kamer, gezamenlijk met het wetsvoorstel Herijking Grondwetsherzieningsprocedure (35.419)

Aangenomen op 13 oktober 2020:

Voor: CDA, FVD, VVD, Fractie-Otten, GroenLinks, 50PLUS, PvdA, OSF, D66 en ChristenUnie.

Tegen: PvdD, SGP, SP en PVV.

Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2020 (Incidentele suppletoire begroting inzake Noodpakket banen en economie) (35.415)

Ingediend 18 maart 2020, aangenomen met algemene stemmen op 26 maart 2020

SZW

Aangenomen met algemene stemmen op 7 april 2020

Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (XIII) voor het jaar 2020 (Incidentele suppletoire begroting inzake Noodpakket banen en economie (35.413)

Ingediend 18 maart 2020, aangenomen met algemene stemmen op 26 maart 2020

EZK/LNV

Aangenomen met algemene stemmen op 7 april 2020

Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Financiën (IXB) voor het jaar 2020 (Incidentele suppletoire begroting inzake Noodpakket banen en economie) (35.412)

Ingediend 18 maart 2020, aangenomen met algemene stemmen op 26 maart 2020

FIN

Aangenomen met algemene stemmen op 7 april 2020

Goedkeuring Protocol tot wijziging Verdrag inzake strafbare feiten en andere handelingen begaan aan boord van luchtvaartuigen (35.391 (R2144))

ingediend 8 februari 2020, verslag 17 maart 2020, nota nav het verslag 9 juli 2020, hamerstuk 8 oktober 2020

J&V

Hamerstuk 3 november 2020

Uitvoering Protocol tot wijziging Verdrag inzake strafbare feiten en andere handelingen begaan aan boord van luchtvaartuigen (35.390)

Ingediend 8 februari 2020, verslag 12 maart 2020, nota nav het verslag 6 juli 2020, hamerstuk 17 september 2020

J&V

Hamerstuk 6 oktober 2020

Uitvoering Aanvullend Protocol Verdrag van de Raad van Europa ter voorkoming van terrorisme (35.382)

Ingediend 29 januari 2020, verslag 5 maart 2020, nota nav het verslag 21 augustus 2020. Hamerstuk 17 september 2020

J&V

Hamerstuk 6 oktober 2020

Goedkeuring Aanvullend Protocol Verdrag Raad van Europa ter voorkoming van terrorisme (35.381 (R2143))

Ingediend 29 januari 2020, verslag 5 maart 2020, nota nav het verslag 21 augustus 2020, hamerstuk 8 oktober 2020

J&V

Hamerstuk 3 november 2020

Vereenvoudiging grondslagen bekostiging vo-scholen (35.354)

Ingediend 2 december 2019, verslag 4 februari 2020, nota nav het verslag 9 maart 2020, nader verslag 20 maart 2020, nota nav het nader verslag 18 mei 2020, nota van wijziging 16 juni 2020, aangenomen met algemene stemmen op 2 juli 2020

OCW

Hamerstuk 27 oktober 2020

Verduidelijking van de burgerschapsopdracht aan scholen in het funderend onderwijs (35.352)

ingediend 28 november 2019, verslag 22 januari 2020, nota nav het verslag 26 juni 2020. Aangenomen 17 november 2020

Voor: SP, PvdA, Krol, GroenLinks, PvdD, 50PLUS, Van Kooten-Arissen, DENK, D66, VVD, CDA en de ChristenUnie.

Tegen: SGP, PVV, Van Haga en FVD.

OCW

Aangenomen op 22 juni 2021: Tegen: SGP, FVD en PVV (50+ niet aanwezig tijdens de stemmingen)

Wijziging begrotingsstaten Koninkrijksrelaties en BES-fonds 2019 (najaarsnota) (35.350 IV)

Ingediend 26 november 2019, (blanco) verslag 6 december 2019, stemming 19 december 2019

Koninkrijksrelaties

Hamerstuk 28 januari 2020

Sterk beroepsonderwijs (35.336)

Ingediend 13 november 2019, verslag 16 december 2019, nota nav het verslag 6 februari 2020. Op 22 april 2020 met algmene stemmen aangenomen

OCW

Hamerstuk 19 mei 2020

Verzamelwet OCW 20.. (35.320)

Ingediend 24 oktober 2019, verslag 28 november 2019, hamerstuk 23 januari 2020

OCW

Hamerstuk 11 februari 2020

Overige fiscale maatregelen 2020 (35.303)

Ingediend 17 september 2019, verslag 10 oktober 2019, nota nav het verslag 22 oktober 2019, aangenomen op 14 november 2019.

Voor: GroenLinks, D66, VVD, SGP, CDA, ChristenUnie, SP, PvdD, DENK, Van Kooten-Arissen, 50PLUS, PvdA, PVV en Van Haga.

Tegen: FVD

FIN

Aangenomen op 17 december 2019.

Voor: PVV, CDA, GroenLinks, D66, SP, PvdD, PvdA, ChristenUnie, SGP, OSF, VVD en 50PLUS

Tegen: FVD en Fractie-Otten

Belastingplan 2020 (35.302)

ingediend 17 september 2019, verslag 10 oktober 2019, nota nav het verslag 22 oktober 2019, aangenomen op 14 november 2019.

Voor: GroenLinks, D66, VVD, SGP, CDA, ChristenUnie en Van Haga.

Tegen: SP, PvdD, DENK, Van Kooten-Arissen, 50PLUS, PvdA, FVD, PVV.

FIN

Aangenomen op 17 december 2019

Voor: CDA, GroenLinks, D66, ChristenUnie, SGP en VVD

Tegen:PVV, SP, PvdD, PvdA, OSF, FVD, 50PLUS en Fractie-Otten

Begrotingsstaten Koninkrijksrelaties en het BES-fonds 2020 (35.300 IV)

ingediend 17 september 2019

3 december 2019 aangenomen.

Voor: SP, de PvdA, GroenLinks, DENK, 50PLUS, D66, de VVD, de SGP, het CDA, de ChristenUnie, de PVV en Van Haga.

Tegen: PvdD, FvD en Van Kooten-Arissen.ingediend 17 september 2109

Koninkrijksrelaties

Hamerstuk 17 december 2019, PvdD is daarbij aantekening verleend

Verzamelwet VWS 20XX (35.299)

ingediend 4 oktober 2019, verslag 13 november 2019, nota nav het verslag 5 december 2019, hamerstuk 16 januari 2020

VWS

Hamerstuk 4 februari 2020

Wet voortgezet onderwijs 20xx (35.297)

Ingediend 4 oktober 2019, verslag 21 november 2019, nota van wijziging 10 juni 2020, van de hamerstukkenlijst d.d. 25 juni 2020 afgehaald

aangenomen 8 september 2020:

Voor: SP, PvdA, GroenLinks, PvdD, DENK, 50PLUS, Krol, Van Kooten-Arissen, D66, VVD, CDA, ChristenUnie, PVV en Van Haga.

Tegen: SGP en FVD

OCW

Hamerstuk 29 september 2020

Wijziging van de Wet educatie en beroepsonderwijs en de Wet educatie en beroepsonderwijs BES inzake het verstrekken van aanvullende middelen in verband met bijzondere omstandigheden (35.289)

Ingediend 18 september 2019, verslag 16 oktober 2019, nota nav het verslag 29 november 2019, hamerstuk 16 januari 2020

OCW

Hamerstuk 2 juni 2020

Verzamelwet SZW 2020 (35.275)

ingediend 4 september 2019, verslag 2 oktober 2019, nota nav het verslag 11 november 2019, plenaire behandeling 19 november 2019, aangenomen met algemene stemmen op 26 november 2019

SZW

Hamerstuk 10 december 2019

Aanpassing regeling tijdelijke vervanging leden van vertegenwoordigende organen wegens zwangerschap en bevalling of ziekte (35.273)

Ingediend 2 september 2019, verslag 27 september 2019, hamerstuk 19 december 2019

BiZa/AZ

Hamerstuk 28 januari 2020

Goedkeuring Verdrag tussen de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden en de Regering van de Verenigde Staten van Amerika inzake de samenwerking van defensieaangelegenheden (35.260 (R2131))

ingediend 18 juli 2019, verslag 25 september 2019, nota nav het verslag 21 november 2019, behandeling 28 januari 2020, aangenomen 4 februari 2020.

Voor: PvdA, GroenLinks, 50PLUS, D66, VVD, SGP, CDA, ChristenUnie, PVV, FVD en Van Haga.

Tegen: SP, PvdD, DENK en Van Kooten-Arissen

BDO

Hamerstuk 22 september 2020

Goedkeuring wijziging van artikel 8 van het Statuut van Rome inzake het Internationaal Strafhof (35.258) (R2130)

ingediend 18 juli 2019, hamerstuk 17 oktober 2019

BDO

Hamerstuk 12 november 2019

Wet versterken positie mbo-studenten (35.252)

ingediend 10 juli 2019, verslag 3 oktober 2019, nota nav het verslag 28 november 2019, plenaire behandeling 3 maart 2020, aangenomen 10 maart 2020

Voor: SP, PvdA, GroenLinks, PvdD, DENK, Van Kooten-Arissen, 50PLUS, D66, VVD, SGP, CDA, ChristenUnie en Van Haga.

