35.747

Vierde incidentele suppletoire begroting Economische Zaken en Klimaat 2021 inzake tegemoetkoming vaste lastenMet deze incidentele suppletoire begroting (ISB) wordt de begrotingsstaat van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat 2021 in verband met specifieke aanpassingen in het economische steun- en herstelpakket aangepast. Het parlement wordt om autorisatie verzocht voor het aangaan van verplichtingen en doen van uitgaven zoals vermeld in de brief van de minister van EZK van 24 februari 2021 Tegemoetkoming Vaste Lasten TVL (TK 35.420, 247) en de brief van de staatssecretaris van BZK van 12 februari 2021 Uitbreiding economisch steun- en herstelpakket Caribisch Nederland (noodpakket 4.0) ( TK 35.420, 226). Daarnaast is de aangenomen motie-Van Dijk met betrekking tot het verder verlagen van de vastelastendrempel (TK 35.669, 6) in deze begroting verwerkt.


Stand van zaken

Schriftelijke voorbereiding
Eerste Kamer
Afkondiging
Staatsblad(en)

De Tweede Kamer heeft het voorstel (TK, 1) op 1 juli 2021 als hamerstuk afgedaan.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 13 juli 2021 als hamerstuk afgedaan.


Kerngegevens

ingediend

2 maart 2021

titel

Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (XIII) voor het jaar 2021 (Vierde incidentele suppletoire begroting inzake tegemoetkoming vaste lasten)

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

inwerkingtreding

Deze wet treedt in werking met ingang van 2 maart van het onderhavige begrotingsjaar. Indien het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst, wordt uitgegeven op of na deze datum van 2 maart, treedt zij in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van dat Staatsblad en werkt zij terug tot en met 2 maart


Documenten