35.608, N

Gewijzigde motie-Kluit (GroenLinks) c.s. over gefaseerde inwerkingtreding van de wetIn deze motie wordt de regering verzocht om wanneer de wetswijziging niet uiterlijk op 19 december 2022 gepubliceerd wordt in het Staatsblad, het wetsvoorstel dan gefaseerd in werking te laten treden en het onderdeel waarin wordt geschrapt dat ten minste één lid in het dagelijks bestuur een vertegenwoordiger is met een geborgde zetel (artikel 40, eerste lid, van de Waterschapswet — artikel 1, onderdeel J, van het wetsvoorstel) per nieuwe bestuursperiode - die aanvangt na de verkiezingen van 15 maart 2023 - in werking te laten treden.Kerngegevens

nummer 35.608, N
ingediend 21 november 2022
gewijzigd 22 november 2022
behandelstatus gewijzigd
aangenomen
toelichting behandelstatus Deze motie is op 7 februari 2023 afgevoerd en was op 29 november 2022 na een stemming bij zitten en opstaan aangenomen. De Fractie-Otten, PVV, SGP, CDA, VVD, FVD en de Fractie-Frentrop stemden tegen.
indiener(s) S.M. Kluit (GroenLinks)
mede ondertekend door M.H.H. Baay-Timmerman (50PLUS)
M.C.T. Fiers (PvdA)
R.A. Janssen (SP)
C.P.M. Moonen (D66)
P. Nicolaï (PvdD)
H.J. Pijlman (D66)
afgevallen ondertekenaar(s) H.J.J. Talsma (ChristenUnie)
dossier(s) Initiatiefvoorstel-Bromet en Tjeerd de Groot over schrappen geborgde zetels voor bedrijven in waterschapsbesturen (35.608)
behandelende commissie(s) commissie voor Infrastructuur, Waterstaat en Omgeving (IWO)
uitvoeringsstatus afgevoerd


Uitvoering