34.960 B

Wijziging begrotingsstaat gemeentefonds 2018 (voorjaarsnota)



Dit wetsvoorstel wijzigt de begroting van uitgaven en ontvangsten voor het jaar 2018 van het gemeentefonds. Deze wijzigingen houden verband met de Voorjaarsnota 2018.


Stand van zaken

Het voorstel (TK, 1) is op 5 juli 2018 met algemene stemmen aangenomen door de Tweede Kamer.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 18 december 2018 als hamerstuk afgedaan.


Kerngegevens

ingediend

30 mei 2018

titel

Wijziging van de begrotingsstaat van het gemeentefonds voor het jaar 2018 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)

schriftelijke voorbereiding

inbreng geleverd door

ondertekening

inwerkingtreding

Deze wet treedt in werking met ingang van 1 juni van het onderhavige begrotingsjaar. Indien het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst, wordt uitgegeven op of na de datum van 1 juni, dan treedt zij in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van dat Staatsblad en werkt zij terug tot en met 1 juni van het onderhavige begrotingsjaar.


Documenten