35.775

Goedkeuring Strategische partnerschapsovereenkomst tussen de Europese Unie en haar lidstaten en JapanDeze strategische partnerschapovereenkomst (SPA) is de eerste bilaterale kaderovereenkomst tussen de Europese Unie en Japan, waarmee uitdrukking wordt gegeven aan de wederzijdse wens om het bestaande algemene partnerschap tussen de partijen te versterken.

In de overeenkomst worden onder meer de volgende zaken vastgelegd:

  • politieke en sectorale samenwerking wordt gestimuleerd inzake kwesties die van gemeenschappelijk belang zijn, bijvoorbeeld op het gebied van milieu en de cyberomgeving, en grote mondiale uitdagingen zoals de bestrijding van de verspreiding van massavernietigingswapens, terrorisme, klimaatverandering, armoede en besmettelijke ziekten;
  • het bieden van een duurzame rechtsgrondslag voor versterking van zowel bilaterale samenwerking als samenwerking in internationale en regionale organisaties en committeren de partijen zich aan de doelstelling de internationale vrede en veiligheid te waarborgen, onder andere door middel van het voorkomen van de verspreiding van massavernietigingswapens en door maatregelen te nemen om de illegale handel in vuurwapens en lichte wapens aan te pakken;
  • het leveren van bijdragen aan internationale vrede en stabiliteit door het bevorderen van vreedzame beslechting van geschillen;
  • het bevorderen van gedeelde waarden en beginselen, in het bijzonder de democratie, de rechtsstaat, mensenrechten en fundamentele vrijheden en
  • het versterken van dialoog op verschillende niveaus, waarbij eerbiediging van het internationaal recht en de beginselen van wederzijds respect en gelijkwaardig partnerschap fundamenteel zijn.

Dit wetsvoorstel geeft uitvoering aan de Goedkeuring van de op 17 juli 2018 te Tokio tot stand gekomen Strategische partnerschapsovereenkomst tussen de Europese Unie en haar lidstaten, enerzijds, en Japan, anderzijds (Trb. 2018, 171).

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Schriftelijke voorbereiding
Eerste Kamer
Afkondiging
Staatsblad(en)

De Tweede Kamer heeft het voorstel (TK, 2) op 9 december 2021 als hamerstuk afgedaan.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 21 december 2021 als hamerstuk afgedaan.


Kerngegevens

ingediend

18 maart 2021

titel

Goedkeuring van de op 17 juli 2018 te Tokio tot stand gekomen Strategische partnerschapsovereenkomst tussen de Europese Unie en haar lidstaten, enerzijds, en Japan, anderzijds (Trb. 2018, 171)

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

inwerkingtreding

Met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin de wet wordt geplaatst


Documenten