31.487 (R1862)

Wijziging Wetboek militair strafrecht inzake opnemen strafuitsluitingsgrond rechtmatig geweldgebruik militairenMet dit wetsvoorstel wordt artikel 38 van het Wetboek van Militair Strafrecht (WMSr) gewijzigd in verband met het opnemen van een specifieke wettelijke bepaling tot vrijwaring van straf voor rechtmatig geweldgebruik door militairen.

Verder vindt er een technische aanpassing plaats van het begrip 'oorlog' in het WMSr in lijn met de terminologie zoals die reeds wordt gebruikt in de Wet internationale misdrijven (Wim) en het Wetboek van Strafrecht. Aanvankelijk maakte deze technische wijziging onderdeel uit van een voorstel voor een in voorbereiding zijnde rijksbrede reparatiewet. Vanwege het verband met het begrip 'tijd van oorlog' in artikel 38 WMSr is er voor gekozen de wijziging in dit wetsvoorstel op te nemen. 'Tijd van oorlog' in de zin van artikel 38 WSr gaat thans zien op alle situaties waarop het internationaal humanitair recht betrekking heeft. Hoewel de aanbeveling van de commissie-BorghoutsPDF-document zich primair richt op de internationale inzet van Nederlandse militairen, heeft het onderhavige voorstel een algemene strekking.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Het voorstel (EK 31.487 (R1862), A) is op 29 september 2009 met algemene stemmen aangenomen door de Tweede Kamer. De Eerste Kamer heeft het voorstel op 12 oktober 2010 zonder stemming aangenomen.

De wet is opgenomen in Staatsblad 745 van 5 november 2010.


Kerngegevens

ingediend

2 juni 2008

titel

Wijziging Wetboek van Militair Strafrecht in verband met het opnemen van een strafuitsluitingsgrond voor rechtmatig geweldgebruik door militairen

schriftelijke voorbereiding

inbreng geleverd door

ondertekening

  • minister van Justitie

inwerkingtreding

Deze rijkswet treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin zij wordt geplaatst


Documenten

31