T02124

Toezegging Rechtsbescherming als basisvoorwaarde voor het al dan niet instemmen met TTIP (34.166)De minister van Buitenlandse Zaken zegt de Kamer, naar aanleiding van een vraag van het lid Koffeman (PvdD), toe dat hij de rechtsbescherming in de onderhandelingen over TTIP zal verdedigen en dat de rechtsbescherming tevens een basisvoorwaarde vormt voor het al dan niet instemmen met TTIP. De minister zal deze regeringsinzet met de Kamer uitwisselen.


Kerngegevens

Nummer T02124
Status openstaand
Datum toezegging 19 mei 2015
Deadline 1 juli 2021
Verantwoordelijke(n) Minister van Buitenlandse Zaken
Kamerleden drs. N.K. Koffeman (PvdD)
Commissie commissie voor Buitenlandse Zaken, Defensie en Ontwikkelingssamenwerking (BDO)
Soort activiteit Plenaire vergadering
Categorie legisprudentie
Onderwerpen rechtsbescherming
staat van de Unie
TTIP
Kamerstukken Staat van de Europese Unie 2015 en Voorzitterschapseditie voor het jaar 2016 (34.166)


Uit de stukken

Handelingen I 2014-2015, nr. 31, item 12 - blz. 16

Minister Koenders:

(...) Wij onderhandelen en de Kamer kan het resultaat beoordelen. Ik juich een breed debat hierover toe. Het kabinet staat een hoog beschermingsniveau voor wat betreft gezondheid, sociale standaarden, milieuwetgeving, consumenten- en rechtsbescherming. Dat staat niet ter discussie.

In onderhandelingsdocumenten van de EU over sanitaire en fytosanitaire maatregelen staat ook niets over chloorkippen en hormoonvlees. We willen hier namelijk ook helemaal niet over onderhandelen. Er staat wel heel duidelijk dat we ons eigen recht om mens, dier en plant te beschermen en onze eigen regelgevende kaders mogen behouden. Dat geldt dus ook voor chloorkippen en hormoonvlees. De wederzijdse erkenning van standaarden in TTIP is alleen mogelijk als de standaarden een gelijk niveau van bescherming bieden. Is dat niet het geval, dan erkennen wij iets niet. Voor mij is het simpel: TTIP mag onder geen beding afbreuk doen aan onze democratie en onze rechtsbescherming (...).

Handelingen I 2014-2015, nr. 31, item 12 - blz. 17

De heer Koffeman (PvdD):

Ik ben ook erg blij met de toezeggingen van de minister over rechtsbescherming. Daarover bestaat namelijk heel veel onzekerheid. Het is prettig dat de minister die zo expliciet gedaan heeft. Ik ga ervan uit dat de rechtsbescherming vanaf de inwerkingtreding van het verdrag geldt en niet dat er naar herstel van de rechtsbescherming wordt gestreefd. Ik ga ervan uit dat de toezeggingen die de minister doet, echt een basisvoorwaarde vormen voor ja of nee tegen TTIP zeggen. Klopt dat?

Minister Koenders:

Ja, dat klopt (...).

Handelingen I 2014-2015, nr. 31, item 12 - blz. 27

De heer Koffeman (PvdD):

Met betrekking tot de ontwikkelingen in Europa, met name de vrijhandelsverdragen, ben ik heel blij dat de minister heeft toegezegd dat hij een belangrijke waarde die we in het debat gewisseld hebben, wil verdedigen en dat hij die ook als uitgangspunt wil zien voor het wel of niet steunen van de onderhandelingen over de vrijhandelsverdragen.

Handelingen I 2014-2015, nr. 31, item 12 - blz. 37

Minister Koenders:

Dan kom ik op de punten van de heer Koffeman. Met betrekking tot TTIP zeg ik dat het inderdaad gaat om de verdediging van belangrijke waarden. Hierover zal het debat nog verder gevoerd worden. We staan hier heel integer in. We willen dit ook democratisch met de Kamer uitwisselen.


Brondocumenten


Historie