Stemming Wet herinvoering basisbeurs hoger onderwijsVerslag van de vergadering van 6 juni 2023 (2022/2023 nr. 36)

Aanvang: 12.20 uur

Status: gecorrigeerd


Stemming Wet herinvoering basisbeurs hoger onderwijs

Aan de orde is de stemming in verband met het wetsvoorstel Wijziging van onder meer de Wet studiefinanciering 2000 in verband met de herinvoering van de basisbeurs in het hoger onderwijs, de verstrekking van een tegemoetkoming aan studenten die onder het studievoorschotstelsel hebben gestudeerd en de verruiming van de 1-februariregeling voor ho-studenten die zijn doorgestroomd vanuit het mbo (Wet herinvoering basisbeurs hoger onderwijs) (36229).

(Zie vergadering van 30 mei 2023.)


Bekijk de video van deze spreekbeurt

De voorzitter:

Aan de orde zijn de stemmingen. Ik heet de minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs, die namens de regering bij de stemmingen aanwezig is, van harte welkom in de Eerste Kamer.

Hebben alle leden de presentielijst getekend? Dat is het geval.

Allereerst de stemming over het wetsvoorstel 36229, Wijziging van onder meer de Wet studiefinanciering 2000 in verband met de herinvoering van de basisbeurs in het hoger onderwijs, de verstrekking van een tegemoetkoming aan studenten die onder het studievoorschotstelsel hebben gestudeerd en de verruiming van de 1-februariregeling voor ho-studenten die zijn doorgestroomd vanuit het mbo, kortweg de Wet herinvoering basisbeurs hoger onderwijs.

Wenst een van de leden een stemverklaring af te leggen? Dat is niet het geval, ware het niet dat mevrouw Fiers daar toch de ambitie voor heeft. Mevrouw Fiers.


Bekijk de video van deze spreekbeurt

Mevrouw Fiers i (PvdA):

Ik was nog zo aan het zwaaien, voorzitter! De fracties van GroenLinks en de Partij van de Arbeid stemmen vandaag voor de herinvoering van de basisbeurs.

Voorzitter. Mag ik meteen ook de moties doen? Ik zie u knikken. Onze fracties stemmen voor de motie van de SP om de kansengelijkheid van jongeren in het mbo te vergroten. We zien dit als een steun in de rug voor de minister.

We steunen de motie van de Partij voor de Dieren om meer ruimte te geven aan maatwerkoplossingen voor studenten met een chronische ziekte of functiebeperking, vanwege de bijzondere situatie van deze studenten. Onze fracties zijn voor een ruimhartige compensatie van de pechgeneratiestudenten. Dat komt tot uitdrukking in de tegenbegroting die onze beide partijen in de Tweede Kamer hebben voorgelegd. In het voorliggend wetsvoorstel wordt anders dan in ons voorstel gekozen voor een bescheiden tegemoetkoming. De Tweede Kamer heeft hier echter na rijp beraad voor gekozen en wij vinden het niet passend om hier in de Eerste Kamer een andere koers per motie te regelen. We wachten op de uitkomsten die de minister heeft toegezegd naar aanleiding van de monitoring en wij zullen daarom tegen de motie — ja, daar kom ik, voorzitter — 36222 letter F van de Partij voor de Dieren stemmen.

De voorzitter:

Dank u wel, mevrouw Fiers.

Wenst een van de andere leden nog een stemverklaring af te leggen? Dat is niet het geval.

We stemmen bij zitten en opstaan.

In stemming komt het wetsvoorstel.

De voorzitter:

Ik constateer dat dit wetsvoorstel met algemene stemmen is aangenomen.