33.102

Reparatiewet Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) op het terrein van het wonenDit voorstel wijzigt een aantal wetten op het terrein van het wonen en herstelt daarmee een aantal wetstechnische onvolkomenheden in die wetten. Ook worden er enkele redactionele correcties aangebracht.

Met het voorstel wordt ook de Invoeringswet Wet stedelijke vernieuwing (zie dossier 27.160) ingetrokken. Door de Intrekkingswet Wet stedelijke vernieuwing (dossier 32.460) is de Invoeringswet overbodig geworden. In verband daarmee is een voorziening opgenomen om enkele overgangsregelingen op het terrein van woninggebonden subsidies, die nu nog berusten op het Invoeringsbesluit Wet stedelijke vernieuwing, te continueren. Het Invoeringsbesluit vervalt met deze intrekking van de Invoeringswet.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Het voorstel (TK 33.102, nr. 2) is op 2 februari 2012 zonder beraadslaging en zonder stemming aangenomen door de Tweede Kamer. De Eerste Kamer heeft het voorstel op 21 februari 2012 als hamerstuk afgedaan.


Kerngegevens

ingediend

22 november 2011

titel

Intrekking van de Invoeringswet Wet stedelijke vernieuwing en het redactioneel en wetstechnisch wijzigen van enkele wetten op het terrein van het wonen (Reparatiewet BZK op het terrein van het wonen)

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

inwerkingtreding

  • 1. 
    De artikelen I, II, III en V, onderdeel I, treden in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst, waarbij de artikelen II en III terugwerken tot en met 1 juli 2011.
  • 2. 
    De artikelen IV en V, onderdelen A tot en met H en J, treden in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip.

Documenten