Nieuws uit de commissies dinsdag 30 maart 2021De Eerste Kamercommissies hebben op dinsdag 30 maart 2021 vergaderd over de voortgang in de behandeling van wetsvoorstellen en andere zaken. De belangrijkste besluiten staan hieronder. De volledige besluitenlijst staat in de zogenoemde korte aantekeningen van de betreffende commissies.

Grotere versie foto

Schriftelijke inbreng

Wet uitbreiding taakstrafverbod

Inbreng voor het voorlopig verslag wordt geleverd door de fracties van CDA (Rietkerk), GroenLinks (Veldhoen), D66 (Dittrich), PvdA (Recourt), PVV (Bezaan), SP (Janssen) en ChristenUnie (Bikker). Tevens besluit de commissie een deskundigenbijeenkomst over het wetsvoorstel te organiseren op dinsdag 11 mei 2021.

Kabinetsreactie Rli-briefadvies ‘Groen uit de crisis’

Brief van de minister van I nfrastructuur en Waterstaat met de kabinetsreactie op het briefadvies 'Groen uit de crisis'

Inbreng voor schriftelijk overleg met de minister van Infrastructuur en Waterstaat naar aanleiding van de kabinetsreactie op het briefadvies 'Groen uit de crisis' wordt geleverd door de fracties van GroenLinks (Kluit) en ChristenUnie (Verkerk).

Aanjagen woningbouw

Verslag van een schriftelijk overleg met de minister van B innenlandse Zaken en Koninkrijksr elaties over hoe het Rijksvastgoedbedrijf gebruikt kan worden bij het aanjagen van de woningbouw

Inbreng voor nader schriftelijk overleg met de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties naar aanleiding van het verslag (35133, K) wordt geleverd door de fractie van GroenLinks (Kluit).

COVID-19

Aankondiging Tijdelijke regeling subsidie evenementen COVID-19

Brief van de staatssecretaris van E conomische Zaken en Klimaat en de minister van O nderwijs, Cultuur en Wetenschap van 19 maart 2021

Inbreng voor schriftelijk overleg wordt geleverd door de leden Kluit (Groenlinks) en Crone (PvdA).

Overzicht toezeggingen, moties en ministeriële regelingen COVID-19-maatregelen

De commissies Volksgezondheid, Welzijn en Sport; Justitie en Veiligheid; Binnenlandse Zaken/Algemene Zaken, Koninkrijksrelaties, Infrastructuur, Waterstaat en Omgeving, Economische Zaken en Klimaat/Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, Onderwijs, Cultuur en Wetenschap; en Sociale Zaken en Werkgelegenheid besluiten naar aanleiding van de openstaande toezeggingen en niet-uitgevoerde moties in het kader van de bestrijding van het COVID-19-virus, een rappelbrief te sturen aan de verantwoordelijke bewindspersonen, waarbij onder meer speciaal aandacht zal worden gevraagd voor de uitvoering van de motie-Van Hattem c.s. en toezegging T03019.

De commissies stellen tevens voor op 25 mei 2021 onder voorbehoud een plenair debat over de verlenging van de Tijdelijke wet maatregelen COVID-19 te voeren met de verantwoordelijke bewindspersonen.

Incidentele suppletoire begroting Sociale Zaken en Werkgelegenheid 2021 inzake herijking Steun- en herstelpakket

De commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid brengt eindverslag uit teneinde het wetsvoorstel af te kunnen doen als hamerstuk.

Plenair

Planning behandeling wetsvoorstellen Justitie en Veiligheid

De plenaire behandeling van het wetsvoorstel Geweldsaanwending opsporingsambtenaren is op 30 maart 2021 tot nader order geschorst op verzoek van de minister van Justitie en Veiligheid, in verband met zijn wens om in quarantaine te gaan. De commissie Justitie en Veiligheid stelt voor om de verdere plenaire behandeling van het wetsvoorstel te laten plaatsvinden op 20 april 2021. Voorts stelt de commissie voor om de plenaire behandeling van het Initiatiefvoorstel-Kuiken, Van Toorenburg, Van Wijngaarden, Van der Graaf en Van der Staaij Wet bestuurlijk verbod ondermijnende organisaties en het wetsvoorstel Verruiming mogelijkheden tot het verbieden van rechtspersonen te verplaatsen naar een later moment.

Initiatiefvoorstel-Raemakers en Van Meenen Bevorderen keuzemogelijkheid tussen kindercentra die wel of niet kinderen toelaten die niet deelnemen aan het rijksvaccinatieprogramma

De commissies Sociale Zaken en Werkgelegenheid en Volksgezondheid, Welzijn en Sport besluiten terzake van het initiatiefvoorstel 35049 schriftelijk een vraag aan het College voor de Rechten van de Mens te stellen en stellen daartoe een commissiebrede brief vast, met uitzondering van de fracties PVV en FVD. Fracties zullen het antwoord desgewenst betrekken bij de voorbereiding op het debat. De commissies stellen voor het initiatiefvoorstel plenair te behandelen op 18 mei 2021.

Goedkeuring nieuw Eigenmiddelenbesluit van de Europese Unie

Het voorstel van het lid Van der Linden (Fractie Nanninga) om de Kamer het wetsvoorstel controversieel te laten verklaren vindt op commissieniveau geen (gewogen) meerderheid van de aanwezige fracties. De commissies Financiën en Europese Zaken brengen eindverslag uit en besluiten de bespreking van een datumvoorstel voor debat aan te houden tot 13 april 2021 en onderwijl navraag te doen wanneer het Duitse Constitutioneel Hof een uitspraak zal doen inzake het Eigenmiddelenbesluit van de Europese Unie.

Hamerstuk

Variawet hoger onderwijs

De commissie Onderwijs, Cultuur en Wetenschap brengt eindverslag uit en stelt voor het wetsvoorstel af te doen als hamerstuk.

Wet implementatie richtlijnen elektronische handel

De commissie Financiën brengt eindverslag uit en stelt voor het wetsvoorstel af te doen als hamerstuk.

Stoppen met het alcoholslotprogramma in het bestuursrecht

De commissie Infrastructuur, Waterstaat en Omgeving brengt eindverslag uit en stelt voor het wetsvoorstel af te doen als hamerstuk.

Divers

Adviesaanvraag Uitvoeringspraktijk wetgeving gegevensuitwisseling

Een voorbereidingsgroep uit de commissie Volksgezondheid, Welzijn en Sport, bestaande uit de leden Adriaansens (VVD), De Bruijn-Wezeman (VVD), Prins (CDA), Van der Voort (D66), Verkerk (ChristenUnie) en Baay-Timmerman (50PLUS) zal namens de commissie een voorzet doen voor de vraagstelling voor een adviesaanvraag aan de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving (RVS). Deze voorzet zal ter bespreking geagendeerd worden in de commissie.

Conferentie toekomst Europa en uitvoering Motie-Koole c.s.

De commissie Europese Zaken besluit naar aanleiding van de brief van de minister van Buitenlandse Zaken van 24 maart 2021 inzake de uitvoering van de motie-Koole c.s. in nader schriftelijk overleg te gaan. De leden Backer (D66) en Koole (PvdA) leveren een inbreng voor een conceptcommissiebrief.


Deel dit item:
Begin van een dialoog venster. Het bevat 1 afbeelding. Escape sluit dit venster.