Stemming Tijdelijke wet opschorting dwangsommen INDVerslag van de vergadering van 7 juli 2020 (2019/2020 nr. 36)

Aanvang: 22.40 uur

Status: gecorrigeerd


Stemming Tijdelijke wet opschorting dwangsommen IND

Aan de orde is de stemming in verband met het wetsvoorstel Tijdelijke wet tot opschorting van regels omtrent dwangsommen en het instellen van beroep bij niet tijdig beslissen op een asielaanvraag (Tijdelijke wet opschorting dwangsommen IND) (35476).

(Zie vergadering van 6 juli 2020.)


De voorzitter:

Wenst een van de leden een stemverklaring af te leggen over het wetsvoorstel en desgewenst meteen over de motie? Dat is het geval.

Ik geef gelegenheid tot het afleggen van een stemverklaring vooraf.

Mevrouw Stienen.


Mevrouw Stienen (D66):

Voorzitter. Het moge duidelijk zijn dat mijn fractie worstelt met deze wet. De meerderheid van de fractie steunt het voorstel omdat het hier gaat om een tijdelijke wet die de IND de tijd gunt om orde op zaken te stellen in het wegwerken van grote achterstanden door het tijdelijk opschorten van het inroepen van dwangsommen. Een minderheid van onze fractie staat wel achter deze redenatie, maar kan het voorstel toch niet steunen, omdat zij moeite heeft met het feit dat door overheidsfalen de beroepsmogelijkheden voor asielzoekers tegen niet tijdig beslissen bij de bestuursrechter ook tijdelijk worden afgeschaft.

De voorzitter:

Dank u wel, mevrouw Stienen. Wenst een van de andere leden een stemverklaring af te leggen? Dat is niet het geval. We stemmen bij zitten en opstaan.

In stemming komt het wetsvoorstel.

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SGP, het CDA, FvD, de VVD, Fractie-Otten, 50PLUS, D66, met uitzondering van de leden Backer, Dittrich en Stienen, de PVV en de ChristenUnie voor dit wetsvoorstel hebben gestemd en de leden van de fracties van GroenLinks, de SP, de PvdA, de OSF en de PvdD en de leden Backer, Dittrich en Stienen ertegen, zodat het is aangenomen.