35.468

Wet hardheidsaanpassing AwirAls gevolg van de zogenoemde CAF 11-zaak zijn grote aantallen huishoudens in ernstige en soms blijvende financiële problemen gebracht door de werking van de regelgeving rondom de kinderopvangtoeslag, de wijze waarop deze gehandhaafd werd en de uitleg die in uitvoering en rechtspraak aan die regelgeving is gegeven.

Met de in dit voorstel opgenomen aanpassingen van de Algemene wet inkomensafhankelijke regelingen (Awir) beoogt het kabinet om meer ruimte te creëren voor een verzachting van de hardheden en om recht te kunnen doen aan getroffen ouders. De aanpassingen betreffen uitbreiding van de hardheidsclausule en invoering van een hardheidsregeling, een vangnetbepaling, een grondslag voor een compensatieregeling alsmede een O/GS-tegemoetkomingsregeling.


Stand van zaken

Het voorstel (EK, A) is op 18 juni 2020 met algemene stemmen aangenomen door de Tweede Kamer.

De Eerste Kamer heeft het voorstel na plenaire behandeling op 30 juni 2020 zonder stemming aangenomen.

De Eerste Kamercommissie voor Financiën (FIN) bespreekt op 21 juni 2022 de brief van de staatssecretaris van Financiën – Toeslagen en Douane van 3 juni over de uitkomsten van de uitvoerings- en haalbaarheidstoetsen met betrekking tot de herijking van de hersteloperatie toeslagen (EK 35.704 / 35.468, T met bijlage) (naar aanleiding van toezegging T02935 Kamer op de hoogte te houden van de voortgang van de uitvoering van de Wet hardheidsaanpassing Awir).

De commissie besprak op 26 oktober 2021 de brief van de staatssecretaris van Financiën – Toeslagen en Douane van 14 oktober 2021 met een actualisatie van een aantal onderwerpen binnen de Hersteloperatie Kinderopvangtoeslag (EK 35.704 / 35.468, L met bijlagen) en de brief van 11 oktober 2021PDF-document van de Nationale ombudsman aan de staatssecretaris van Financiën - Toeslagen en Douane ter aanbieding van het rapport 'Klacht gegrond, maar geen oplossing: tweede rapportage monitor klachtbehandeling Uitvoeringsorganisatie Herstel Toeslagen (UHT)'PDF-document.

De commissie heeft op 23 november 2021 besloten begin 2022 met een brede kring van genodigden, waaronder de Nationale Ombudsman, te spreken over de voortgang van de hersteloperatie kinderopvangtoeslag. De commissie heeft op 15 februari 2022 het voornemen van 23 november 2021 herhaald. Te zijner tijd zal gekeken worden of de Eerste Kamerwerkgroep zelfevaluatie betrokken dient te worden bij (de organisatie van) deze bijeenkomst.

De commissie heeft op 5 oktober 2021 besloten de brief van de staatssecretaris van Financiën – Toeslagen en Douane van 30 september 2021 (EK 35.704 / 35.468, J met bijlagen) ter aanbieding van de achtste voortgangsrapportage over de hersteloperatie kinderopvangtoeslag te betrekken bij de Algemene financiële beschouwingen en/of bij het pakket Belastingplan 2022.

Op 23 juni 2020 werd voor de Eerste Kamercommissie voor Financiën (FIN) door medewerkers van het ministerie van Financiën een technische briefing over het wetsvoorstel verzorgd.


Kerngegevens

ingediend

25 mei 2020

titel

Wijziging van de Algemene wet inkomensafhankelijke regelingen in verband met uitbreiding van de hardheidsclausule en invoering van een hardheidsregeling, een vangnetbepaling, een grondslag voor een compensatieregeling alsmede een O/GS-tegemoetkomingsregeling (Wet hardheidsaanpassing Awir)

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

inwerkingtreding

Met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin de wet wordt geplaatst


Documenten

Bladeren:
[1-50] [51-100] [101-110] documenten
Bladeren:
[1-50] [51-100] [101-110] documenten