30.800 VIII

Begrotingsstaat Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 2007Dit wetsvoorstel bevat de begroting van uitgaven en ontvangsten voor het jaar 2007 van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Schriftelijke voorbereiding
Eerste Kamer
Afkondiging
Staatsblad(en)

Het voorstel is op 31 oktober 2006 met algemene stemmen aangenomen door de Tweede Kamer. De Eerste Kamer heeft het voorstel op 4 december 2006 als hamerstuk afgedaan.

De wet is opgenomen in Staatsblad 14 van 16 januari 2007.

Op 14 november 2006 heeft de Eerste Kamercommissie voor Onderwijs aan de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap vragen gesteld inzake de positie van de Friese Taal in het onderwijs. De minister heeft daarop bij brieven van 22 november 2006 en 18 januari 2007 geantwoord. De brieven zijn opgenomen in het verslag van een schriftelijk overleg dat de commissie op 23 januari 2007 heeft uitgebracht.


Kerngegevens

ingediend

19 september 2006

titel

Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2007

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

inwerkingtreding

Met ingang van 1 januari van het onderhavige begrotingsjaar. Indien het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst, wordt uitgegeven op of na deze datum van 1 januari, treedt zij in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van dat Staatsblad, en werkt zij terug tot en met 1 januari


Documenten

18