JBZ-Raad (32.317); brief inzake Verslag JBZ Raad 8 en 9 juni 2017 (EK, HS). .

21 juni 2017
hoort bij ... E170011 - Voorstel voor een verordening betreffende de instelling, werking en gebruik van het Schengeninformatiesysteem (SIS) op het gebied van de politiële en justitiële samenwerking in strafzaken
E170010 - Voorstel voor een verordening betreffende de instelling, werking en het gebruik van het Schengeninformatiesysteem (SIS) op het gebied van grenscontroles
E170009 - Voorstel voor verordening over het gebruik van het Schengeninformatiesysteem voor de terugkeer van illegaal verblijvende onderdanen van derde landen
E160053 - Voorstel voor een verordening tot instelling van een Europees systeem voor reisinformatie en -autorisatie (ETIAS)
E160028 - Voorstel voor een richtlijn tot vaststelling van normen voor de opvang van verzoekers om internationale bescherming (herziening Opvangrichtlijn)
E160027 - Voorstel voor een verordening inzake uniforme beschermingsnormen en rechten voor vluchtelingen en personen die vallen onder subsidiaire bescherming (Kwalificatieverordening)
E160026 - Voorstel voor een verordening tot vaststelling van een uniforme procedure in de Unie en tot intrekking van Richtlijn 2013/32/EU (Procedureverordening)
E160025 - Voorstel voor een verordening tot oprichting van een EU-hervestigingskader en tot wijziging van Verordening (EU) nr. 516/2014 van het Europees Parlement en de Raad
E160024 - Voorstel voor een verordening betreffende de bevoegdheid, de erkenning en tenuitvoerlegging van beslissingen in huwelijkszaken, inzake de ouderlijke verantwoordelijkheden en inzake internationale kinderontvoering
E160015 - Voorstel voor een verordening betreffende de instelling van Eurodac (herschikking)
E160014 - Voorstel voor een verordening betreffende het asielagentschap van de Europese Unie
E160013 - Voorstel voor een verordening tot wijziging van de Dublin III-verordening
E150042 - Voorstel voor een richtlijn betreffende bepaalde aspecten van overeenkomsten voor de levering van digitale inhoud
E150010 - Commissiemededeling: Een Europese migratieagenda
E130041 - Voorstel voor een verordening tot instelling van het Europees Openbaar Ministerie
afkomstig van ... Ministerie van Veiligheid en Justitie