29.800 X

Begrotingsstaat Defensie 2005Dit wetsvoorstel bevat de begroting van uitgaven en ontvangsten voor het jaar 2005 van het Ministerie van Defensie.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Het voorstel is op 16 december 2004 aangenomen door de Tweede Kamer. De fractie van de SP stemde tegen. De Eerste Kamer heeft het voorstel op 26 april 2005 als hamerstuk afgedaan.

De wet is opgenomen in Staatsblad 323 van 30 juni 2005.

Tijdens het beleidsdebat op 10 mei 2005, inclusief het onderdeel NAVO van de begroting van Buitenlandse Zaken, kwamen de volgende onderwerpen aan de orde: de uitzendingen van militairen, het personeelsbeleid en de NAVO.

De minister van Defensie heeft op 25 november 2005 een brief aan de Kamer gestuurd met de vervolgnotitie over de juridische aspecten van vredesoperaties (EK 30.300 X, A).

Bij dit wetsvoorstel werd de pkb inzake het Tweede Structuurschema Militaire Terreinen (SMT-2) (28.114) betrokken.


Kerngegevens

ingediend

21 september 2004

titel

Vaststelling van de begrotingsstaat van het Ministerie van Defensie (X) voor het jaar 2005

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

inwerkingtreding

Met ingang van 1 januari van het jaar waarop de vaststelling van de begroting betrekking heeft. Indien het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst, wordt uitgegeven op of na deze datum van 1 januari, treedt zij in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van dat Staatsblad en werkt zij terug tot en met 1 januari.


Documenten