Tegen: PVV en FVD.

OCW

hamerstuk 30 juni 2020

Wijziging van de Wet op de Kamers van Koophandel en Nijverheid BES en de Handelsregisterwet 2009 BES (35.246)

ingediend 4 juli 2019, verslag 10 oktober 2019, hamerstuk 1 november 2019

EZK/LNV

Hamerstuk 10 december 2019

Wet elektronische publicaties (35.218)

ingediend 6 juni 2019, verslag 10 juli 2019, nota nav het verslag 22 oktober 2019, plenaire behandeling 3 december 2019, aangenomen met algemene stemmen op10 december 2019

BiZa/AZ

met algemene stemmen aangenomen op 30 juni 2020

Goedkeuring Verdrag betreffende werk in de visserijsector (35.215 (R2128)

ingediend 29 mei 2019, blanco verslag op 19 juni 2019, hamerstuk op 5 september 2019

SZW

Hamerstuk 1 oktober 2019

Wijziging begrotingsstaten Koninkrijksrelaties en BES-fonds 2019 (voorjaarsnota) (35.210 IV)

Ingediend 29 mei 2019, aangenomen 4 juli 2019

Koninkrijksrelaties

Termijnbrief 10 september 2019, hamerstuk 24 september 2019

Reparatierijkswet Justitie en Veiligheid 2019 (35.206 (R2127)

Ingediend 16 mei 2019, nota nav het verslag 24 september 2019, hamerstuk 31 oktober 2019

J&V

Hamerstuk 17 december 2019

Initiatiefvoorstel-Verhoeven en Jetten Toevoeging van bepalingen inzake het lidmaatschap van de Europese Unie aan de Grondwet (35.202 (R2126))

Ingediend 9 mei 2019, 10 december 2019 voorstel van rijkswet + memorie van toelichting gewijzigd nav het Advies Afdeling advisering Raad van State, verslag 11 februari 2020. Nota nav het verslag op 8 april 2020, verslag van de Staten van Curacao op 25 juni 2020 en de nota nav het verslag van Curacao op 15 september 2020, plenaire behandeling (eerste termijn Kamer) 9 december 2020

De Tweede Kamer heeft het voorstel (TK, 5) op 25 februari 2021 verworpen.

Voor: GroenLinks, 50PLUS en D66.

Tegen: SP, PvdD, Van Kooten-Arissen, PvdA, Krol, DENK, VVD, SGP, CDA, ChristenUnie, PVV en FVD.

BiZa/AZ

 

Jaarverslag en slotwet Koninkrijksrelaties en het BES-fonds 2018 (35.200 IV)

Ingediend 15 mei 2019, aangenomen 4 juli 2019

Koninkrijksrelaties

Termijnbrief 10 september 2019, hamerstuk 24 september 2019

Wet gelijke kans op doorstroom naar havo en vwo (35.195)

Ingediend 17 april 2019, verslag 5 juni 2019, nota nav het verslag 11 oktober 2019. Aangenomen 20 februari 2020

Voor: SP, PvdA, GroenLinks, PvdD, DENK, Van Kooten-Arissen, 50PLUS, D66, VVD, CDA, ChristenUnie, PVV en Van Haga.

Tegen: SGP en FVD.

OCW

Hamerstuk 7 april 2020

Wijziging van de Rijksoctrooiwet 1995 in verband met de Overeenkomst betreffende een eengemaakt octrooigerecht en Verordening (EU) nr. 1257/2012 (35.187 (R2124)

ingediend 9 april 2019, verslag 17 mei 2019, nota nav het verslag 19 juni 2019, hamerstuk op 3 oktober 2019

EZK/LNV

Hamerstuk 29 oktober 2019

Implementatiewet registratie uiteindelijk belanghebbenden van vennootschappen en andere juridische entiteiten (35.179)

Ingediend 3 april 2019, verslag 29 mei 2019, nota nav het verslag 7 oktober 2019. Aangenomen op 10 december 2019.

Voor: SP, PvdA, GroenLinks, PvdD, Van Kooten-Arissen, 50PLUS, D66, VVD, SGP, CDA, ChristenUnie, FVD en Van Haga.

Tegen: PVV en DENK.

FIN

Aangenomen na stemming bij zitten en opstaan op 23 juni 2020.

Voor: CDA, VVD, Fractie-Otten, GroenLinks, SP, 50PLUS, PvdA, OSF, D66, PvdD en ChristenUnie.

Tegen: SGP, FVD en PVV

Incidentele suppletoire begroting inzake Wederopbouw Bovenwindse Eilanden (35.151)

ingediend 28 februari 2019, hamerstuk 18 april 2019

Koninkrijksrelaties

Hamerstuk 21 mei 2019

Verdrag inzake de status van personeel van de Verenigde Staten in het Caribisch deel van het Koninkrijk (35.143 (R2120)

Ingediend op 29 maart 2019, verslag 23 april 2019, nota nav het verslag 18 juni 2019, aangenomen op 3 december 2019:

Voor: PvdA, GroenLinks, DENK, 50PLUS, D66, de VVD, de SGP, het CDA, de ChristenUnie, de PVV, FVD en Van Haga.

Tegen: SP, PvdD en Van Kooten-Arissen

BDO

Hamerstuk 7 april 2020

Initiatiefvoorstel-Sjoerdsma, Asscher, Van Raan, Van Otterloo, Azarkan, Van Wijngaarden en Van Ojik Rijkswet inperking gevolgen Brexit (35.130 (R2119)

Ingediend 29 januari 2019, verslag 23 april 2019, adviesaanvraag aan de Raad van State 13 juni 2019, advies van andere adviesorganen 17 juli 2019, 2e nota van wijziging 23 september 2019, plenaire behandeling op 9 en 29 oktober 2019, derde nota wijziging 28 oktober 2019, aangenomen 5 november 2019:

Voor: SP, PvdA, GroenLinks, Van Kooten-Arissen, PvdD, Van Haga, 50PLUS, DENK, D66, VVD, SGP en FVD.

Tegen: PVV, CDA, ChristenUnie.

J&V

aangenomen op 30 juni 2020.

Voor: SGP, VVD, PvdA, GroenLinks, PvdD, 50PLUS, OSF, SP, D66, FVD en Fractie-Otten.

Tegen: PVV, CDA en ChristenUnie.

Kadasterwet BES (35.109)

Ingediend 17 december 2018, verslag 11 februari 2019, nota nav het verslag 12 februari 2020. Hamerstuk 5 maart 2020

Koninkrijksrelaties

Hamerstuk 7 april 2020

Machtigingswet oprichtingInvest-NL (35.123)

ingediend 16 januari 2019, verslag 15 februari 2019

plenaire behandeling 15 mei 2019, aangenomen op 21 mei 2019 met algemene stemmen

EZK/LNV

plenaire behandeling 12 november 2019, stemming 19 november 2019

Verbetering Rijkswet Onderzoeksraad voor veiligheid (35.106 (R2115))

Ingediend 10 december 2018, verslag op 17 januari 2019, nota n.a.v. het verslag 12 juni 2019, 4 december 2010 tweede nota van wijziging, behandeling 20 februari 2020, stemming 3 maart 2020

Het voorstel is op 3 maart 2020 met algemene stemmen aangenomen door de Tweede Kamer.

Onder de aantekening dat de fractie van de PVV geacht wenst te worden tegen artikel I, onderdeel A, sub 1 te hebben gestemd.

J&V

Hamerstuk 27 oktober 2020 aantekening PVV Artikel I, onderdeel A, sub 1 te hebben gestemd

Wijziging begrotingsstaten Koninkrijksrelaties en BES-fonds 2018 (najaarsnota) (35.095 IV)

Ingediend op 30 november 2018, verslag 14 december 2018, 20 december 2018 zonder stemming aangenomen

Koninkrijksrelaties

Hamerstuk 29 januari 2019

Rijkswet aanpassing wetten in verband met invoering normalisering rechtspositie ambtenaren (35.071 (R2110)

Ingediend op 6 november 2018, hamerstuk 20 december 2018

BiZa/AZ

Hamerstuk 29 januari 2019

Vierde incidentele suppletoire begroting Koninkrijksrelaties inzake wederopbouw Bovenwindse Eilanden (35.064)

Ingediend op 31 oktober 2018, hamerstuk op 29 november 2018

Koninkrijksrelaties

Hamerstuk 18 december 2018

aansprakelijkheid voor vorderingen inzake wrakopruiming (35.061)

ingediend 29 oktober 2018, hamerstuk 21 maart 2019

IWO

Hamerstuk 9 april 2019

Invoering elektronische identificatie met een publiek identificatiemiddel en uitbreiding basisregister reisdocumenten (35.047 (R2108)

Ingediend 1 oktober 2018, verslag 19 november 2018, nota n.a.v. het verslag 12 juni 2019, nota van wijziging 12 juni 2019, tweede nota van wijziging 12 juli 2019, derde nota van wijziging 2 oktober 2019, vierde nota van wijziging 23 januari 2020. Plenaire behandeling 23 januari 2020

