28.114

Tweede Structuurschema Militaire Terreinen (SMT-2)Deze Planologische Kernbeslissing (PKB) bevat de hoofdlijnen van het rijksbeleid voor militaire terreinen en complexen. Doelstelling van het SMT-2 is het scheppen van de noodzakelijke ruimtelijke voorwaarden voor de gereedstelling en instandhouding van de krijgsmacht.

De PKB schetst de behoefte aan huisvesting, opleiding en oefening van de krijgsmacht. Defensie wil met het oog op beheerskosten en doelmatig ruimtegebruik niet meer oefenterreinen aanhouden dan nodig is.


Stand van zaken

De Tweede Kamer heeft de PKB op 21 december 2004 goedgekeurd. De fractie van GroenLinks is daarbij aantekening verleend. Deze PKB is betrokken bij de plenaire behandeling van de Defensiebegroting op 10 mei 2005.

De Eerste Kamer heeft de PKB stilzwijgend goedgekeurd.


Kerngegevens

ingediend

22 november 2001

titel

Planologische Kernbeslissing Tweede Structuurschema Militaire Terreinen (SMT-2)

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

  • minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer
  • minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Documenten

6