Nieuws uit de commissies: dinsdag 11 september 2018Hieronder treft u een selectie aan van de besluiten van de commissies van de Eerste Kamer op dinsdag 11 september 2018 over de voortgang in de behandeling van wetsvoorstellen en andere zaken. De volledige besluitenlijst staat in de korte aantekeningen van de commissies.

De gang in de Eerste Kamer waar de commissiekamers zich bevinden
Grotere versie foto

Schriftelijke inbreng

Kansspelen op afstand

De commissie Justitie en Veiligheid zal op 16 oktober 2018 inbreng leveren voor verslag voor het wetsvoorstel Organiseren van kansspelen op afstand.

33.996

Modernisering speelcasinoregime

De commissie Justitie en Veiligheid zal op 16 oktober 2018 inbreng leveren voor het nader voorlopig verslag voor het wetsvoorstel Modernisering speelcasinoregime.

34.471

Derde EU-mobiliteitspakket

Inbreng voor schriftelijk overleg wordt geleverd door de fracties van D66 (Schaper), PVV (Van der Sluijs), PvdA (Fiers) en GroenLinks (Vos).

E180020; E180021; E180022

Wet toezicht trustkantoren 2018

Inbreng voor het voorlopig verslag wordt geleverd door de fractie van PvdA (Sent) en GroenLinks (Vos).

34.910

Incidentele suppletoire begroting Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties inzake Klimaat enveloppe regeerakkoord

Inbreng voor het voorlopig verslag wordt geleverd door de fractie van de PVV (Van Hattem).

34.902

Wet beveiliging netwerk- en informatiesystemen

De commissie voor Justitie en Veiligheid besluit inbreng te leveren voor nader voorlopig verslag. Inbreng voor dit verslag wordt heden geleverd door de fractie van VVD (Duthler).

34.883

Wijziging begrotingsstaat gemeentefonds 2018 (voorjaarsnota)

Inbreng voor het voorlopig verslag wordt geleverd door de fractie van de PVV (Van Hattem).

34.960 B

Verordening buitenlandse directe investeringen in de EU

Inbreng voor nader schriftelijk overleg wordt geleverd door de fractie van SP (Overbeek).

E170031

Voorstel voor een richtlijn betreffende bepaalde aspecten van overeenkomsten voor de levering van digitale inhoud

Inbreng voor nader schriftelijk overleg wordt geleverd door de fractie van VVD (Duthler).

E150042; E150043

Invoering dienstplicht voor vrouwen

De commissie voor Buitenlandse Zaken, Defensie en Ontwikkelingssamenwerking besluit inbreng te leveren voor het verslag op 25 september 2018. De fracties van D66 en PvdA geven aan inbreng te willen leveren.

34.764

Bestrijding internationaal terrorisme

De commissie voor Buitenlandse Zaken, Defensie en Ontwikkelingssamenwerking besluit inbreng te leveren voor schriftelijk overleg op 25 september 2018. De fractie van SP geeft aan inbreng te willen leveren.

27.925

Uitvoering Europese Veiligheidsagenda

De commissies voor Immigratie en Asiel/JBZ-raad en voor Justitie en Veiligheid besluiten op 2 oktober 2018 inbreng te leveren voor nader schriftelijk overleg. Inbreng zal worden geleverd door de fractie van de PVV (Van Hattem).

32.317, JC

Kwaliteit AMvB's ambulante gedwongen zorg

De commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport besluit op 25 september 2018 inbreng te leveren voor schriftelijk overleg naar aanleiding van de brief van de minister van VWS van 13 juli 2018 inzake twee voorgehangen besluiten gedwongen zorg. 

T02550; 25.424, G

Voorhang Tijdelijk besluit zelfstandige bevoegdheid geregistreerd mondhygiënist

De commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport besluit op 25 september 2018 inbreng te leveren voor schriftelijk overleg naar aanleiding van de brieven van de minister voor Medische Zorg en Sport van 6 en 13 juli 2018.

32.620, E

Euthanasie

De commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport besluit op 25 september 2018 inbreng te leveren voor schriftelijk overleg naar aanleiding van de brief van de minister van VWS van 28 augustus 2018 over de uitvoering van euthanasie bij wilsonbekwame patiënten.

