29.531

Invoeringswet Wet financiering sociale verzekeringenDit wetsvoorstel regelt de invoering van de Wet financiering sociale verzekeringen (29.529). Tevens wordt het overgangsrecht geregeld en de bevoegdheden in verband met de invoering.

Het betreft wijzigingen in betrokken wetgeving van de ministeries van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, van Financiën en van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Verder bevat het wetsvoorstel technische aanpassingen van overige wetgeving van deze ministeries en wetgeving van enkele andere departementen en de intrekking van een wet.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Het voorstel is op 1 juli 2004 met algemene stemmen aangenomen door de Tweede Kamer. De Eerste Kamer heeft het voorstel op 14 december 2004 zonder stemming aangenomen.

De wet is opgenomen in Staatsblad 37 van 3 februari 2005.

De inwerkingtreding is opgenomen in Staatsblad 717 van 28 december 2005.


Kerngegevens

ingediend

22 april 2004

titel

Invoering van de Wet financiering sociale verzekeringen (Invoeringswet Wet financiering sociale verzekeringen)

schriftelijke voorbereiding

inbreng geleverd door

ondertekening

inwerkingtreding

Op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld


Hoofdlijnen

Het wetsvoorstel betreft:

  • Wijziging van de betrokken wetgeving van SZW (de materiewetten - zowel de volksverzekeringen als de werknemersverzekeringen, hoofdstuk 3 van de Wet financiering sociale verzekeringen, de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen (Wet SUWI));
  • Wijziging van de betrokken wetgeving van Financiën (de Algemene wet inzake rijksbelastingen (AWR), de Wet op de loonbelasting 1964 (Wet LB 1964), de Invorderingswet 1990 (IW));
  • Wijziging van de betrokken wetgeving van VWS (de Ziekenfondswet (Zfw) en de Algemene wet bijzondere ziektekosten (AWBZ));
  • Technische aanpassing van de overige wetgeving van SZW, Financiën en VWS en van wetgeving van enkele andere departementen;
  • Intrekking van de Wet financiering volksverzekeringen en de Wet premieregime bij marginale arbeid;
  • Overgangsrecht;
  • Bevoegdheden in verband met de invoering.


Documenten