30.300 VIII

Begrotingsstaat Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 2006Dit wetsvoorstel bevat de begroting van uitgaven en ontvangsten voor het jaar 2006 van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Het voorstel is op 15 december 2005 met algemene stemmen aangenomen door de Tweede Kamer. De Eerste Kamer heeft het voorstel op 28 maart 2006 zonder stemming aangenomen.

De wet is opgenomen in Staatsblad 197 van 25 april 2006.

Het beleidsdebat in het kader van het onderdeel Cultuur vond plaats op 14 februari 2006. De volgende onderwerpen kwamen aan de orde: archieven, nieuwe cultuurnotasystematiek, museumbeleid, ontwikkelingen nieuwe media versus het omroepbeleid, culturele identiteit en integratie, cultuur en commercie, en cultuur en jeugd.

Het centrale thema van een debat over het onderdeel onderwijs was "Kwaliteit van het onderwijs". Dit debat vond plaats op 14 maart 2006. Deelonderwerpen die aan de orde kwamen waren:

  • hoe is de verantwoordelijkheidsverdeling (wie is verantwoordelijk voor wat), transparantie, aanspreekbaarheid
  • rol en taken gemeenten-schoolbesturen-ouders
  • rol, rolopvatting en taken inspectie
  • relatie wetgeving en kwaliteit van het onderwijs

Op 28 maart 2006 vond een openbare thematische begrotingsbehandeling plaats met als onderwerp 'excelleren in onderwijs en onderzoek'. Daarbij kwamen aan de orde: selectie aan de poort, meten en beoordelen studieresultaten, accreditatie en kwaliteit onderzoekers en randvoorwaarden daartoe. Ter voorbereiding vond op 7 februari 2006 een gesprek met deskundigen plaats.

De Eerste Kamercommissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschapsbeleid heeft op 30 januari 2009 een brief van de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap ontvangen ter aanbieding van de voorgangsrapportage "Het Hoogste Goed". (EK 31.288, A met bijlage).


Kerngegevens

ingediend

20 september 2005

titel

Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2006

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

inwerkingtreding

Met ingang van 1 januari van het onderhavige begrotingsjaar. Indien het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst, wordt uitgegeven op of na deze datum van 1 januari, treedt zij in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van dat Staatsblad, en werkt zij terug tot en met 1 januari


Documenten

35