BiZa/AZ

Hamerstuk 3 maart 2020

Verbetering werking Schadefonds Geweldsmisdrijven en uitbreiding taakuitoefening tot Caribisch Nederland (35.041)

Ingediend 18 september 2018, nota nav het verslag 17 januari 2019, hamerstuk 14 februari 2019

J&V

blanco eindverslag 19 februari 2019, hamerstuk 5 maart 2019

Elektronische openbaarmaking processen-verbaal van stembureaus en opgaven van burgemeesters van aantallen uitgebrachte stemmen (35.011)

Ingediend 5 september 2018, comissie voor Binnenlandse Zaken, nota nav het verslag op 30 oktober 2018, behandeling op 15 november 2018, aangenomen met algemene stemmen op 20 november 2018

BiZa/AZ

Hamerstuk 4 december 2018

Verhoging van de inkomensgrens van het kindgebonden budget voor paren (35.010)

ingediend 5 september 2018, aangenomen op 5 maart 2019

SZW

eindverslag 18 juni 2019, plenaire behandeling en aangenomen op 9 juli 2019

Begrotingsstaten Koninkrijksrelaties en het BES-fonds 2019 (35.000 IV)

Ingediend op 18 september 2018, aangenomen op 4 december 2018

Koninkrijksrelaties

Hamerstuk 185 december 2018

Derde incidentele suppletoire begroting inzake wederopbouw Bovenwindse Eilanden (34.988)

Ingediend op 6 juli 2018, blanco verslag op 12 september 2018, met algemene stemmen aangenomen op 13 novem,ber 2018

Koninkrijksrelaties

Hamerstuk 27 november 2018

Goedkeuring Verdrag voor het internationaal vervoer van goederen geheel of gedeeltelijk over zee (34.992 (R2106)

ingediend 11 juli 2018, verslag 15 oktober 2018, nota nav het verslag op 20 mei 2019

hamerstuk 20 juni 2019

J&V

Termijnbrief - blanco eindverslag 2 juli 2019, hamerstuk op 9 juli 2019

Aanpassing regeling bijzondere opsporingsbevoegdheden (34.976)

ingediend 21 juni 2018, nota n.a.v. het verslag 14 februari 2019, hamersuk 7 maart 2019

J&V

Hamerstuk 2 april 2019

Verzamelwet SZW 2019 (34.977)

ingediend op 22 juni 2018, nota nav het verslag op 20 september 2018

Hamerstuk op 4 oktober 2018

SZW

Hamerstuk op 16 oktober 2018

Wijziging begrotingsstaten Koninkrijksrelaties en BES-fonds 2018 (voorjaarsnota) (34.960 IV)

Ingediend op 30 mei 2018, 5 juli 2018 zonder stemming aangenomen.

Koninkrijksrelaties

Hamerstuk op 25 september 2018

Jaarverslag en slotwet Koninkrijksrelaties en het BES-fonds 2017 (34.950 IV)

Ingediend op 16 mei 2018

Koninkrijksrelaties

Hamerstuk op 25 september 2018

Tweede incidentele suppletoire begroting Koninkrijksrelaties inzake wederopbouw Bovenwindse Eilanden (34.936)

Ingediend op 17 april 2018, 5 juli 2018 met algemene stemmen aaangenomen

Koninkrijksrelaties

Hamerstuk op 10 juli 2018

Wet omzetting aandelen aan toonder (34.930)

Ingediend 9 april 2018, hamerstuk 31 januari 2019

J&V

Hamerstuk 12 februari 2019

Incidentele suppletoire begroting Infrastructuur en Waterstaat inzake wederopbouw Saba en Sint Eustatius (34.897)

ingediend op 2 maart 2018, blanco verslag op 27 maart 2018. Aangenomen op 5 juli 2018

IWO

Hamerstuk op 10 juli 2018

Verwerking persoonsgegevens ter voorkoming, het onderzoek, de opsporing en vervolging van strafbare feiten of de tenuitvoerlegging van straffen (34.889)

ingediend op 16 februari 2018. Op 12 juni 2018 aangenomen.

J&V

Hamerstuk op 16 oktober 2018

Tijdelijke wet taakverwaarlozing Sint Eustatius (34.877)

Ingediend op 2 februari 2018, met algemene stemmen aangenomen op 6 februari 2018

Koninkrijksrelaties

Met algemene stemmen aangenomen op 6 februari 2018

Wijziging van de rijkswet tot vaststelling van een zeegrens tussen Curaçao en Bonaire, en tussen Sint Maarten en Saba (34.873 (R2106)

Ingediend 30 januari 2018, hamerstuk 29 maart 2018

Koninkrijksrelaties

Hamerstuk 29 mei 2018

Incidentele suppletoire begroting Koninkrijksrelaties inzake wederopbouw bovenwindse eilanden (34.869)

Ingediend op 26 januari 2018, hamerstuk op 26 april 2018

Koninkrijksrelaties

Hamerstuk 29 mei 2018

Goedkeuring Multilateraal Verdrag ter implementatie van maatregelen ter voorkoming van grondslaguitholling en winstverschuiving (34.853 (R2096)

Ingediend 19 december 2017, aangenomen met algemene stemmen op 12 februari 2019

FIN

hamerstuk 5 maart 2019

Reparatiewet BZK 2018 (34.852)

Ingediend op 15 december 2017, hamerstuk op 15 maart 2018

Koninkrijksrelaties

BiZA/AZ

Hamerstuk op 27 maart 2018

Wijziging begrotingsstaten Koninkrijksrelaties en BES-fonds 2017 (najaarsnota) (34.845 IV)

Ingediend op 28 november 2017, zonder stemming aangenomen op 21 december 2017

Koninkrijksrelaties

Hamerstuk op 23 januari 2018

Fusie Inspectie voor de Gezondheidszorg en de Inspectie jeugdzorg tot Inspectie gezondheidszorg en jeugd (34.797)

ingediend op 3 oktober 2017 / commissie voor VWS / nota n.a.v. het verslag uitgebracht op 22 januari 2018. Aangenomen op 6 maart 2018

VWS

Hamerstuk op 20 maart 2018

Wet inhoudingsplicht houdstercoöperatie en uitbreiding inhoudingsvrijstelling (34.788)

ingediend op 19 september 2017 / commissie voor Financiën / aangenomen op 23 november 2017: 50PLUS, D66, VVD, SGP, CDA en ChristenUnie stemden voor

Financiën

aangenomen op 19 december 2017

Overige fiscale maatregelen 2018 (34.786)

ingediend op 19 september 2017 / commissie voor Financiën / aangenomen op 23 november 2017: DENK stemde tegen

Financiën

aangenomen op 19 december 2017

Belastingplan 2018 (34.785)

ingediend op 19 september 2017 / commissie voor Financiën / aangenomen op 23 november 2017: SP, PvdA, GroenLinks, PvdD, DENK, 50PLUS, D66, VVD, SGP, CDA en ChristenUnie stemden voor

Financiën

aangenomen op 19 december 2017

Vormgeving kiescolleges Eerste Kamerverkiezingen voor de Caribische openbare lichamen (34.782)

ingediend op 14 september 2017 / commissie voor BiZa / hamerstuk 23 november 2017

Biza /AZ

Koninkrijksrelaties

hamerstuk 6 februari 2018

Begrotingsstaten Koninkrijksrelaties en het BES-fonds 2018 (34.775 IV)

ingediend op 19 september 2017 / commissie voor Koninkrijksrelaties / inbreng geleverd op 3 oktober 2017 / behandeling op 7, 8 en 9 november 2017. Aangenomen op 21 december 2017

Koninkrijksrelaties

hamerstuk 23 januari 2018

Verzamelwet SZW 2018 (34.766)

ingediend op 29 augustus 2017 / op 14 november 2017 aangenomen door de Tweede Kamer

SZW

op 28 november 2017 als hamerstuk afgedaan

Mariene geo-engineering (34.743)

ingediend op 14 juni 2017 / commissie voor IenW / 14 december 2017 nota naar aanleding van het verslag ontvangen / hamerstuk 15 februari 2018

IWO

hamerstuk 13 maart 2018

Goedkeuring Verdrag inzake de voorkoming van verontreiniging van de zee ten gevolge van het storten van afval en andere stoffen (34.742 (R2091))

ingediend op 14 juni 2017 / commissie voor IenW /18 december 2017 nota naar aanleiding van het verslag ontvangen / hamerstuk 15 februari 2018

IWO

hamerstuk 13 maart 2018

Pseudonimiseren persoonsgebonden nummer van een onderwijsdeelnemer (34.741)

ingediend op 13 juni 2017 / met algemene stemmen aangenomen

OCW

op 28 november 2017 als hamerstuk afgedaan

Wet accreditatie op maat (34.735)

ingediend op 7 juni 2017 / commissie voor OCW /verslag uitgebracht op 7 september / hamerstuk op 13 februari 2018

