29.200 V

Begrotingsstaat Buitenlandse Zaken 2004Dit wetsvoorstel bevat de begroting van uitgaven en ontvangsten voor het jaar 2004 van het ministerie van Buitenlandse Zaken.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Het voorstel is op 18 december 2003 met algemene stemmen aangenomen door de Tweede Kamer. De administratieve afhandeling als hamerstuk door de Eerste Kamer vond plaats op 27 april 2004.

Het beleidsdebat vond plaats op 25 mei 2004, onder meer aan de hand van de beleidsnotities "Ontwikkelingssamenwerkingsbeleid voor de komende jaren" (29.234)PDF-document en de "Afrika-notitie" (29.237)PDF-document. Tijdens dit debat zijn de Motie-Meulenbelt (SP) c.s. inzake noodhulp aan de UNRWA, de vluchtelingenorganisatie voor de Palestijnse gebieden (EK 29.200 V, C), Motie-Rabbinge (PvdA) c.s. inzake de bevordering van de agrarische productie en voedselzekerheid (EK 29.200 V, D) en de Motie-Van Gennip (CDA) c.s. inzake het vasthouden aan het beleid over Afrika (EK 29.200 V, E) ingediend. De motie-Rabbinge (PvdA) c.s. en de Motie-Van Gennip (CDA) c.s. zijn na stemming bij zitten en opstaan op 8 juni 2004 met algemene stemmen aangenomen. De motie-Meulenbelt (SP) c.s. is op 2 november 2004 ingetrokken.

De wet is opgenomen in Staatsblad 366 van 27 juni 2004.

De Eerste Kamer heeft op 24 juni 2004 een brief ontvangen van de Minister voor Ontwikkelingssamenwerking over de vraag van de heer Schuyer, gesteld tijdens het beleidsdebat Buitenlandse Zaken van 8 juni jl. over de motie-Meulenbelt (EK 29.200 V, F).

Het onderdeel NAVO werd betrokken bij de begrotingsbehandeling van Defensie. Deze behandeling vond plaats op 3 februari 2004.


Kerngegevens

ingediend

16 september 2003

titel

Vaststelling van de begrotingsstaat van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 2004

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

  • minister voor Ontwikkelingssamenwerking

inwerkingtreding

Met ingang van 1 januari van het jaar waarop de vaststelling van de begroting betrekking heeft. Indien het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst, wordt uitgegeven op of na deze datum van 1 januari, treedt zij in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van dat Staatsblad en werkt zij terug tot en met 1 januari.


Documenten