28.777

Introductie nieuwe procedure aanvraag huursubsidieDit voorstel wijzigt de Huursubsidiewet en enkele andere wetten. Met dit voorstel wordt de modernisering van de uitvoering van de huursubsidie afgerond.

Deze modernisering is gebaseerd op het programma "Eos" en werd eerder in twee fases door de wetsvoorstellen Vervallen vervolgaanvraagformulier voor bepaalde huurders (27.230) en Introductie van het beperkt huursubsidiebericht voor bepaalde huurders (27.752) inganggezet.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Het voorstel is op 26 juni 2003 met algemene stemmen aangenomen door de Tweede Kamer.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 20 januari 2004 zonder stemming aangenomen. Tijdens de behandeling is de Motie-Pastoor (CDA) c.s. inzake de verbetering van de dienstverlening aan huurders in gemeenten (EK 28.777, F) ingediend. Deze motie is op 27 januari 2004 ingetrokken naar aanleiding van de brief die de minister van VROM op 26 januari 2004 aan de Kamer heeft gestuurd (EK 28.777, G).


Kerngegevens

ingediend

4 februari 2003

titel

Wijziging van de Huursubsidiewet en enkele andere wetten (introductie van een nieuwe procedure voor huurders die een aanvraag om toekenning van huursubsidie indienen)

schriftelijke voorbereiding

inbreng geleverd door

ondertekening

  • minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer

inwerkingtreding

Deze wet treedt in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip. In het besluit kan worden bepaald dat de verschillende artikelen of onderdelen daarvan terugwerken tot en met een in dat besluit te bepalen tijdstip, dat voor die artikelen of onderdelen verschillend kan worden vastgesteld. In dat besluit wordt zonodig toepassing gegeven aan artikel 16 van de Tijdelijke referendumwet.


Documenten