31.791

Wijziging Wet inburgering inzake vrijwillige inburgering, persoonlijk inburgeringsbudget en harmonisatie handhavingstermijnenDit wetsvoorstel beoogt door vereenvoudiging van regelgeving een kwaliteitsverbetering te bereiken voor de inburging.

Onderdelen van deze kwaliteitsverbetering zijn: één termijn voor nieuwkomers en oudkomers, waarbinnen het inburgeringsexamen moet zijn behaald (1), de bevordering van de inzet van een persoonsvolgend budget voor inburgeringsplichtigen en vrijwillige inburgeraars (2) en het opnemen van de vrijwillige inburgering in de Wet inburgering (3).

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Het voorstel (EK 31.791, A) is op 30 juni 2009 aangenomen door de Tweede Kamer. SP, PvdA, GroenLinks, PvdD, VVD, ChristenUnie, SGP en het CDA. De Eerste Kamer heeft het voorstel op 1 december 2009 zonder stemming aangenomen.

De wet is opgenomen in Staatsblad 539 van 18 december 2009.

De inwerkingtreding is opgenomen in Staatsblad 576 van 24 december 2009.


Kerngegevens

ingediend

24 november 2008

titel

Wijziging van de Wet inburgering (vrijwillige inburgering, persoonlijk inburgeringsbudget en harmoniseren handhavingstermijnen)

schriftelijke voorbereiding

inbreng geleverd door

ondertekening

 • minister voor Wonen, Wijken en Integratie

inwerkingtreding

 • 1. 
  Met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin de wet wordt geplaatst, met  uitzondering van artikel I, onderdelen A, onder 1 en onder 3, onder s en u, D en H, dat in werking treedt op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip, dat voor de verschillende genoemde onderdelen verschillend kan worden vastgesteld.
 • 2. 
  Artikel I, onderdeel B, werkt terug tot en met 13 juni 2008.
 • 3. 
  Artikel I, onderdelen F, onder 1 en 2, en I, werken terug tot en met de datum van inwerkingtreding van het bij koninklijke boodschap van 24 december 2007 ingediende voorstel van wet tot wijziging van de Wet inburgering (inburgeringsvoorzieningen voor alle inburgeringsplichtigen gericht op het inburgeringsexamen of het staatsexamen Nederlands als tweede taal) (31.318), nadat het tot wet is verheven.
 • 4. 
  De artikelen II en III werken terug tot en met 1 januari 2009.

Documenten

26