CXLVII, C

Motie-De Blécourt-Wouterse (VVD) c.s. over ondersteuning en expertise binnen de griffie op het terrein van digitalisering en AIIn deze motie wordt de Voorzitter van de Eerste Kamer verzocht om te bewerkstelligen dat er op het terrein van digitalisering in het algemeen en artificiële intelligentie in het bijzonder, ondersteuning en expertise binnen de griffie is (conform de juridische ondersteuning) ten behoeve van alle commissies van de Eerste Kamer.Kerngegevens

nummer CXLVII, C
ingediend 21 maart 2023
behandelstatus aangenomen
toelichting behandelstatus Op 28 maart 2023 na stemming bij zitten en opstaan aangenomen. De PVV-fractie stemde tegen. De fractie van 50PLUS was niet aanwezig bij de stemming.
indiener(s) M.A. de Blécourt-Wouterse (VVD)
mede ondertekend door B.O. Dittrich (D66)
A.M.V. Gerkens (SP)
H. Otten (Otten)
G. Prins (CDA)
M.J. Verkerk (ChristenUnie)
dossier(s) Grip op algoritmische besluitvorming bij de overheid (CXLVII)
behandelende commissie(s) commissie voor Digitalisering (DIGI)
uitvoeringsstatus niet uitgevoerd

Bijzonderheden

De Voorzitter van de Eerste Kamer de Staten-Generaal heeft de Kamer bij brief van 24 mei 2023 geïnformeerd over de uitwerking van diverse moties met betrekking tot het functioneren van de Kamer naar aanleiding van de POC, de werkgroep zelfevaluatie toeslagenaffaire, het AI-debat en het debat over de Staat van de Rechtsstaat (EK CXLVIII / CXLVII, F).Uitvoering