35.000 VI

Begrotingsstaten Justitie en Veiligheid 2019Dit wetsvoorstel bevat de begroting van uitgaven en ontvangsten voor het jaar 2019 van het ministerie van Justitie en Veiligheid.


Stand van zaken

De Tweede Kamer heeft het voorstel (EK, E) op 4 december 2018 aangenomen.

Voor: SP, PvdA, GroenLinks, 50PLUS, D66, VVD, SGP, CDA, ChristenUnie en PVV.

Tegen : PvdD, DENK en FVD.

De plenaire behandeling van het onderdeel Immigratie en asiel vond plaats op 18 december 2018.

Het voorstel is 18 december 2018 na stemming bij zitten en opstaan aangenomen.

Voor: SGP, ChristenUnie, VVD, PvdA, CDA, GroenLinks, 50PLUS, OSF, SP, D66, PVV.

Tegen: PvdD.

Tijdens het debat zijn vijf moties ingediend.

debat over de staat van de rechtsstaat II

Het debat met de minister van Justitie en Veiligheid (J&V) en de minister voor Rechtsbescherming over de staat van de rechtsstaat vond plaats op 22 mei 2018. Tijdens het debat werden drie moties ingediend. De stemmingen over de motie-Bikker vond plaats op 29 mei 2018.

De derde termijn van het debat over de Staat van de rechtsstaat vindt plaats in 19 februari 2019, om met de minister van J&V en de minister voor Rechtsbescherming in debat te gaan over de invulling die wordt gegeven aan alle toezeggingen uit dit beleidsdebat.

Op 6 februari 2018 vond ter voorbereiding op het debat over de staat van de rechtsstaat een deskundigenbijeenkomst plaats. Voor deze bijeenkomst was een achttal deskundigen uitgenodigd. De twee thema's die aan bod kwamen waren: de positie van de burger in de rechtsstaat en de positie van de rechterlijke macht binnen de trias politica.

Op 26 september 2017 vond een besloten gesprek plaats met een aantal deskundigen ter voorbereiding van de deskundigenbijeenkomst.

Een derde termijn (met de inbreng van de Kamer en de reactie van de regering) van het beleidsdebat met de minister van Justitie en Veiligheid en de minister voor Rechtsbescherming over de staat van de rechtsstaat, onder andere over de invulling die wordt gegeven aan alle toezeggingenPDF-document uit het beleidsdebat van 22 mei 2018, vond plaats op 19 januari 2019. Tijdens deze derde termijn werden zeven moties ingediend. Over deze zeven moties en over de op 22 mei 2018 ingediende en op 29 mei 2018 aangehouden

wordt op 5 maart 2019 gestemd.

De Eerste Kamercommissie voor Koninkrijksrelaties (KOREL) heeft naar aanleiding van de brief (EK 29.653 / 35.000 VI, D) van de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) over de grenssluiting van Venezuela en de bijstand aan Aruba en Curaçao, op 5 maart 2019 besloten tot een mondeling overleg met de staatssecretaris. Dit mondeling overleg, gezamenlijk met de Eerste Kamercommissie voor Immigratie en Asiel / JBZ-Raad (I&A/JBZ), vond plaats op 16 april 2019 en het videoverslag van deze bijeenkomst treft u hier aan. Het woordelijk verslag van het mondeling overleg (EK 29.653 / 35.000 VI, E) hebben de commissies op 16 mei 2019 uitgebracht.

Na het mondeling overleg hebben de commissies over hun nadere vragen en opmerkingen schriftelijke overleg met de staatssecretaris gevoerd en van dat schriftelijk overleg op 3 juli 2019 een verslag (EK 29.653 / 35.000 VI, F) uitgebracht. Naar aanleiding van de bespreking van het verslag van een schriftelijk overleg (EK, 29.563 / 35.000 IV, I) van 30 september 2019 met de staatssecretaris van BZK inzake de beantwoording van nadere vragen n.a.v. mondeling overleg d.d. 16 april 2019 over Venezuela, hebben de commissies op 15 oktober 2019 besloten geen inbreng voor nader schriftelijk overleg met de staatssecretaris te leveren maar het dossier wel actief te blijven volgen.


Kerngegevens

ingediend

18 september 2018

titel

Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Justitie en Veiligheid (VI) voor het jaar 2019

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

inwerkingtreding

Met ingang van 1 januari van het onderhavige begrotingsjaar. Indien het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst, wordt uitgegeven op of na deze datum van 1 januari, treedt zij in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van dat Staatsblad en werkt zij terug tot en met 1 januari.


Documenten

Bladeren:
[1-50] [51-100] [101-150] [151-200] [201-209] documenten
Bladeren:
[1-50] [51-100] [101-150] [151-200] [201-209] documenten