OCW

hamerstuk 12 juni 2018

Rijkswet consulaire bescherming EU-burgers (34.733 (R2090)

Ingediend 6 juni 2017, verslag 10 juli 2017, hamerstuk 7 december 2017

BDO

hamerstuk 19 december 2017

Wijziging begrotingsstaten Koninkrijksrelaties en BES-fonds 2017 (voorjaarsnota) (34.730 IV)

ingediend op 1 juni 2017 / op 6 juli 2017 zonder stemming aangenomen

Koninkrijksrelaties

op 26 september 2017 als hamerstuk afgedaan

Slotwet Koninkrijksrelaties en het BES-fonds 2016 (34.725 IV)

ingediend op 17 mei 2017 / op 6 juli 2017 zonder stemming aangenomen

Koninkrijksrelaties

op 26 september 2017 als hamerstuk afgedaan

Implementatie van het Verdrag van Nairobi inzake wrakopruiming (34.710)

ingediend op 31 maart 2017 / op 14 september 2017 als hamerstuk afgedaan

IMRO

op 3 oktober 2017 als hamerstuk afgedaan

Verandering in de Grondwet, strekkende tot het opnemen van een constitutionele basis voor Caribische openbare lichamen en het regelen van een kiescollege voor de Eerste Kamer (34.702)

ingediend op 23 maart 2017 / op 12 september 2017 met algemene stemmen aangenomen

BiZa /AZ

Koninkrijksrelaties

op 31 oktober 2017 met algemene stemmen aangenomen.

Samenwerkingscollege en unieke beroepsopleidingen (34.691)

ingediend op 13 maart 2017 / commissie voor OCW, volgcommissie EZK / aangenomen op 23 januari 2018 met algemene stemmen

OCW

hamerstuk 13 februari 2018

Aanwijzing luchtvaartterreinen voor landing van risicovluchten (34.684)

ingediend op 20 februari 2017 / commissie voor J&V / hamerstuk op 18 januari 2018

J&V

hamerstuk 6 februari 2018

Wet invoering associate degree-opleiding (34.678)

Ingediend op 13 februari 2017 / op 4 juli 2017 met algemene stemmen aangenomen

OCW

op 3 oktober 2017 also hamerstuk afgedaan

Mogelijk maken van medicamenteuze zwangerschapsafbreking bij huisarts (34.673)

ingediend op 1 februari 2017 / commissie VWS, volgcommissie voor J&V / Bij brief van van 1 november 2017 heeft de regering gemeld dit wetsvoorstel volgens de reguliere procedures in te trekken. Bij brief van 18 december 2017 heeft de regering dit wetsvoorstel ingetrokken

VWS

 

Toekomstbestendig onderwijsaanbod in het basisonderwijs (34.656)

ingediend op 17 januari 2017 / op 16 mei 2017 met algemene stemmen aangenomen.

OCW

op 6 juni 2017 als hamerstuk afgdaan

Modernisering van de bepalingen over voorzieningenplanning (34.642)

ingediend op 22 december 2016 / commissie voor OCW en volgcommissie voor EZK / nota n.a.v. het verslag op 28 maart 2018. Hamerstuk op 19 april 2018

OCW

hamerstuk op 22 mei 2018

Goedkeuring Protocol van 2014 bij het Verdrag betreffende de gedwongen of verplichte arbeid (34.640 (R2081))

ingediend op 22 december 2016 / op 6 april 2017 als hamerstuk afgedaan.

SZW

op 18 april 2017 als hamerstuk afgedaan

Wijziging begrotingsstaten Koninkrijksrelaties en BES-fonds 2016 (najaarsnota) (34.620 IV)

ingediend op 29 november 2016 / op 22 december 2016 zonder stemming aangenomen

Koninkrijksrelaties

op 24 januari 2017 als hamerstuk afgedaan.

Aansluiting onderwijswetten bij de Algemene wet bestuursrecht en verlenging van overgangsbepalingen onderwijshuisvesting in Caribisch Nederland (34.607)

ingediend op 15 november 2016 / op 7 februari 2017 als hamerstuk afgedaan

OCW

Koninkrijksrelaties

op 14 februari 2017 als hamerstuk afgedaan

Goedkeuring van de op 12 december 2015 te Parijs tot stand gekomen Overeenkomst van Parijs (Trb. 2016, 94 en Trb. 2016, 162) (34.589 (R2077))

ingediend op 28 oktober 2016 / op 31 januari 2017 aangenomen. SP, PvdD, PvdA, GroenLinks, D66, Van Vliet, 50PLUS, Klein, Groep Kuzu/Öztürk, Houwers, Monasch, VVD, SGP, ChristenUnie en CDA stemden voor.

IMRO

Op 4 juli 2017 na stemming bij zitten en opstaan aangenomen. De fractie van de PVV stemde tegen.

Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 20.. (34.588)

ingediend op 1 november 2016 / op 14 februari 2017 aangenomen. PvdA, Van Vliet, 50PLUS, Houwers, Monasch, VVD, SGP, ChristenUnie, CDA, Groep Bontes/Van Klaveren en PVV stemden voor

BiZa /AZ

Op 11 juli 2017 na stemmung bij zitten en opstaan aangenomen. SGP, ChristenUnie, VVD, PvdA, CDA, 50PLUS, OSF en PVV stemden voor.

Opname grondslag voor beëindiging van uitkeringen, studiefinanciering en tegemoetkoming bij deelname aan een terroristische organisatie (34.577)

ingediend op 18 oktober 2016 / op 15 december 2016 als hamerstuk afgedaan

SZW

Op 20 december 2016 als hamerstuk afgedaan.

Recht op de alleenstaandennorm en de inkomensondersteuning voor verzetsdeelnemers en oorlogsgetroffenen woonachtig in niet-verdragslanden en van overgangsrecht voor de inkomensondersteuning (34.571)

ingediend op 12 oktober 2016 / Op 18 april 2017 aangenomen. De SP, de PvdA, GroenLinks, de PvdD, 50PLUS, D66, de VVD, de SGP, het CDA, de ChristenUnie en de PVV stemden voor.

SZW

Op 16 mei 2017 als hamerstuk afgedaan.

Begrotingsstaten Koninkrijksrelaties en BES-fonds 2017 (34.550 IV)

ingediend op 20 september 2016 / op 8 december 2016 aangenomen. SP, PvdD, PvdA, GroenLinks, D66, Van Vliet, 50PLUS, Klein, Groep Kuzu/Öztürk, Houwers, Monasch, VVD, SGP, ChristenUnie, CDA en de Groep Bontes/Van Klaveren stemden voor.

KOREL

Op 20 december 2016 als hamerstuk afgedaan. De fractie van de PVV is daarbij aantekening verleend.

Wet maatregelen huurwoningmarkt Caribisch Nederland (34.523)

ingediend op 23 augustus 2016 /op 30 maart 2017 als hamerstuk afgedaan

Koninkrijksrelaties

BiZa/AZ

Op 18 april 2017 als hamerstuk afgedaan.

Vervallen verplichting een proces-verbaal bij de politie op te maken over een vermist reisdocument (34.519 R2071))

ingediend op 8 juli 2016 / op 20 april 2017 als hamerstuk afgedaan.

BiZa/AZ

Op 9 mei 2017 als hamerstuk afgedaan.

Verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering van de Grondwet, strekkende tot het opnemen van een bepaling over het recht op een eerlijk proces (34.517)

ingediend op 8 juli 2016 / op 30 mei 2017 aangenomen. PVV stemde tegen.

BiZa/AZ

aangenomen op 20 februari 2018

Verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering van de Grondwet, strekkende tot het opnemen van een algemene bepaling (34.516)

Ingediend op 8 juli 2016 / commissie voor BiZa / Op 22 december 2016 aangenomen door de Tweede Kamer. SP, PvdA, GroenLinks, D66, Van Vliet, 50PLUS, Klein, Groep Kuzu/Öztürk, Houwers, Monasch, VVD, Groep Bontes/Van Klaveren en PVV stemden voor

BiZa/AZ

aangenomen op 6 maart 2018

Goedkeuring Verdrag tussen de regering van het Koninkrijk der Nederlanden en de regering van de Franse Republiek inzake maritieme afbakening in het Caribisch gebied (34.515 (R2070)

Ingediend op 6 juli 2016, nota nav het verslag op 21 oktober 2016, hamerstuk 24 november 2016

BDO

Hamerstuk 13 december 2016

Uitvoeringswet EG-verordening 300/2008 over een gemeenschappelijk niveau van beveiliging van de burgerluchtvaart (34.501)

ingediend 17 juni 2016, verslag 16 september 2016, nota nav het verslag 8 maart 2019, hamerstuk 11 april 2019

J&V

Hamerstuk 23 april 2019

Wet samen sterker door vereenvoudiging samenwerkingsschool (34.512)

ingediend op 1 juli 2016 / op 22 december 2016 aangenomen door de Tweede Kamer. SP, PvdA, GroenLinks, D66, Van Vliet, 50PLUS, Klein, Groep Kuzu/Öztürk, Houwers, Monasch, VVD, Groep Bontes/Van Klaveren en PVV stemden voor.

