36.229

Wet herinvoering basisbeurs hoger onderwijsDit wetsvoorstel wijzigt onder meer de Wet studiefinanciering 2000 in verband met de herinvoering van de basisbeurs in het studiefinancieringsstelsel. Voor de studenten met ouders die een middeninkomen verdienen wordt de aanvullende beurs uitgebreid. Hierdoor zullen meer studenten aanspraak kunnen maken op een aanvullende beurs. Voor de generatie die tijdens het leenstelsel heeft gestudeerd wordt een financiële tegemoetkoming beschikbaar gesteld. Tevens wordt de bijverdiengrens in het mbo afgeschaft en worden de terugbetalingsvoorwaarden in het mbo gelijkgetrokken met de voorwaarden zoals deze al gelden voor studenten in het hoger onderwijs. Ook voorziet dit wetsvoorstel in een verruiming van de zogenoemde 1-februariregeling, voor een specifieke groep studenten, om zo een mogelijke belemmering voor doorstromers uit het mbo naar het hbo weg te nemen.

Het hoofddoel van het studiefinancieringsstelsel is het waarborgen van de financiële toegankelijkheid van het tertiair onderwijs en er zo zorg voor te dragen dat er geen onoverkomelijke financiële belemmeringen zijn om te gaan studeren. De verantwoordelijkheid voor deze financiële toegankelijkheid wordt echter niet alleen door de overheid gedragen, maar ook door de student zelf en diens ouders. De combinatie hiervan dient ervoor te zorgen dat de student in staat wordt gesteld om een studie te kunnen volgen en afronden.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Het voorstel (EK, B) is op 21 februari 2023 met algemene stemmen aangenomen door de Tweede Kamer.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 6 juni 2023 na stemming bij zitten en opstaan met algemene stemmen aangenomen.

Tijdens de plenaire behandeling op 30 mei 2023 zijn vijf moties ingediend. De stemmingen over de moties vonden plaats op 6 juni 2023.


Kerngegevens

ingediend

21 oktober 2022

titel

Wijziging van onder meer de Wet studiefinanciering 2000 in verband met de herinvoering van de basisbeurs in het hoger onderwijs, de verstrekking van een tegemoetkoming aan studenten die onder het studievoorschotstelsel hebben gestudeerd en de verruiming van de 1-februariregeling voor ho-studenten die zijn doorgestroomd vanuit het mbo (Wet herinvoering basisbeurs hoger onderwijs)

schriftelijke voorbereiding

inbreng geleverd door

ondertekening

inwerkingtreding

Op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld


Documenten

71
Bladeren:
[1-50] [51-71] documenten
Bladeren:
[1-50] [51-71] documenten