29.200 VIII

Begrotingsstaat Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 2004Dit wetsvoorstel bevat de begroting van uitgaven en ontvangsten voor het jaar 2004 van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Het voorstel is op 2 december 2003 aangenomen door de Tweede Kamer. De Eerste Kamer heeft het voorstel op 16 maart 2004 zonder stemming aangenomen.

De wet is opgenomen in Staatsblad 144 van 15 april 2004.

De Eerste Kamercommissie voor Onderwijs hield op 23 maart 2004 een studiebijeenkomst onder auspiciën van de Onderwijsraad ter voorbereiding van de plenaire behandeling van het onderdeel Onderwijs.

De plenaire behandeling van het onderdeel Hoger Onderwijs en Wetenschap met als thema's het wetenschapsbeleid de kenniseconomie en ict vond plaats op 27 januari 2004.

De plenaire behandeling van het onderdeel Cultuur met als thema cultuur en economie vond plaats op 16 maart 2004.

Een beleidsdebat met als thema's vmbo en sociale cohesie en burgerschap vond plaats op 11 mei 2004.

De Eerste Kamercommissie voor Cultuur heeft op 9 juni 2004 een brief ontvangen van de staatssecretaris voor Cultuur over de door de heer Van Raak (SP) op 16 maart 2004 gestelde vragen over de besluitvorming tot invoering van een markt voor opgravingen (EK 29.200 VIII, C). De commissie voor Cultuur heeft op 21 september 2004 het verslag van een schriftelijk overleg uitgebracht met betrekking tot enige aanvullende vragen aan de staatssecretaris van Cultuur over de invoering van de archeologiemarkt en over het functioneren van deze markt.


Kerngegevens

ingediend

16 september 2003

titel

Vaststelling van de begrotingsstaat van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2004

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

inwerkingtreding

Met ingang van 1 januari van het onderhavige begrotingsjaar. Indien het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst, wordt uitgegeven op of na deze datum van 1 januari, treedt zij in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van dat Staatsblad, en werkt zij terug tot en met 1 januari


Documenten

22