36.385

Vereenvoudiging van het verkrijgen van dubbele kinderbijslag bij intensieve zorgbehoefteOuders van kinderen met een ernstige ziekte of aandoening kunnen recht hebben op het dubbele bedrag van de kinderbijslag: de dubbele kinderbijslag intensieve zorg (DKIZ). Het doel van dit wetsvoorstel is het verminderen van de complexiteit van deze regeling voor ouders van kinderen met een indicatie op grond van de Wet langdurige zorg (Wlz) en het bestrijden van niet-gebruik.

Ten eerste wordt de regeling vereenvoudigd door mogelijk te maken dat het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) uit eigen beweging een signaal stuurt naar de Sociale Verzekeringsbank (SVB) wanneer een nieuwe Wlz-indicatie is vastgesteld, waarna de SVB de dubbele kinderbijslag zonder aanvraag van ouders kan toekennen. Daarnaast wordt het mogelijk gemaakt dat het CIZ ouders van kinderen met een Wlz-indicatie gericht informeert over het recht op dubbele kinderbijslag. Ten tweede regelt dit voorstel dat dubbele kinderbijslag met terugwerkende kracht toegekend kan worden (tot 6 maanden). Om dit te regelen wijzigt dit voorstel de Wet langdurige zorg (Wlz) en de Algemene Kinderbijslagwet (AKW).

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

De Tweede Kamer heeft het voorstel (TK, 2) op 15 februari 2024 als hamerstuk afgedaan.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 12 maart 2024 als hamerstuk afgedaan.


Kerngegevens

ingediend

27 juni 2023

titel

Wijziging van de Wet langdurige zorg en de Algemene Kinderbijslagwet in verband met de invoering van ambtshalve toekenning en toekenning met terugwerkende kracht van dubbele kinderbijslag bij intensieve zorg

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

inwerkingtreding

Op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld


Documenten

11