34.243

Implementatiewet richtlijn collectief beheerDit wetsvoorstel wijzigt de Wet toezicht en geschillenbeslechting collectieve beheersorganisatie ter implementatie van de richtlijn collectief beheer van auteursrechten en naburige rechten en de multiterritoriale licentieverlening van rechten inzake muziekwerken voor het online gebruik ervan op de interne markt (2014/26/EUPDF-document) de zogenaamde "richtlijn collectief beheer". Hiermee wordt de nationale regelgeving op het gebied van de toegang tot het beheer van auteurs- en naburige rechten door collectieve beheersorganisaties (cbo's), de governance van cbo's en het toezicht op cbo's geharmoniseerd.

De richtlijn vergemakkelijkt de uitgifte van multiterritoriale licenties van muziekwerken voor online gebruik binnen de interne markt. De belangrijkste wijzigingen zijn: 1) een nieuwe definitie voor collectieve beheersorganisaties, 2) de introductie van onafhankelijke beheersorganisaties, 3) het afschaffen van het beleggingsverbod, 4) strengere en specifiekere eisen voor de financiële rapportage (het transparantieverslag), 5) de mogelijkheid om multiterritoriaal te licentiëren, en 6) de versterkte samenwerking tussen Europese toezichthouders.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Het voorstel (EK 34.243, A) is op 21 juni 2016 aangenomen door de Tweede Kamer. SP, PvdD, PvdA, GroenLinks, D66, Van Vliet, 50PLUS, Klein, Groep Kuzu/Öztürk, Houwers, VVD, SGP, ChristenUnie en het CDA stemden voor.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 8 november 2016 als hamerstuk afgedaan. De fractie van de PVV is daarbij aantekening verleend.


Kerngegevens

ingediend

30 juni 2015

titel

Wijziging van de Wet toezicht en geschillenbeslechting collectieve beheersorganisaties in verband met de implementatie van Richtlijn 2014/26/EU van het Europees Parlement en de Raad betreffende het collectieve beheer van auteursrechten en naburige rechten en de multiterritoriale licentieverlening van rechten inzake muziekwerken voor het online gebruik ervan op de interne markt (Implementatiewet richtlijn collectief beheer)

schriftelijke voorbereiding

inbreng geleverd door

ondertekening

inwerkingtreding

Op 10 april 2016. Wordt het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst later uitgegeven dan 10 april 2016, dan treedt zij in werking op de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin zij wordt geplaatst.


Documenten