35.925 IV

Begrotingsstaten Koninkrijksrelaties en BES-fonds 2022Dit wetsvoorstel bevat de begroting van uitgaven en ontvangsten voor het jaar 2022 van Koninkrijksrelaties en het BES-fonds.


Stand van zaken

De Tweede Kamer heeft het voorstel (EK, E) op 7 december 2021 aangenomen.

Voor: SP, GroenLinks, Volt, DENK, PvdA, Fractie Den Haan, D66, ChristenUnie, VVD, SGP, Lid Omtzigt, CDA, JA21, BBB, PVV en Groep Van Haga.

Tegen: PvdD, FVD en BIJ1.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 21 december 2021 als hamerstuk afgedaan. De fractie van de PvdD is daarbij aantekening verleend.

De Eerste Kamercommissie voor Koninkrijksrelaties bespreekt op 12 juli 2022 de brief van de staatssecretaris van BZK over besluitvorming Rijksministerraad op 24 juni 2022 over afbouw van de salariskortingen (EK 35.925 IV / 34.269, N).

De Eerste Kamercommissie voor Koninkrijksrelaties (KOREL) bespreekt op 21 juni 2022 het verslag van een schriftelijk overleg met de minister van BZK van 15 juni 2022 over (deels) openstaande toezeggingen (EK 35.925 VII / 35.925 IV, I).

De commissie betrekt de Hoofdlijnenbrief Koninkrijksrelaties van 7 maart 2022 (EK, K) bij het eventuele nader (schriftelijk) overleg naar aanleiding van het Interparlementair Koninkrijksoverleg (IPKO).

De commissie heeft bij brief van 28 maart 2022 gereageerd op de brief van de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 17 februari 2022 inzake besluitvorming Rijksministerraad 4 februari over afwijken en begrotingsnormen en afbouw salariskorting en verlenging Protocol Aruba-Nederland (EK 35.925 IV / 34.269, I).

De staatssecretaris heeft bij brief van 29 april 2022 meegedeeld dat de gestelde vragen met het oog op een zorgvuldige beantwoording niet binnen de gebruikelijke termijn kunnen worden beantwoord.

De commissie besprak op 22 maart 2022 in het kader van de motie-Rosenmöller over het geven van een hogere prioriteit aan Koninkrijksrelaties door een nieuw kabinet (EK 35.570, L) de brief van de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties inzake de Hoofdlijnenbrief Koninkrijksrelaties (EK 35.925 IV, K) en besloot de motie-Rosenmöller als niet-uitgevoerd te blijven beschouwen.

De commissie besluit over de behandelwijze van de hoofdlijnenbrief na het mondeling overleg met de staatssecretaris op 19 april 2022 naar aanleiding van het werkbezoek van leden van de commissie aan het Caribisch deel van het Koninkrijk.

De commissie heeft naar aanleiding van de brief van de staatssecretaris van BZK van 22 december 2021 over aangehouden besluitvorming Rijksministerraad 17 december 2021 (EK, H met bijlagen) op 8 februari 2022 een informeel, besloten (kennismakings)gesprek met de nieuw aangetreden staatssecretaris van BZK gevoerd.

Hierbij werd het verslag van een schriftelijk overleg met de staatssecretaris van BZK van 21 december 2021 over de gevolgen van het stopzetten van de subsidiëring van nutsvoorzieningen in Caribisch Nederland (EK, G) betrokken.

Werkbezoek aan Caribisch deel van het Koninkrijk

De commissie bracht van 25 februari tot en met 6 maart 2022 een werkbezoek aan het Caribisch deel van het Koninkrijk. Naar aanleiding van het werkbezoek voerde de commissie op 19 april 2022 een mondeling overleg met de staatssecretaris van BZK.


Kerngegevens

ingediend

21 september 2021

titel

Vaststelling van de begrotingsstaten van Koninkrijksrelaties (IV) en het BES-fonds (H) voor het jaar 2022

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

inwerkingtreding

Met ingang van 1 januari van het onderhavige begrotingsjaar. Indien het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst, wordt uitgegeven op of na deze datum van 1 januari, treedt zij in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van dat Staatsblad en werkt zij terug tot en met 1 januari.


Documenten

Bladeren:
[1-50] [51-100] [101-115] documenten
Bladeren:
[1-50] [51-100] [101-115] documenten