OCW

Op 11 juli 2017 na stemming bij zitten en opstaan aangenomen. VVD, PvdA, 50PLUS, SP, D66 en PVV stemden voor.

Toezicht aan boord van schepen onder buitenlandse vlag in havens in Bonaire, Sint Eustatius, Saba en Europees Nederland (34.496)

Ingediend op 14 juni 2016 / op 2 februari 2017 als hamerstuk afgedaan

IMRO

Op 21 februari 2017 als hamerstuk afgedaan.

Wijziging begrotingsstaten Koninkrijksrelaties en BES-fonds 2016 (voorjaarsnota) (34.485 IV)

ingediend op 30 mei 2016 / op 7 juli 2016 zonder stemming aangenomen. De fractie van de PVV is hierbij aantekening verleend.

Koninkrijksrelaties

Op 27 september 2016 als hamerstuk afgedaan. De fractie van de PVV is daarbij aantekening verleend.

Jaarverslag en slotwet Koninkrijksrelaties 2015 (34.475 IV)

ingediend op 30 mei 2016 / op 7 juli 2016 zonder stemming aangenomen. De fractie van de PVV is hierbij aantekening verleend.

Koninkrijksrelaties

Op 27 september 2016 als hamerstuk afgedaan. De fractie van de PVV is hierbij aantekening verleend. De betreffende bewindspersoon is daarbij décharge verleend.

Jaarverslag en slotwet BES-fonds 2015 (34.475 H)

ingediend op 30 mei 2016 / op 7 juli 2016 zonder stemming aangenomen. De fractie van de PVV is hierbij aantekening verleend.

Koninkrijksrelaties

Op 27 september 2016 als hamserstuk afgedaan. De fractie van de PVV is hierbij aantekening verleend. De betreffende bewindspersoon is daarbij décharge verleend.

Goedkeuring voornemen tot opzegging van het Statuut van de Organisatie van de Verenigde Naties voor Industriële Ontwikkeling (34.473 (R2069))

ingediend op 11 mei 2016 / op 17 november 2016 aangenomen. SP, PvdD, PvdA, GroenLinks, D66, Van Vliet, 50PLUS, Klein, Groep Kuzu/Öztürk, Houwers,

VVD, SGP, ChristenUnie, CDA, Groep Bontes/Van Klaveren en de PVV stemden voor.

BDO

Wetsvoorstel bij brief van de minister voor buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking d.d. 5 december 2017 ingetrokken

Regeling rijksvaccinatieprogramma en bevolkingsonderzoek en voor de bestrijding van invasieve exotische vectoren (34.472)

ingediend op 10 mei 2016 / op 9 mei 2017 met algemene stemmen aangenomen door de Tweede Kamer.

VWS

Op 23 mei 2017 als hamerstuk afgedaan

Initiatief-Verhoeven Vervallen enkele bijzondere bepalingen over belediging staatshoofden en andere publieke personen en instellingen (34.456)

ingediend 22 april 2016, 10 april 2018 aangenomen:

Voor: SP, PvdA, GroenLinks, PvdD, 50PLUS, D66, VVD, PVV en FvD.

Tegen: CDA, ChristenUnie, SGP, DENK

J&V

eindverslag 22 januari 2018, plenaire behandeling 12 maart 2019, aangenomen op 19 maart 2019

Comptabiliteitswet 2016 (34.426)

ingediend op 8 maart 2016 / op 11 oktober 2016 met algemene stemmen aangenomen.

FIN

op 21 maart 2017 als hamerstuk afgedaan.

Goedkeuring belastingverdrag, ten behoeve van de Nederlandse Antillen, met de Caymaneilanden (34.417 (R2068))

ingediend op 8 februari 2016 / op 17 november 2016 als hamerstuk afgedaan.

FIN

op 6 december 2016 als hamerstuk afgedaan.

Bescherming namen en graden hoger onderwijs (34.412)

ingediend op 17 februari 2016 / op 4 oktober 2016 aangenomen. SP, de PvdA, Van Vliet, 50PLUS, Houwers, de VVD, de ChristenUnie, het CDA, de Groep Bontes/Van Klaveren en de PVV stemden voor.

OCW

Op 7 maart 2017 na stemming bij zitten en opstaan angenomen. SGP en PvdD stemden tegen.

Permanente kiezersregistratie niet-ingezetenen (34.384)

ingediend op 12 januari 2016 / met algemene stemmen aangenomen.

BiZa/AZ

Op 27 september 2016 als hamerstuk afgedaan. De fractie van de PVV is hierbij aantekening verleend.

Afschaffing van de mogelijkheid voor politieke groeperingen om lijstencombinaties te vormen (34.377)

ingediend op 23 december 2015 / op 7 februari 2017 aangenomen door de Tweede Kamer. De SP, PvdD, D66, Van Vliet, Houwers, VVD, PVV stemden voor.

BiZa/AZ

Op 27 juni 2017 na stemming bij zitten en opstaan aangenomen. SGP, ChristenUnie, PvdA, CDA, GroenLinks en OSF stemden tegen.

Goedkeuring Aanvullend Verdrag, ten behoeve van Curaçao, met de Verenigde Staten van Amerika tot verbetering van de internationale naleving van de belastingplicht en de tenuitvoerlegging van de FATCA (34.371 (R2066))

ingediend op 18 december 2015 / op 21 juni 2016 met algemene stemmen aangenomen.

FIN

op 5 juli 2016 als hamerstuk afgedaan.

Het van rechtswege laten vervallen van reisdocumenten van personen aan wie een uitreisverbod is opgelegd (34.358 (R2065))

ingediend op 7 december 2015 / op 7 juni 2016 aangenomen. PvdA, D66, Van Vliet, 50PLUS, Houwers, de VVD, de SGP, de ChristenUnie, het CDA en de Groep Bontes/Van Klaveren.

BiZa/AZ

op 7 februari 2017 na stemming bij zitten en opstaan aangenomen. SGP, ChristenUnie, VVD, PvdA, CDA, 50PLUS en OSF stemden voor.

Invoering van een vroegtijdige aanmelddatum voor en toelatingsrecht tot het beroepsonderwijs (34.457)

ingediend op 21 april 2016 /op 13 september 2016 aangenomen. SP, PvdD, PvdA, GroenLinks, D66, Van Vliet, 50PLUS, Klein, Groep Kuzu/Öztürk, Houwers, VVD, SGP en ChristenUnie stemden voor.

OCW

Op 4 oktober 2016 als hamerstuk afgedaan. PVV en CDA is daarbij aantekening verleend.

Intrekken Nederlanderschap in het belang van de nationale veiligheid (34.356 (R2064))

ingediend op 4 december 2015 / op 24 mei 2016 aangenomen. PvdA, Houwers, 50PLUS, Van Vliet, VVD, SGP, CDA, Groep Bontes/Van Klaveren en de PVV stemden voor.

V&J

Op 7 februari 2016 na stemming bij zitten en opstaan aangenomen. SGP, VVD, CDA, 50PLUS en PVV stemden voor.

Bevordering internationalisering hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (34.355)

ingediend op 3 december 2015 / op 23 februari 2017 aangenomen. SP, PvdD, PvdA, GroenLinks, D66, Van Vliet, 50PLUS, Klein, Groep Kuzu/Öztürk, Houwers, Monasch, VVD, SGP, ChristenUnie, CDA en de Groep Bontes/Van Klaveren stemden voor.

OCW

op 6 juni 2017 zonder stemming aangenomen. SP en PVV is daarbij aantekening verleend.

Aanscherping eisen met betrekking tot examencommissies in het middelbaar beroepsonderwijs (34.402)

ingediend op 3 februari 2016 / op 20 december 2016 met algemene stemmen.

OCW

op 24 januari 2017 als hamerstuk afgedaan.

Wijziging begrotingsstaat Koninkrijksrelaties 2015 (najaarsnota) (34.350 IV)

ingediend op 30 november 2015 / op 17 december 2015 zonder stemming aangenomen door de Tweede Kamer.

Koninkrijksrelaties

Op 26 januari 2016 als hamerstuk op 26 januari 2016.

Wijziging begrotingsstaat BES-fonds (34.350 H)

ingediend op 30 november 2015 / op 17 december 2015 zonder stemming aangenomen.

Koninkrijksrelaties

Op 26 januari 2016 als hamerstuk op 26 januari 2016.

Wijziging van de Wet educatie en beroepsonderwijs en de Wet educatie en beroepsonderwijs BES met betrekking tot enkele kwaliteitsaspecten in het beroepsonderwijs (34.347)

ingediend op 25 november 2015 / op 4 oktober 2016 met algemene stemmen aangenomen.

OCW

Op 25 oktober 2016 als hamerstuk afgedaan.

Novelle Grondwettelijke basis voor het instellen van openbare lichamen in het Caribisch deel van Nederland in verband met de vorming van kiescolleges Eerste Kamer (34.341)

ingediend op 13 november 2015 / op 11 februari 2016 als hamerstuk afgedaan.

