35.476

Tijdelijke wet opschorting dwangsommen INDDit wetsvoorstel regelt dat bij het niet tijdig beslissen door de Immigratie en Naturalisatie Dienst (IND) op een verzoek om asiel voor bepaalde tijd de aanvrager geen dwangsom kan ontvangen. Het is ook niet mogelijk hiertegen in beroep te gaan bij de bestuursrechter. Hiermee wil de regering voorkomen dat, door het in toenemende mate niet tijdig beslissen in asielzaken, per week € 1 miljoen aan dwangsommen moeten worden vergoed.

Dit voorstel geldt voor één jaar, maar blijft van toepassing totdat een definitieve regeling in werking is getreden, ingetrokken of verworpen.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Het voorstel (TK, nr. 2) is op 30 juni 2020 aangenomen door de Tweede Kamer.

Voor: 50PLUS, Krol/Van Kooten-Arissen, D66, VVD, SGP, CDA, ChristenUnie, PVV, FVD en Van Haga.

Tegen: DENK, GroenLinks, SP, PvdA en PvdD.

De plenaire behandeling van het voorstel door de Eerste Kamer vond plaats op 6 juli 2020.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 7 juli 2020 na stemming bij zitten en opstaan aangenomen.

Voor: PVV, CDA, D66 (met uitzondering van de leden Stienen, Backer en Dittrich), ChristenUnie, SGP, FVD, VVD, 50PLUS en Fractie-Otten.

Tegen: GroenLinks, SP, de leden Stienen, Backer en Dittrich (allen D66), PvdD, PvdA en OSF.

De tijdens de plenaire behandeling van het wetsvoorstel ingediende motie-Vos (PvdA) c.s. over het binnen een maand na asielverzoeken aanbieden van cursussen (EK, D) is op 7 juli 2020 na stemming bij zitten en opstaan verworpen. GroenLinks, SP, PvdA, OSF en PvdD stemden voor.

De Eerste Kamercommissie voor Immigratie & Asiel / JBZ-Raad (I&A/JBZ) heeft de brief van de staatssecretaris van J&V over de voortgang van vertraagde zaken en de gemiddelde doorlooptijden bij de IND (EK, F) betrokken bij het begrotingsdebat voor Justitie en Veiligheid (J&V).

toezeggingen

De Eerste Kamercommissie voor I&A/JBZ bespreekt in het kader toezegging T02986 op 30 november 2021 het verslag van een nader schriftelijk overleg (EK, H) met de staatssecretaris van J&V over de Taskforce IND wegwerken achterstanden.

De commissie besluit het Programma Vernieuwen Asiel en de gevolgen in EU-lidstaten van de tijdelijke verlenging beslistermijn (EK, G met bijlage) opnieuw te agenderen nadat een nieuw (missionair) kabinet is aangetreden. De commissie bespreekt dan ook de status van toezeggingen T02985 en T02987.


Kerngegevens

ingediend

27 mei 2020

titel

Tijdelijke wet tot opschorting van regels omtrent dwangsommen en het instellen van beroep bij niet tijdig beslissen op een asielaanvraag (Tijdelijke wet opschorting dwangsommen IND)

schriftelijke voorbereiding

inbreng geleverd door

ondertekening

inwerkingtreding

 • 1. 
  Met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin zij wordt geplaatst en vervalt een jaar na inwerkingtreding ervan.
 • 2. 
  Indien binnen een jaar na inwerkingtreding van deze wet bij de Tweede Kamer der Staten-Generaal een voorstel van wet wordt ingediend tot aanpassing van de regels omtrent het verbeuren van dwangsommen voor niet-tijdige beslissingen op grond van de Vreemdelingenwet 2000, vervalt deze wet, in afwijking van het eerste lid:
 • a. 
  indien het in de aanhef bedoelde voorstel wordt ingetrokken of indien een van de beide Kamers der Staten-Generaal besluit het voorstel niet aan te nemen: op een onverwijld bij koninklijk besluit vast te stellen tijdstip;
 • b. 
  indien het in de aanhef bedoeld voorstel tot wet wordt verheven: op het tijdstip van inwerkingtreding van die wet.

Documenten