35.754

Initiatiefvoorstel-Bikker, Westerveld, Krul, Diederik van Dijk, Dobbe, Kostić, Van der Plas en Joseph Wet integrale suïcidepreventieDit wetsvoorstel, een initiatief van de Tweede Kamerleden Bikker, Westerveld, Krul, Diederik van Dijk, Dobbe, Kostić, Van der Plas en Joseph, zorgt voor duurzame verankering en verspreiding van sector-overstijgend, integraal en effectief suïcidepreventiebeleid binnen de landelijke en lokale overheid. Doel van dit wetsvoorstel is het wettelijk vastleggen in de Wet publieke gezondheid van het eerder ontwikkelde suïcidepreventiebeleid en zo de basis voor dit beleid te verstevigen. De primaire verantwoordelijkheid voor dit beleid komt bij de minister van VWS te liggen. In het voorstel wordt het bestaan van de gratis hulplijn wettelijk vastgelegd.


Stand van zaken

Het voorstel (EK, A) is op 21 mei 2024 aangenomen door de Tweede Kamer.

Voor: SP, GroenLinks-PvdA, PvdD, DENK, Volt, D66, NSC, VVD, ChristenUnie, SGP, CDA, BBB, JA21 en PVV.

Tegen: FVD.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 4 juni 2024 als hamerstuk afgedaan.

De Eerste Kamercommissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) heeft bij brief van 9 juli 2024 vragen gesteld aan de staatssecretaris voor JP&S met het verzoek de Eerste Kamer te informeren op gelijke wijze te over de uitwerking van de structurele financiële dekking, de uitvoerbaarheid en de uitvoeringstoets.

De Eerste Kamercommissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) heeft op 25 juni 2024 een gesprek met de Stichting 113 Zelfmoordpreventie gevoerd.

Initiatiefnemers

De initiatiefnemers hebben bij brief van 4 april 2024 (TK, 13) gemeld dat dit wetsvoorstel mede wordt verdedigd door het lid Joseph (NSC).

De initiatiefnemers hebben bij brief van 5 maart 2024 (TK, 12) gemeld dat het lid Westerveld de plaats van het lid Mohandis als tweede initiatiefnemer overneemt en dat de plaatsen van de leden Kuik, Van der Staaij, Dijk en Van Esch worden ingenomen door respectievelijk de leden Krul, Diederik van Dijk, Dobbe en Kostić.

De initiatiefnemers hebben bij brief van 28 juni 2023 (TK, 6) gemeld dat dit wetsvoorstel mede wordt verdedigd door het lid Dijk (SP), die het lid Hijink (SP) vervangt. Ook neemt het lid Mohandis (PvdA) de plaats in van het lid Kuiken (PvdA). Verder wordt het voorstel voortaan mede verdedigd door het lid Van der Plas (BBB).

Dit initiatiefwetsvoorstel werd oorspronkelijk ingediend door het Tweede Kamerlid Voordewind (ChristenUnie). Bij brief van 17 maart 2021 (TK, 4) heeft het lid Bikker (ChristenUnie) de verdediging van dit voorstel overgenomen. Ook wordt dit initiatiefwetsvoorsel voortaan mede verdedigd door het Tweede Kamerlid Van Esch (PvdD).


Kerngegevens

ingediend

5 maart 2021

titel

Voorstel van wet van de leden Bikker, Westerveld, Krul, Diederik van Dijk, Dobbe, Kostić, Van der Plas en Joseph tot wijziging van de Wet publieke gezondheid ter bevordering en verankering van integrale suïcidepreventie (Wet integrale suïcidepreventie)

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

inwerkingtreding

Deze wet treedt in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip, dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld.


Documenten

26