28.841

Schrappen openbaarheid aanbeveling voor burgemeester en commissaris van de Koning en het burgemeestersreferendumDit wetsvoorstel schrapt in de Gemeentewet en de Provinciewet de openbaarheid van de aanbeveling van de gemeenteraad en de staten met betrekking tot de benoeming van de burgemeester en de commissaris van de Koning. Tevens wordt het (facultatief) burgemeestersreferendum afgeschaft.

Uit de evaluatie blijkt dat, door mogelijke negatieve effecten in de huidige werkkring en bij toekomstige sollicitaties, de openbaarheid van de aanbeveling leidt tot het afzien van sollicitaties door goede kandidaten voor het burgemeestersambt. Het burgemeestersreferendum wordt afgeschaft omdat in de huidige procedure de burgemeester geen bevoegdheden heeft om zich op grond van een beleidsprogramma of een visie te profileren.

Deze verbetering van de huidige benoemingsprocedure staat los van de ontwikkelingen rond de invoering van de gekozen burgemeester. Naar aanleiding van de plenaire behandeling in de Eerste Kamer van wetsvoorstel 25.444 is tevens het wetsvoorstel Enkelvoudige benoeming van de burgemeester of commissaris van de Koning (28.177) ingediend.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Ingetrokken
Tweede Kamer
Schriftelijke voorbereiding
Plenair
Afkondiging

Beide wetsvoorstellen (28.841 en 28.177) zijn per brief van 8 september 2003PDF-document door de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties ingetrokken in verband met het nieuw ingediende wetsvoorstel Aanpassing procedure benoeming commissaris van de Koning en de burgemeester (29.012).


Kerngegevens

ingediend

4 april 2003

titel

Wijziging van de Provinciewet en de Gemeentewet in verband met een aanpassing van de procedure tot benoeming van de commissaris van de Koning en de Burgemeester op het punt van de openbaarheid van de aanbeveling en het burgemeestersreferendum

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

inwerkingtreding

Met ingang van de eerste dag van de derde kalendermaand na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin de wet wordt geplaatst


Documenten

  • 24 april 2003
    stemming (met algemene stemmen aangenomen)
  • 22 april 2003
    behandeling