29.529

Wet financiering sociale verzekeringenDit wetsvoorstel heeft twee doelstellingen. In de eerste plaats wordt de heffing en inning van de premies werknemersverzekeringen samengevoegd met de heffing en inning van loonbelasting en premie voor de volksverzekeringen. Dit betekent dat werkgevers voortaan bij één loket terecht kunnen om één gecombineerde aangifte te doen voor loonbelasting, premies voor de volksverzekeringen én premies voor de werknemersverzekeringen. De premieheffings- en inningstaak van het het UWV wordt daarmee overgeheveld naar de Belastingdienst.

In de tweede plaats wordt een centrale gegevensregistratie ingericht bij het UWV: de polisadministratie. Deze administratie wordt in belangrijke mate gevuld met gegevens die van de Belastingdienst binnenkomen op de gecombineerde aangifte. UWV registreert deze gegevens in de polisadministratie en gebruikt ze voor het vaststellen van uitkeringen op grond van de WW, de Ziektewet en de WAO. Ook andere instanties gebruiken deze gegevens, zoals gemeenten, de Sociale Verzekeringsbank en ziekenfondsen. Beide maatregelen leiden tot verlichting van de administratieve lasten voor werkgevers. Daarnaast leidt de samenvoeging van de heffings- en inningprocessen tot een verlaging van de uitvoeringskosten.

De invoering wordt geregeld middels de Invoeringswet Wet financiering sociale verzekeringen (29.531).

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Het voorstel is op 1 juli 2004 met algemene stemmen aangenomen door de Tweede Kamer. De Eerste Kamer heeft het voorstel op 14 december 2004 zonder stemming aangenomen.

De wet is opgenomen in Staatsblad 36 van 3 februari 2005.

De inwerkingtreding is opgenomen in Staatsblad 717 van 28 december 2005.


Kerngegevens

ingediend

22 april 2004

titel

Regels betreffende de financiering van de sociale verzekeringen (Wet financiering sociale verzekeringen)

schriftelijke voorbereiding

inbreng geleverd door

ondertekening

inwerkingtreding

Op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld


Documenten