T02562; 31.996, F

Verbeteren toezicht, opsporing, naleving en handhaving in de zorg

De commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport besluit op 2 oktober 2018 inbreng te leveren voor het nader voorlopig verslag.

33.980

Jaarlijkse rapportage premieontwikkeling bij pensioenfondsen

De commissie voor Financiën besluit in nader schriftelijk overleg te treden met de minister van SZW naar aanleiding van de brief van 22 augustus 2018 over de ontwikkeling van de pensioenpremies. De leden van de fractie van de ChristenUnie (Ester) zullen een conceptbrief opstellen. Deze zal op 2 oktober 2018 aan de commissie worden voorgelegd.

T01964; 33.610; 33.947, Q

Uitbreidingsbeleid Europese Unie

De commissie voor Europese Zaken bespreekt het schriftelijk overleg met minister Blok van Buitenlandse Zaken inzake beantwoording vragen naar aanleiding van het EU-uitbreidingspakket, de Westelijke Balkan strategie en de kabinetsreacties. De leden van de fractie van de PVV geven aan in nader schriftelijk overleg te willen treden. De inbrengdatum is gesteld op 2 oktober 2018.

E180017; E180018; EK 23.987, D

Toezegging Evaluatie bonusverbod

De commissie voor Financiën besluit in schriftelijk overleg te treden naar aanleiding van de op 17 juli ontvangen evaluatie van de Wet beloningsbeleid financiële ondernemingen (Wbfo). De leden van de fractie van de ChristenUnie (Ester) kondigen aan op 2 oktober 2018 inbreng te leveren.

T01528;33.058, E

Implementatie Actief Donorregistratiesysteem

De commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport besluit naar aanleiding van de brief van de minister van Medische Zorg en Sport van 6 juli 2018 op 2 oktober 2018 inbreng te leveren voor schriftelijk overleg.

33.506, W

Herziening regeling meerdaadse samenloop in strafzaken

De commissie voor Justitie en Veiligheid besluit inbreng te leveren voor nader voorlopig verslag op 16 oktober 2018.

34.126

Publieke waarden in de digitale samenleving

Inbreng voor nader schriftelijk overleg wordt geleverd door de fractie van SP (Gerkens) naar aanleiding van het verslag van een schriftelijk overleg met de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) over de kabinetsreactie op de rapporten 'Opwaarderen - Borgen van publieke waarden in de digitale samenleving' en 'Mensenrechten in het Robottijdperk' van het Rathenau Instituut; Rol van de overheid bij digitale dataverwerking en -uitwisseling II; privacy en toezicht op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten.'

CVIII, T

Mondeling overleg

Stelselherziening omgevingsrecht

De commissie Infrastructuur, Waterstaat en Omgeving had dinsdag een mondeling overleg met minister Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over de stelselherziening omgevingsrecht. Zij besluit de daarbij door de minister toegezegde brief, die vóór het herfstreces aan de Kamer wordt aangeboden, af te wachten. De commissie overweegt over enkele maanden te verzoeken om een technische briefing over het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO). In verband met de Eerste Kamerverkiezing 2019 besluit de commissie in de eerste helft van april 2019 de voortgang van de stelselherziening omgevingsrecht te bespreken.

33.118, AG, 33.118, AH

Hamerstukken

Wet herstel en afwikkeling van verzekeraars

De commissie Financiën brengt eindverslag uit teneinde het wetsvoorstel af te kunnen doen als hamerstuk.

34.842

Experimenteerwet zelfrijdende auto's

De commissie Infrastructuur, Waterstaat en Omgeving brengt eindverslag uit en stelt voor het wetsvoorstel af te doen als hamerstuk.

34.838

Antidopingbeleid

De commissie Volksgezondheid, Welzijn en Sport ziet af van een plenair debat over het wetsvoorstel Uitvoering antidopingbeleid wel geven enkele fracties te kennen een stemverklaring af te willen leggen.

34.543

Overig nieuws

Essays over digitalisering

Naar aanleiding van de brief van de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 22 juni 2018 inzake toezending essays digitalisering besluit de commissie met de minister in schriftelijk overleg te treden.

T02449, 34.355, E


Deel dit item:
Begin van een dialoog venster. Het bevat 1 afbeelding. Escape sluit dit venster.
De gang in de Eerste Kamer waar de commissiekamers zich bevinden
Afbeelding 1 - De gang in de Eerste Kamer waar de commissiekamers zich bevinden.