30.300 VI

Begrotingsstaat Justitie 2006Dit wetsvoorstel bevat de begroting van uitgaven en ontvangsten voor het jaar 2006 van het ministerie van Justitie.


Stand van zaken

Het voorstel is op 15 december 2005 met algemene stemmen aangenomen door de Tweede Kamer.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 31 januari 2006 als hamerstuk afgedaan.

Het beleidsdebat over de thema's veiligheid versus fundamentele rechten (inclusief bestrijding terrorisme) en bruikbare rechtsorde (regeldruk, handhaving, vertrouwen in de rechtspraak en de internationale rechtsorde) vond plaats op 13 juni 2006.

De Eerste Kamercommissie voor Justitie heeft op 11 oktober 2006 het verslag van een schriftelijk overleg met de minister van Justitie inzake de uitbreiding van het werkgebied van het Hof te Leeuwarden uitgebracht. De commissie heeft op 30 januari 2007 besloten de bespreking van de correspondentie van de commissie met de minister van Justitie over de ressortindeling aan te houden tot na de ontvangst van het rapport "Rechtspraak is kwaliteit" van de Commissie Deetman en de kabinetsreactie daarop. Dit onderwerp is aan de orde geweest tijdens het debat over de Evaluatiewet modernisering rechterlijke organisatie (32.031) op 10 mei 2011.


Kerngegevens

ingediend

20 september 2005

titel

Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Justitie (VI) voor het jaar 2006

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

  • minister van Justitie
  • minister voor Vreemdelingenzaken en Integratie

inwerkingtreding

Met ingang van 1 januari van het jaar waarop de vaststelling van de begroting betrekking heeft. Indien het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst, wordt uitgegeven op of na deze datum van 1 januari, treedt zij in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van dat Staatsblad en werkt zij terug tot en met 1 januari.


Documenten