BiZa/AZ

Koninkrijksrelaties

op 25 oktober 2016 na stemming bij zitten en opstaan met algemene stemmen aangenomen.

Goedkeuring Verdrag met Frankrijk over maritieme afbakening in het Caribisch gebied (34.515 (R2070))

ingediend op 6 juli 2016 /op 24 november 2016 als hamerstuk afgedaan.

BDO

Op 13 december 2016 als hamerstuk afgedaan.

Overige fiscale maatregelen 2016 (34.305)

ingediend op 15 september 2015 / op 18 november 2015 met algemene stemmen aangenomen.

FIN

Op 22 december 2015 na stemming bij zitten en opstaan met algemene stemmen aangenomen.

Belastingplan 2016 (34.302)

Ingediend op 15 september 2015 / op 18 november 2015 aangenomen. Groep Bontes / Van Klaveren, CDA, VVD, Houwers, Van Vliet en PvdA stemden voor.

FIN

Op 22 december 2015 na stemming bij zitten en opstaan aangenomen. VVD, PvdA, CDA, OSF en D66 stemden voor.

Begrotingsstaten Koninkrijksrelaties en BES-fonds 2016 (34.300 IV)

Ingediend op 15 september 2015 / Op 3 december 2015 aangenomen door de Tweede Kamer. Groep Bontes/Van Klaveren, het CDA, de ChristenUnie, de SGP, de VVD, Klein, de Groep Kuzu/Öztürk, Houwers, Van Vliet, 50PLUS, D66, GroenLinks, de PvdA, de PvdD en de SP stemden voor.

Koninkrijksrelaties

Op 15 december 2015 als hamerstuk afgedaan.

Goedkeuring Verdrag, ten behoeve van Curaçao, met de Verenigde Staten van Amerika tot verbetering van de internationale naleving van de belastingplicht en de tenuitvoerlegging van de FATCA (34.280 (R2058))

ingediend op 9 september 2015 / op 21 juni 2016 met algemene stemmen aangenomen.

FIN

op 5 juli 2016 als hamerstuk afgedaan.

Wet uitvoering Common Reporting Standard (34.276)

Ingediend op 10 september 2015 / op 18 november 2015 met algemene stemmen aangenomen.

FIN

Op 21 december 2015 zonder stemming aangenomen.

Wet kinderbijslagvoorziening BES (34.275)

Ingediend op 9 september 2015 / op 26 november 2015 aangenomen door de Tweede Kamer. Groep Bontes/Van Klaveren, het CDA, de ChristenUnie, de SGP, Klein, de Groep Kuzu/Öztürk, Houwers, 50PLUS, D66, GroenLinks, de PvdA, de PvdD en de SP stemden voor.

Koninkrijksrelaties

SZW

Op 8 december 2015 als hamerstuk afgedaan.

Verzamelwet SZW 2016 (34.273)

Ingediend op 4 september 2015 /op 12 november 2015 als hamerstuk afgedaan.

SZW

Op 24 november 2015 als hamerstuk afgedaan.

Belastingregeling Nederland Sint Maarten (34.263 (R2055))

Ingediend op 21 augustus 2015 / op 17 december 2015 als hamerstuk afgedaan

FIN

Op 22 december 2015 als hamerstuk afgedaan.

Versterking van de bestuurskracht van onderwijsinstellingen (34.251)

ingediend op 9 juli 2015 / op 16 februari 2016 aangenomen. SP, PvdD, PvdA, GroenLinks, D66, 50PLUS, Van Vliet, Houwers, Groep Kuzu/Öztürk, Klein, VVD, ChristenUnie en CDA stemden voor.

OCW

op 14 juni 2016 na stemming bij zitten en opstaan aangenomen. SGP en PVV stemden tegen.

Verdrag van Montreal over internationaal luchtvervoer in Caribisch Nederland (34.239)

ingediend op 25 juni 2015 / op 10 maart 2016 als hamerstuk afgedaan.

V&J

op 29 maart 2016 als hamerstuk afgedaan.

Wettelijk regelen van kwaliteitseisen voor de jeugdzorg op Bonaire, Sint Eustatius en Saba (34.238)

ingediend op 26 juni 2015 / op 24 maart 2016 als hamerstuk afgedaan.

Koninkrijksrelaties

VWS

op 12 april 2016 als hamerstuk afgedaan.

Invoeringsrijkswet vereenvoudiging en digitalisering procesrecht en uitbreiding prejudiciële vragen (34.237 (R2054))

ingediend op 24 juni 2015 / commissie voor Veiligheid en Justitie / op 8 maart 2016 met algemene stemmen aangenomen.

V&J

op 12 juli 2016 met algemene stemmen aangenomen.

Goedkeuring Protocol nr. 16 bij het Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden (34.235 (R2053))

Ingediend op 24 juli 2015 / op 16 mei 2017 aangenomen door de Tweede Kamer. SP, PvdA, GroenLinks, PvdD, DENK, D66 en CDA stemden voor.

J&V

Hamerstuk 4 december 2018

Fiscale verzamelwet 2015 (34.220)

ingediend op 5 juni 2015 / commissie voor Financiën / op 22 september 2015 met algemene stemmen aangenomen.

FIN

Op 24 november 2015 als hamerstuk afgedaan.

Wijziging begrotingsstaat Koninkrijksrelaties 2015 (voorjaarsnota) (34.210 IV)

ingediend op 29 mei 2015 / op 2 juli 2015 zonder stemming aangenomen.

Koninkrijksrelaties

Op 22 september 2015 als hamerstuk afgedaan.

Wijziging begrotingsstaat BES-fonds 2015 (voorjaarsnota) (34.210 H)

ingediend op 29 mei 2015 / op 2 juli 2015 zonder stemming aangenomen.

Koninkrijksrelaties

Op 22 september 2015 als hamerstuk afgedaan.

Jaarverslag en slotwet koninkrijksrelaties 2015 (34.200 IV)

ingediend op 20 mei 2015 / op 2 juli 2015 zonder stemming aangenomen.

Koninkrijksrelaties

Op 22 september 2015 als hamerstuk en déchargeverlening.

Jaarverslag en slotwet BES-fonds 2015 (34.200 H)

ingediend op 20 mei 2015 / op 2 juli 2015 zonder stemming aangenomen.

Koninkrijksrelaties

Op 22 september 2015 als hamerstuk en déchargeverlening.

Wijzigingswet financiëlemarkten 2016 (34.198)

Ingediend op 11 mei 2015 / met algemene stemmen aangenomen op 6 oktober 2015.

FIN

Op 27 oktober 2015 als hamerstuk afgedaan.

Invoeren van profielen in het voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs (34.184)

ingediend op 1 april 2015 / op 24 november 2015 met algemene stemmen aangenomen.

OCW

Op 9 februari 2016 als hamerstuk afgedaan.

Initiatiefvoorstel-Schouw Wet democratisering gemeenschappelijke regelingen (34.177)

ingediend op 16 maart 2015 / commissie voor BiZa / in afwachting van het advies van de Raad van State

ingetrokken bij brief van 21 december 2017

BiZa/AZ

 

Keuzedelen waarop beroepsopleidingen mede worden gebaseerd (34.160)

ingediend op 19 februari 2015 / op 16 juni 2015 met algemene stemmen aangenomen.

OCW

Op 13 oktober 2015 als hamerstuk afgedaan.

Initiatiefvoorstel-Taverne in verband met het laten vervallen van de mogelijkheid van stilzwijgende goedkeuring van verdragen met een ieder verbindende bepalingen (34.158 (R2048))

Ingediend op 20 februari 2015 / commissie voor Buitenlandse Zaken / op 7 juli 2016 met algemene stemmen aangenomen.

BDO

Zonder stemming aangenomen op 14 februari 2017.

Wijziging van diverse onderwijswetten in verband met het aanbrengen van enkele inhoudelijke wijzigingen van diverse aard (34.146)

ingediend op 6 februari 2015 / op 28 mei 2015 als hamerstuk afgedaan.

OCW

Op 23 juni 2015 als hamerstuk afgedaan.

Initiatiefvoorstel-Segers, Kuiken en Kooiman Wet strafbaarstelling misbruik prostitué(e)s die slachtoffer zijn van mensenhandel (34.091)

ingediend op 25 november 2014 / op 31 mei 2016 aangenomen. SP, PvdD, PvdA, GroenLinks, Klein, Groep Kuzu/Öztürk, Houwers, SGP, ChristenUnie en CDA stemden voor.

J&V

op 30 maart 2021 na stemming bij zitten en opstaan aangenomen.

Voor: SGP, CDA, Fractie-Nanninga, VVD, Fractie-Otten, GroenLinks, SP, PvdA, OSF, D66, PvdD en ChristenUnie.

Tegen: FVD. 50PLUS en PVV.

Wet elektriciteit en drinkwater BES (34.089)

ingediend op 25 november 2014 / op 17 november 2015 met algemene stemmen aangenomen

Koninkrijksrelaties

EZ

op 22 maart 2016 als hamerstuk afgedaan

Wet bestrijding maritieme ongevallen (34.069)

ingediend op 5 november 2014 / op 24 september 2015 als hamerstuk afgedaan.

