35.409

Reparatie verhuurderheffing bij gedeeld genot huurwoningenDit voorstel wijzigt de Wet maatregelen woningmarkt 2014 II (WMW 2014 II) en voorziet in een aanpassing van de wettelijke regeling inzake mede-eigendom in de verhuurderheffing, zoals aangekondigd in een brief van 20 december 2019 (TK 27.926, 315). Aanleiding vormt een tweetal arresten dat de Hoge Raad heeft gewezen op 8 juni 2018 met betrekking tot die wettelijke regeling (HR 8 juni 2018, ECLI:NL:HR:2018:846, en HR 8 juni 2018, ECLI:NL:HR:2018:847).

Op basis van de bestaande regeling wordt in situaties waarin het genot van huurwoningen krachtens eigendom, bezit of beperkt recht wordt gedeeld door twee of meer natuurlijke personen, rechtspersonen of groepen, de (gehele) huurwoning in aanmerking genomen bij de mede-eigenaar aan wie de WOZ-beschikking is bekendgemaakt. De Hoge Raad heeft geoordeeld dat de toerekeningssystematiek in deze regeling leidt tot een ongelijke behandeling van rechtens en feitelijk vergelijkbare gevallen, waar geen toereikende rechtvaardiging voor bestaat.

Als gevolg van deze arresten kunnen huurwoningen met meerdere eigenaren niet in aanmerking worden genomen voor de verhuurderheffing en kan ten aanzien van die huurwoningen dus geen verhuurderheffing worden geheven van de mede-eigenaren. Dit wetsvoorstel beoogt het door de Hoge Raad geconstateerde gebrek in de betreffende regeling in de WMW 2014 II te herstellen door te voorzien in een nieuwe regeling waarmee (mede-)eigenaren naar rato van de mate van hun eigendom (het pro-ratadeel) worden betrokken in de verhuurderheffing.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Het voorstel (TK, 2) is op 26 mei 2020 aangenomen door de Tweede Kamer.

Voor: DENK, Krol/Van Kooten-Arissen, D66, VVD, SGP, CDA, ChristenUnie, FVD en Van Haga.

Tegen: SP, PVV, GroenLinks, PvdA, 50PLUS en PvdD.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 7 juli 2020 na stemming bij zitten en opstaan aangenomen.

Voor: CDA, GroenLinks, D66, PvdA, ChristenUnie, SGP, OSF, FVD, VVD en Fractie Otten.

Tegen: PVV, SP, PvdD en 50PLUS.


Kerngegevens

ingediend

6 maart 2020

titel

Wijziging van de Wet maatregelen woningmarkt 2014 II (reparatie verhuurderheffing bij gedeeld genot huurwoningen)

schriftelijke voorbereiding

inbreng geleverd door

ondertekening

inwerkingtreding

Deze wet treedt in werking met ingang van 1 juli 2020 en werkt terug tot en met 1 januari 2020. Indien het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst, wordt uitgegeven na 30 juni 2 2020 treedt deze wet in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van dat Staatsblad en werkt zij terug tot en met 1 januari 2020.


Documenten