34.159

Aanvulling van bepalingen over de verdachte, de raadsman en enkele dwangmiddelenDit wetsvoorstel vult de bepalingen in het Wetboek van Strafvordering (Sv) over de raadsman, over de weergave van het verhoor van de verdachte en over de dwangmiddelen aanhouding, ophouden voor onderzoek en inverzekeringstelling aan. Hiermee komt er een duidelijkere verdeling tussen de aanspraak op rechtsbijstand in strafzaken, het daadwerkelijk voorzien in rechtsbijstand en de bekostiging daarvan.

Met dit voorstel kunnen verdachten, met het oog op het politieverhoor, eerder aanspraak maken op bijstand van een raadsman. Hierbij wordt rekening gehouden met de gekozen of aangewezen advocaten. De Minister is via de raad voor rechtsbijstand verantwoordelijk voor het verschaffen van rechtsbijstand aan verdachten die zelf niet in staat zijn rechtsbijstand te betalen. De hoogte van de toe te kennen vergoedingen en de wijze van uitkering worden geregeld in de Wet op de rechtsbijstand.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Het voorstel (EK, A) is op 31 mei 2016 met algemene stemmen aangenomen door de Tweede Kamer.

De plenaire behandeling door de Eerste Kamer vond plaats op 15 november 2016. Het voorstel is op die dag zonder stemming aangenomen.

De schriftelijke voorbereiding vindt gezamenlijk plaats met wetsvoorstel Recht op toegang tot een advocaat in strafprocedures (34.157).


Kerngegevens

ingediend

19 februari 2015

titel

Wijziging van het Wetboek van Strafvordering en enige andere wetten in verband met aanvulling van bepalingen over de verdachte, de raadsman en enkele dwangmiddelen

schriftelijke voorbereiding

inbreng geleverd door

ondertekening

inwerkingtreding

Op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld.


Documenten

37