IMRO

Op 13 oktober 2015 als hamerstuk afgedaan.

Openbaarmaking van informatie over de naleving en uitvoering van regelgeving (34.111)

ingediend op 15 december 2014 / op 11 oktober 2016 met algemen stemmen aangenomen.

VWS

op 1 november 2016 als hamerstuk afgedaan.

Invoering onafhankelijke bindende toets voorafgaand aan op het achterhalen van bronnen van journalisten gerichte inzet van bijzondere bevoegdheden (34.027)

ingediend op 15 september 2014 / commissie voor BiZa / verslag uitgebracht op 3 november 2014

ingetrokken bij brief van 29 juni 2018 (TK, nr. 6)

BiZa/AZ

 

Verruiming mogelijkheden ontnemen Nederlanderschap bij terroristische misdrijven (34.016 (R2036))

ingediend op 4 september 2014 /Na hoofdelijke stemming met 122 stemmen voor en 23 stemmen tegen aangenomen door de Tweede Kamer

V&J

Op 1 maart 2016 aangenomen. SP, GroenLinks en PvdD stemden tegen.

Rijkssanctiewet (34.009 (R2035))

ingediend op 1 september 2014 / op 22 maart 2016 aangenomen. SP, de PvdD, de PvdA, GroenLinks, D66, 50PLUS, Van Vliet, Houwers, de Groep Kuzu/Öztürk, Klein, de VVD, de SGP, de ChristenUnie en het CDA stemden voor.

BDO

Koninkrijksrelaties

Op 14 juni 2016 als hamerstuk afgedaan. De fractie van de PVV is hierbij aantekening verleend.

Goedkeuring verdrag inzake de rechten van personen met een handicap (33.992 (R2034))

ingediend op 17 juli 2014 / op 21 januari 2016 met algemene stemmen aangenomen.

VWS

Op 12 april 2016 zonder stemming op aangenomen

Belastingregeling Nederland Curaçao (33.955 (R2032))

ingediend op 5 juni 2014 / op 10 september 2015 zonder beraadslaging en zonder stemming aangenomen

FIN

Op 29 september 2015 als hamerstuk afgedaan.

Aanpassing kiesrecht van niet-Nederlanders bij eilandsraadsverkiezingen (33.900)

ingediend op 24 maart 2014 / op 14 oktober 2014 aangenomen. PVV, CDA, Groep Bontes/Van Klaveren, SGP, VVD, Van Vliet, 50PLUS/Baay-Timmerman, D66, GroenLinks, de PvdA en de SP stemden voor.

BiZa/AZ

Koninkrijksrelaties

Plenaire behandeling op 11 oktober 2016 / bij brief van 23 november 2016 ingetrokken

Goedkeuring en uitvoering wijzigingen Statuut van Rome inzake het Internationaal Strafhof (Trb. 2011, 73) (33.865 (R2024))

ingediend op 11 februari 2014 /op 1 december 2015 aangenomen. ChristenUnie, de SGP, de Groep Kuzu/Öztürk, 50PLUS, D66, GroenLinks, de PvdA, de PvdD en de SP stemden voor.

BDO

V&J

Op 5 juli 2016 na stemming bij zitten en opstaan aangenomen. De fractie van de PVV stemde tegen.

Initiatiefvoorstel-Bisschop, Van Meenen en Rog Doeltreffender regeling van het onderwijstoezicht (33.862)

ingediend op 6 februari 2014 / op 29 september 2015 aangenomen. De PVV, het CDA, de ChristenUnie, de SGP, de VVD, Klein, de Groep Kuzu/Öztürk, Houwers, Van Vliet, 50PLUS, D66, GroenLinks, de PvdA, de PvdD en de SP stemden voor.

OCW

Op 8 maart 2016 na stemming bij zitten en opstaan aangenomen. De fractie van de PVV stemde tegen.

Verlenging naturalisatietermijn van vijf naar zeven jaar (33.852 (R2023))

ingediend op 21 januari 2014 / op 28 juni 2016 aangenomen. PvdA, Van Vliet, 50PLUS, Houwers, VVD, SGP, CDA, Groep Bontes/Van Klaveren en PVV stemden voor.

I&A/JBZ

op 3 oktober 2017 na stemming bij zitten en opstaan verworpen. SGP, VVD, CDA en PVV stemden voor.

Wet taken meteorologie en seismologie (33.802)

ingediend op 11 november 2013 / Op 23 juni 2015 aangenomen door de Tweede Kamer. De PVV, de Groep Bontes/Van Klaveren, de ChristenUnie, de SGP, de VVD, Houwers, Klein, de Groep Kuzu/Öztürk, 50PLUS, Van Vliet, D66, GroenLinks en de PvdA stemden voor.

Op 25 juni 2015 heeft de voorzitter van de Tweede Kamer aan de Kamer medegedeeld dat de fractie van het CDA geacht wenst te worden op dinsdag 23 juni jl. vóór dit wetsvoorstel te hebben gestemd.

IMRO

Op 22 september 2015 als hamerstuk afgedaan.

Wijziging van de Gemeentewet, de Provinciewet, de Wet openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba en de Waterschapswet (institutionele bepalingen) (33.691)

ingediend op 3 juli 2013 / met algemene stemmen aangenomen.

BiZa/AZ

Op 3 november 2015 als hamerstuk afgedaan.

Leerlingvolgsysteem en diagnostische tussentijdse toets voortgezet onderwijs (33.661)

ingediend op 17 juni 2013 / commissie voor OCW en volgcommissie voor EZK / verslag op 10 september 2013 uitgebracht / procedure op 16 november 2017 / bij brief van 1 november 2017 heeft de regering gemeld dit wetsvoorstel volgens de reguliere procedures in te trekken. Bij brief van 24 januari 2018 is het wetsvoorstel ingetrokken.

OCW

 

Initiatiefvoorstel-Bosman Wet regulering vestiging van Nederlanders van Aruba, Curaçao en Sint Maarten in Nederland (33.325)

ingediend op 3 juli 2012 / op 4 oktober 2016 verworpen. Van Vliet, de VVD, de SGP, de Groep Bontes/Van Klaveren en de PVV stemden voor.

I&A/JBZ

Koninkrijksrelaties

 

Grondwettelijke basis voor het instellen van openbare lichamen in het Caribisch deel van Nederland (33.131)

ingediend 23 december 2011 / op 23 oktober 2012 aangenomen. SGP, CDA, VVD, 50PLUS, D66, GroenLinks, PvdA, PvdD en SP stemden voor

BiZa/AZ

op 25 oktober 2016 na stemming bij zitten en opstaan aangenomen. De fractie van de PVV stemde tegen

Rijksvisumwet (32.415 (R1915))

ingediend 15 juni 2010 / commissie voor BuiZa / op 14 juni 2016 met algemene stemmen aangenomen

Koninkrijksrelaties

BDO

op 12 juli 2016 als hamerstukken afgedaan

Initiatiefvoorstel-Van Tongeren Constitutionele toetsing door de rechter (32.334)

ingediend op 8 maart 2010 / commissie voor BiZa / de commissie is in afwachting van een notitie over handelingsalternatieven

bij brief (TK, 12) van 18 september 2018 ingetrokken

BiZa/AZ

 

Initiatiefvoorstel-Van Laar Vervallen van de mogelijkheid een algemene maatregel van rijksbestuur uit te vaardigen zonder wettelijke grondslag daartoe (27.570 (R1672))

ingediend op 28 december 2000 / op 14 juni 2016 aangenomen. SP, PvdD, PvdA, GroenLinks, D66, Van Vliet, 50PLUS, Klein, Groep Kuzu/Öztürk, Houwers, VVD, SGP, ChristenUnie en het CDA stemden voor.

Koninkrijksrelaties

Op 5 juli 2016 na stemming bij zitten en opstaan aangenomen. de fractie van de PVV stemde tegen.


aangekondigde regelgeving

regeling

brieven

inhoud

EZ

   

-

-

-

SZW

   

Implementatiewet aanpassing BES-wetgeving i.v.m. ratificatie fundamentele ILO verdragen

EK 34.300 IV, C

in departementale voorbereiding

OCW

   

Wetsvoorstel Leerlingendaling in het funderend onderwijs

EK 34.000 IV, O

EK 34.300 IV, C

Van kleur verschieten en verplaatsing PO, op overeenstemming

gericht overleg over gebiedsplan (verplicht in krimpregio’s)

Wet tot wijziging van de Wet op het primair onderwijs, de Wet op de expertisecentra en de Wet op het voortgezet onderwijs in verband met aanpassing van de regeling

van de samenwerkingsschool

EK 33.750 IV, Z

EK 34.300 IV, C

De vorming van samenwerkingsscholen in krimpgebieden wordt

gemakkelijker gemaakt. Ook wordt het mogelijk gemaakt dat

openbare schoolbesturen een samenwerkingsschool in stand

houden en dat voor het personeel kan worden gekozen tussen de aanstelling en de privaatrechtelijke arbeidsovereenkomst.

