29.734

Opheffing rol van gemeenten en provincies bij rijkssubsidiëring van monumentenDit wetsvoorstel wijzigt artikel 34 van de Monumentenwet 1988 waardoor provincies en gemeenten geen rol meer spelen bij de subsidieverlening in het kader van de monumentenzorg. Daarnaast worden de begrippen "herstel" en "instandhouding" vervangen door het begrip "instandhouding" en komt de voorhangbepaling te vervallen.

Met dit voorstel wordt binnen het instandhoudingsbeleid een verschuiving gemaakt van restauratie naar planmatig onderhoud, eenvoudiger regelgeving, kortere procedures en een waarborg voor de kwaliteit van de monumentenzorg.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Het voorstel is op 24 mei 2005 met algemene stemmen aangenomen door de Tweede Kamer. De Eerste Kamer heeft het voorstel op 19 december 2005 zonder stemming aangenomen.

De wet is opgenomen in Staatsblad 30 van 31 januari 2006.


Kerngegevens

ingediend

6 september 2004

titel

Wijziging van de Monumentenwet 1988 inzake de rol van het provinciaal bestuur en het gemeentebestuur bij de rijkssubsidiëring van beschermde monumenten alsmede het wijzigen van de voorhangbepaling van artikel 34

schriftelijke voorbereiding

inbreng geleverd door

ondertekening

inwerkingtreding

Met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin de wet wordt geplaatst


Documenten

17