Dit wetsvoorstel wijzigt diverse wetten op het terrein van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en andere departementen die relatie hebben met de onlangs inwerking getreden VWS-wetsvoorstellen: de Wet toelating zorginstellingen (WTZi), de Zorgverzekeringswet, de Wet op de zorgtoeslag en de Invoerings- en aanpassingswet Zorgverzekeringswet en enkele SZW-wetsvoorstellen waaronder de Wet financiering sociale verzekeringen (Wfsv) en de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA).

Met dit voorstel worden voornamelijk technische foutjes, die zijn ontstaan door de grote hoeveelheid wijzigingen, hersteld.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Het voorstel is op 31 oktober 2006 met algemene stemmen aangenomen door de Tweede Kamer.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 28 november 2006 als hamerstuk afgedaan.


Kerngegevens

ingediend

9 oktober 2006

titel

Wijziging van diverse wetten op of in verband met het terrein van VWS, ten einde wetstechnische gebreken te herstellen en andere wijzigingen van ondergeschikte aard aan te brengen (Reparatiewet VWS 2006)

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

inwerkingtreding

 • 1. 
  De artikelen van deze wet, met uitzondering van artikel XXIV, dat in werking treedt met ingang van 1 januari 2009, treden in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip, dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld.
 • 2. 
  De artikelen I, II, IV, VI, onderdelen A tot en met E en G, XX, onderdelen C, D, E, en F, XXVI, onderdelen D, J en O, en XXVII werken terug tot en met 1 januari 2006.
 • 3. 
  Artikel XXV werkt terug tot het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet van 23 juni 2006 tot wijziging van de Wet op de orgaandonatie (evaluatie) (Stb. 311).
 • 4. 
  Indien deze wet niet eerder in werking treedt dan 1 januari 2007, werkt Artikel XXVIII terug tot dit tijdstip.

Documenten