Wetsvoorstel wijziging van de

WVO i.v.m. vereenvoudiging van de bekostiging

EK 33.750 IV, Z

EK 34.300 IV, C

In plaats van de bekostiging vooral in te richten op de samenstelling van de school (zoals het onderscheid tussen een categorale school en een scholengemeenschap) wordt de bekostiging geënt op de leerlingen in de school. In de huidige bekostiging wordt

bijvoorbeeld onderscheid gemaakt tussen een school die alleen vwo aanbiedt en een school die zowel vwo als havo aanbiedt. In de nieuwe systematiek is dit onderscheid niet meer relevant, maar

wordt de bekostiging berekend als een bedrag per leerling per

schoolsoort (bijvoorbeeld een leerling in het vwo, havo of

praktijkonderwijs).

Wetsvoorstel herziening kwalificatiestructuur

EK 34.000 IV, O

De kwalificatiestructuur dient voor de inhoudelijke aansluiting van het beroepsonderwijs op de arbeidsmarkt. De herziening van de kwalificatiestructuur beoogt die aansluiting te verbeteren, mede in het licht van de toenemende dynamiek op de arbeidsmarkt. Op termijn zal deze wijziging ook worden doorgevoerd in het beroepsonderwijs in Caribisch Nederland.

Wetsvoorstel bescherming naam universiteit

EK 33.750 IV, Z

EK 34.000 IV, O

EK 34.300 IV, C

intern in voorbereiding /

Wijziging van de WHW die ook voor Caribisch Nederland geldt i.v.m. bescherming van de naam "universiteit" en het ten onrechte verlenen en

voeren van graden

Wetsvoorstel verbetering enkele kwaliteitsaspecten mbo

EK 34.300 IV, C

voor advies bij Raad van State

wetsvoorstel aanscherping eisen examencommissies mbo

EK 34.300 IV, C

voorstel, onderraden ministerraad

Veiligheid en Justitie

   

Wijziging van de Loterijwet BES in verband met het herstel van enkele omissies

TK 33.750 IV, nr. 20

EK 33.750 IV, Z

EK 34.000 IV, O

EK 34.300 IV, C

in voorbereiding, gewenste inwerkingtreding 1 januari 2015

Aanpassing Wetboek van Strafvordering BES

in verband met bijzondere opsporingsbevoegdheden

TK 33.750 IV, nr. 20

EK 33.750 IV, Z

EK 34.000 IV, O

EK 34.300 IV, C

in voorbereiding, gewenste inwerkingtreding 1 jan 2016

Uitvoering alimentatieverdrag BES

TK 33.750 IV, nr. 20

EK 33.750 IV, Z

EK 34.000 IV, O

EK 34.300 IV, C

in voorbereiding / implementatie van het Verdrag inzake de

internationale inning van levensonderhoud voor kinderen en andere familieleden

Wet rechtspositie leden openbare ministeries BES

EK 34.300 IV, C

in voorbereiding

Uitvoeringswet EG-verordening 300/2008

EK 34.300 IV, C

advies uitgebracht door RvS

VWS

   

Wet toezicht jeugdzorg BES

EK 33.750 IV, Z

EK 34.300 IV, C

in voorbereiding / gewenste inwerkingtreding medio 2015 /

Het voorgestelde besluit is bedoeld om het toezicht op de jeugdzorg in de

in Caribisch Nederland te reguleren

BZK

   

Voorstel maatregelen huurwoningenmarkt Caribisch Nederland

EK 34.300 IV, C

EK 34.000 IV, O

Samenvoeging van: Voorstel tot wijziging boek 7a Burgerlijk Wetboek BES. Mogelijk maken dat bepaalde groepen met tijdelijke huurcontracten worden gehuisvest. Voorstel tot wijziging Wet Huurcommissieregeling BES. Actualisering van de bestaande wet, opzetten nieuw huurprijsstelsel en uitbreiding van taken van de huurcommissie (onder meer huurverhoging\-verlaging, onderhoudsgebreken en woningverbetering).

     

Wijziging van de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2002 ten behoeve van een effect-

ievere en efficiëntere taakuitvoering door de inlichtingen - en

veiligheidsdiensten

EK 34.000 IV, O

EK 33.750 IV, Z

departementale voorbereiding /

Het wetsvoorstel is deels in concept gereed, echter indertijd is besloten dat

de verdere voorbereiding van het wetsvoorstel pas weer wordt opgepakt na de evaluatie van de Wiv 2002 en het uitbrengen van de kabinetsreactie.

Het evaluatierapport is op 2 december 2013 aan het kabinet uitgebracht; de kabinetsreactie op 11 maart 2014.

Wijziging paspoortwet i.v.m. publiek e-ID middel op NiK en Paspoort

EK 34.300 IV, C

Wijziging van de Paspoort wet i.v.n. plaatsing van een publiek eID-middel op de nationale identiteitskaart en het paspoort

     

IMRO

   

implementatie Wrakkenverdrag voor de BES

EK 33.750 IV, Z

EK 34.000 IV, O

in departementale voorbereiding / De implementatie van het Wrakkenverdrag vindt in Nederland in de (nieuwe) Wet beheer maritieme ongevallen (WBMO). De implementatie voor de BES vindt plaats in de Wet maritiem beheer BES en het BW BES. De Wet maritiem beheer BES is de meest geschikte laats voor het vastleggen van de inhoudelijke verplichtingen van het Verdrag omdat daarin ook al andere specifieke verdragen betreffende scheepvaart zijn geïmplementeerd. Het Verdrag brengt ook een aantal aansprakelijkheidsvoorzieningen met zich mee. Voor Nederland zijn deze vastgelegd in Boek 8 BW. In lijn hiermee worden deze voor Bonaire, Sint Eustati

us en Saba vastgelegd in het BW BES. De voorgestelde wijzigingen van de Wet maritiem beheer BES vanwege het Verdrag komen

inhoudelijk grotendeels overeen met de WBMO. In CNL zijn, evenals in Nederland specifieke regels voor wrakken van kracht. Deze zijn vastgelegd in de Wet opruiming schepen en wrakken BES, die wordt ingetrokken. Het Wrakkenverdrag treedt op 14 april 2015 in werking. Het streven is om de regelgeving op die datum in werking te doen treden.

Wijziging van de Wet

havenstaatcontrole ivm de BES

EK 33.750 IV, Z

EK 34.000 IV, O

EK 34.300 IV, C

in departementale voorbereiding / Vanuit de handhavingspraktijk is het verzoek gekomen de havenstaatcontrole wat betreft de BES te harmoniseren en zoveel mogelijk op één plaats te regelen. Om hieraan tegemoet te komen zal de havenstaatcontrole voor de BES worden opgenomen in Wet havenstaatcontrole. Hiermee wordt de regelgeving betreffende havenstaatcontrole voor Nederland en BES geïntegreerd. Het oornemen is om een apart hoofdstuk “Havenstaatcontrole Bonaire, Sint Eustatius of Saba” op te nemen zodat de verplichtingen vanuit de Europese richtlijn voor havenstaatcontrole niet zullen gelden voor de BES. Omdat er mogelijk nog een aantal wijzigingen moet worden doorgevoerd in deze wet kan nog geen duidelijkheid worden gegeven over de termijn waarbi

nnen dit gebeurt.

Intrekking Luchtvaartwet BES

EK 33.750 IV, Z

EK 34.000 IV, O

EK 34.300 IV, C

in departementale voorbereiding / gewenste inwerkingtreding 2015 /

De Luchtvaartwet BES zal worden opgenomen in de Wet luchtvaart. Daar waar mogelijk worden dezelfde normen van toepassing als in het Europees

deel van Nederland om het niveau van de luchtvaartveiligheid gelijk te trekken, daar waar noodzakelijk zullen specifieke normen blijven gelden.

Kadasterwet BES

EK 33.000 IV, L

EK 33.400 IV, F

TK 33.750 IV, nr. 20

EK 33.750 IV, Z

EK 34.000 IV, O

EK 34.300 IV, C

in departementale voorbereiding / inwerkingtreding voorzien voor medo 2016.

Het voornemen bestaat om het Kadaster Nederland verantwoordelijk te laten worden voor de kadastrale werkzaamheden op de BES-eilanden. Dit voornemen vraagt om aanpassing van de bestaande Wet openbare registers BES, de bestaande Wet kadaster en registratie

onroerende zaken en beperkte rechten BES, van enkele artikelen van het Nederlandse Burgerlijk Wetboek en van enkele artikelen van de Nederlandse Kadasterwet.

Wijziging van de wet financien openbare lichamen BES en de Wet volkshuisvesting , ruimtelijke ordening en Milieubeheer BES

EK 34.300 IV, C

 

Buitenlandse Zaken

   

-

-

-

Financiën

   

Wijziging van de Wet financiële markten BES, als onderdeel van de Wijzigingswet financiële markten 2016

EK 34.000 IV, O

-

Wijziging van de Wet ter voorkoming van witwassen en financiering van terrorisme BES, als onderdeel van de Wijzigingswet financiële markten 2016

EK 34.000 IV, O